Advanced Search
 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Türkiye için değişken gecikme yapısı ile enflasyon modeli 

  Şıklar, Emel (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  İktisadi zaman serileri arasındaki ilişkilerde mevcut olan tesadüfiliğin olası kaynaklarından bir tanesi de değişken gecikme yapısıdır. Bu çalışmada değişken gecikme yapısı, değişken regresyon katsayılarının ortalaması ...
 • Uluslararası iş ortaklıklarının nitelikleri ve kuruluş nedenleri 

  Kula, Veysel; Tatoğlu, Ekrem (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  Bu çalışma öncelikle iş ortaklıklarının karakteristiklerinin ve diğer stratejik işbirliklerinden ayırt edici özelliklerinin detaylı bir analizini sunmaktadır. İş ortaklıklarının farklı tanımları ortaya konmuştur. Çalışmada ...
 • Cumhuriyet ve Hukuk Devrimi 

  Sezer, Yasin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  Atatürk ve arkadaşları Türkiye'nin çağdaş medeni düzeyine ulaşabilmesi için ülkemizde bir çok devrim yapmışlardır. Bu bağlamda hukuk alanında da devrim yapılmıştır. Türk hukuk devrimiyle İslami esaslara dayanan önceki hukuk ...
 • Petrol ve Azerbaycan ekonomisi 1993-1997 

  Aydoğuş, İsmail; Akçay, Selçuk (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  Azerbaycan zengin ham petrol ve doğal gaz rezervlerine sahiptir. Sahip olduğu doğal zengin kaynaklar Azerbaycan ekonomisinin gelişmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Azerbaycan ekonomisi artan bir şekilde petrole bağlı ...
 • Yeni dünya ekonomik düzeni ve güç dengeleri 

  Kutlu, Erol; Afşar, Muharrem (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  Son 20-25 yılda dünya ekonomisinde önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Özellikle 1970'lerin sonlarında uygulamaya konulan yeni dünya ekonomik düzeni bazı oluşumları yaratmaktadır. Bu çalışmada hem yeni dünya ekonomik düzeni, ...
 • Finansal globalleşme 

  Masca, Mahmut (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  İletişim teknolojisindeki gelişmeler sonucu finans piyasalarının globalleşmesi ve finansal liberalleşmeyle birlikte uluslararası sermayenin hareket kabiliyeti artmıştır. Günümüzde sadece döviz piyasalarındaki günlük işlem ...
 • Kamu harcamaları-bütçe açıkları ilişkisi 

  Güngör, Kamil (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  Özellikle II. Dünya Savaşı'ndan sonra hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde kamu harcamalarında bir artış olmuştur. Bu artışlar daha çok aktif maliye politikası ve kamu tercihi perspektifine yönelik politikaların ...
 • Geçici vergi kavramı ve vergi adaleti açısından önemi 

  Bayraklı, Hasan Hüseyin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  Geçici vergi, gelir vergisi mükelleflerinden ticari kazanç ve serbest meslek kazancı elde edenler ile kurumlar vergisi mükelleflerinin tabi olduğu bir vergidir. Faaliyetin icra edildiği hesap dönemi içerisinde altışar aylık ...
 • 1923-1929 dönemi maliye politikaları 

  Vural, İstiklal Y. (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  Bu çalışmanın amacı Türkiye'de 1923-29 döneminde uygulanan maliye politikalarını incelemektir. Bu dönemde her ne kadar bazı devlet müdahaleleri söz konusu ise de Türkiye liberal bir politika takip etti. Bu dönemde uygulanan ...
 • Gelir vergisindeki vergi ödeme sürelerinin vergi yüküne etkisi 

  Değirmendereli, Ali (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  Vergide adaleti sağlayabilmenin şartlarından biri eşit durumda olan mükelleflerin eşit bir şekilde vergilendirmektir (yatay Bunun için de aynı durumda olan mükelleflerin vergi yüklerinin de aynı olmasıdır. Dolayısıyla ...
 • 1930-1938 dönemi maliye politikası uygulaması 

  Dursun, İbrahim (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  1930-1938 dönemi, öncesi dönemde uygulanan özel sektör öncülüğünde sanayileşme ve kalkınma stratejisinin çeşitli nedenlerle terk edilip, devlet eliyle sanayileşme stratejisinin uygulandığı bir dönemdir. Buna göre devlet ...
 • Milli mücadele dönemi vergi politikası ve devlet gelirleri (1919-1923) 

  Tekin, Ahmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  Milli Mücadelenin finansmanında yeni gelir kaynaklarına ihtiyaç duyulmuştur. Mevcut vergiler artırılırken yeni vergi düzenlemelerine gidilmiştir. Bu dönemde Anadolu halkının tüm mali kaynaklarını harekete geçirmek amacıyla ...
 • Türkiye'de konsolide bütçe harcamalarının ekonomik ayrım açısından gelişimi: 1987-1998 

  Cansız, Harun (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de kamu harcamalarının ekonomik ayrım açısından gelişimini incelemektir. Genel olarak, kamu harcamaları hükümetlerin hedeflerine ulaşmak için kullandığı araçlardan birisi olarak kabul edilmektedir. ...
 • Çok hedefli karar problemlerinin çözümü 

  Dündar, Süleyman (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  Problemlerin çözümünde daha etkin karar vermek için matematiksel yöntemler kullanılabilir. Bu yöntemlerden hedef programlama ile birden fazla hedefin olduğu ve bu hedeflerle ilgili değerlerin farklı ölçeklerle ifade edildiği ...
 • İhbar tazminatı hakkının kazanılması 

  Saracel, Nüket (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  Süresi belirli olmayan sürekli hizmet akitlerinin sona ermesi durumunda ihbar tazminatı hakkı söz konusudur. Akdin sona ermesinde ödenen diğer tazminatlardan farklı olarak bu hak hem işçi hem de işverene tanınmıştır. Ancak ...
 • Gümrük birliği sürecinde katma değer vergisinin uyumlaştırılması 

  Güngör, Kamil (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  Bilindiği gibi Türkiye, 1.1.1996 tarihinden itibaren Gümrük Birliği'- ne girmiş bulunmaktadır. Ekonomik entegrasyonu amaçlayan Gümrük Birliği, şüphesiz Türk ekonomisini de etkileyecektir. Avrupa Birliği'nin ekonomik ...
 • Soğuk savaş sonrasında Türk dış politikasında Avrasya Bölgesi 

  Fişne, Mustafa (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  Soğuk Savaşın sona ermesinin uluslararası sistemde meydana getirdiği değişiklikler Türk Dış Politikasını sadece yapısal değişime zorlamakla kalmamış aynı zamanda bu değişimi mümkün kılmıştır. Bu dummun bir sonucu olarak, ...
 • Merkezi yönetimin il ve bölge ölçeğinde örgütlenmesi 

  Sezer, Yasin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  Bütün kamu hizmetlerinin başkent olarak isimlendirilen bir merkezden yürütülmesi esasına dayanan merkezi yönetim sisteminde, bütün kararları tek başına alma ve uygulama olanağının sınırlılığı, yönetimde bir dereceye kadar ...
 • İthalatta vergi uygulamaları ve korumacılık 

  Vural, İstiklal Y. (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  Türkiye 1996 yılında Avrupa Birliği Gümrük Birliği anlaşması oluşturdu. Bu, Türkiye’nin AB’nden gerçekleştirdiği sanayi ürünleri ithalatı üzerinden alınan tarife ve diğer vergilerde indirime gideceği anlamına gelmekteydi. ...
 • Performans denetiminde ölçüm ve kriterler 

  Tekin, Ahmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  Kamu kurumlannda performans ölçümü daha iyi kararların alınmasını desteklemektedir. Karar alıcılara performans performans ve bütçe arasında bağlantılar kurmada da yardımcı olmaktadır. Kamu mal ve hizmet üretiminde verimlilik, ...

View more