Show simple item record

dc.contributor.authorAcar Bozkurt, Pınar
dc.contributor.authorGedikli, Ümran
dc.date.accessioned2017-09-29T06:45:01Z
dc.date.available2017-09-29T06:45:01Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn2149-3367
dc.identifier.urihttp://fenbildergi.aku.edu.tr/wp-content/uploads/2016/12/031201-521-530.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/4548
dc.description.abstractBu çalışma kapsamında alüminyum metali ile desteklenmiş Al-MCM-41 tipi mezogözenekli katalizörler hidrotermal ve sonokimyasal olmak üzere iki farklı yöntemle sentezlenmiştir. Elde edilen katalizörlerin yapısı X-ışını kırınım deseni (XRD), taramalı elektron mikroskobu (SEM), enerji dağılımlı X-ışını spektroskopisi (EDS) ve Brunauer Emmett Teller (BET) metotları ile karakterize edilmiş ve karakterizasyon sonuçları incelenerek, farklı sentez metotlarının katalizörlerin fiziksel özellikleri üzerindeki etkileri belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre sonokimyasal yöntemle sentezlenen katalizörlerin daha düzenli kristal yapısına, yüksek yüzey alanına ve mezogözenek dağılımına sahip olduğu belirlenmiştir. Düzgün gözenek boyut dağılımı ve yüksek yüzey alanına sahip MCM-41 katalizörü yeterli katalitik aktiviteye sahip olmadığı için, alüminyum metali kullanılarak silis yapısının modifikasyonu ile katalitik aktivitenin arttırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla elde edilen Al-MCM-41 atık cep telefonu devre kartlarının pirolizinde katalizör olarak kullanılarak sıvı ürün verimi üzerine katalitik etkisi araştırılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn the scope of this study, MCM-41 type mesoporous catalysts supported by aluminum were synthesized using two different methods, namely, hydrothermal and sonochemical methods. All synthesized catalysts were characterized by X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), energy dispersion spectroscopy (EDS) and Brunauer Emmett Teller (BET) methods. The effects of the different synthesis methods on the physical properties of catalysts were determined by investigating the characterization results. According to the obtained results, the catalysts synthesized by sonochemical methods were found to have regular crystalline structures, high BET surface areas and pore size distributions in the mesopore range. It was aimed to increase the catalytic activity by modification of the silica structure using aluminum metal since the MCM-41 catalyst with a regular pore size distribution and high surface area did not have sufficient catalytic activity. For this purpose, the catalytic effect of the synthesized Al-MCM-41 on liquid yield was investigated using as a catalyst in the pyrolysis of waste mobile phone circuit boards.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.relation.isversionof10.5578/fmbd.34214en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAl-MCM-41en_US
dc.subjecthidrotermal yöntemen_US
dc.subjectsonokimyasal yöntemen_US
dc.subjectmezogözenekli katalizören_US
dc.subjectsentezen_US
dc.subjectkarakterizasyonen_US
dc.titleAl-MCM-41 Tipi Mezogözenekli Katalizörlerin Hidrotermal ve Sonokimyasal Yöntemle Sentezi ve Katalitik Uygulamasıen_US
dc.title.alternativeSynthesis of Al-MCM-41 Type Mesoporous Catalyst by Hydrothermal and Sonochemical Methods and Its Catalytic Applicationen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnkara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümüen_US
dc.identifier.volume16en_US
dc.identifier.startpage521en_US
dc.identifier.endpage530en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record