Show simple item record

dc.contributor.authorAkkaş, Önder
dc.contributor.authorŞahin, E. Hesna
dc.date2015-02-19
dc.date.accessioned2015-02-19T09:44:45Z
dc.date.available2015-02-19T09:44:45Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1308-1594
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2162
dc.description.abstractBu çalışma Burdur İli Merkezinde yetiştirilen Siyah Alaca sığırlara ait bazı süt ve döl verim özellikleri ile bu özellikler üzerine çevre faktörlerinin etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma materyalini Burdur Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine kayıtlı 61 işletmeden tesadüfi olarak seçilen 255 baş Siyah Alaca sığıra ait 2000-2005 yılları arası verim kayıtları oluşturmuştur. İncelenen süt verim özelliklerinden 305 günlük süt verimi, laktasyon süresi ve kuru döneme ait ortalama değerler sırasıyla 5735.67±70.49 kg, 330.45±2.61 gün ve 81.21±1.98 gün olarak bulunmuştur. Döl verim özelliklerinden ilk tohumlama yaşı, ilk buzağılama yaşı, servis periyodu ve buzağılama aralığı ise sırasıyla 572.43±9.13 gün, 842.79±8.54 gün, 124.37±3.32 gün ve 398.47±2.94 gün olarak tespit edilmiştir. Araştırmada, çevre faktörleri olarak mevsim, yıl, laktasyon sayısı ve yaşın etkileri incelenmiştir. Süt verim özelliklerinden 305 günlük süt verimi üzerine mevsimin ve laktasyon sayısının etkisi önemli (P<0.05), yıl ile yaşın etkisi ise önemsiz bulunmuştur. Laktasyon sayısı ve kuru dönem üzerine ise tüm faktörlerin etkisinin önemsiz olduğu tespit edilmiştir. Döl verim özelliklerinden ilk tohumlama yaşı ile ilk buzağılama yaşı üzerine mevsimin ve yılın etkisi önemsiz olarak bulunmuş, servis periyodu ve buzağılama aralığı üzerine ise tüm faktörlerin etkisinin yine önemsiz olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak Burdur ilinde yetiştirilen Siyah Alaca sığırların verim düzeyleri Türkiye şartlarında makul olarak kabul edilebilir niteliktedir. Yetiştiricilerin sığırcılıkta sürü idaresi konusunda bilgi düzeylerinin artırılması, bakım-besleme şartlarının yeniden gözden geçirilmesi ile zaman içinde Siyah Alaca sığırlar için bildirilen optimum verim seviyesine ulaşılabileceği kanaatine varılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn present study the effect of season, year, number of lactation and calving age on milk and reproductive traits were examined in 255 Holstein cattle in central region of Burdur. Mean values of 305 days milk yield, lactation length and dry period were 5735.67±70.49 kg, 330.45±2.61 day and 81.21±1.98 day respectively. Among the reproductive traits, first insemination age, age at first calving, service period and calving interval were 572.43±9.13 day, 842.79±8.54 day, 124.37±3.32 day and 398.47±2.94 day respectively. Effect of lactation number and season on 305 days milk production were statistically found significant (P<0.05), however, effect of year and age were not significant. Additionally, the effect of season and year on first insemination age and first calving age were not significant the effects. Of all of the factors on the service period and on the calving interval were not significant. As a result of this experiment, the performance parameters of the Holstein cattle from Burdur province can be accepted as fair enough under Turkey conditions. It can be concluded that further training and therefore gained experiences of the farmers, by the time, associated with the improved management and feeding conditions would improve the performance of the Holstein cattle to optimum level.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSiyah Alaca Sığıren_US
dc.subjectSüt Verimien_US
dc.subjectDöl Verimien_US
dc.subjectBurduren_US
dc.titleHolştayn Irkı Sığırlarda Bazı Verim Özelliklerien_US
dc.title.alternativeSome Production Parameters of Holstein Cattleen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKocatepe Veteriner Dergisien_US
dc.contributor.departmentMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Zootekni ADen_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.startpage25en_US
dc.identifier.endpage31en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record