Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorZorlu, Özcan
dc.contributor.authorBaytok, Ahmet
dc.contributor.authorAvan, Ali
dc.date.accessioned2019-10-30T06:04:08Z
dc.date.available2019-10-30T06:04:08Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/7096
dc.description.abstractBu araştırmanın temel amacı bilgi yönetimi süreçlerinin gerçekleştirilmesinde dönüştürücü liderlik davranışlarının etkisini ortaya koymaktır. Literatürde dönüştürücü liderlerin bilgi yönetimi uygulamaları üzerindeki etkisini konu alan araştırma sayısının oldukça sınırlı olması ve daha önce (zincir) otel işletmelerinde dönüştürücü liderlerin bilgi yönetimi uygulamaları üzerindeki etkisini inceleyen herhangi bir araştırmaya rastlanmaması araştırmanın temel motivasyonunu oluşturmaktadır. Türkiye’de faaliyet gösteren 29 yabancı ve 36 ulusal sermayeli zincir otel işletmesinde görevli 423 katılımcıdan anket yoluyla elde edilen verilerin analizinde yüzde, frekans, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri, Korelasyon ve Regresyon analizleri kullanılmıştır. Analizler sonucunda temel olarak dönüştürücü liderlik davranışlarının bilgi yönetimi süreçlerini genel olarak ve alt boyutlar bağlamında pozitif yönde etkilediği saptanmıştır.en_US
dc.description.abstractThis study primarily aims to determine the effects of transformational leadership behaviours on knowledge management processes. Limited studies on this subject and absence of any study concerning the effects of transformational leadership ship behaviours on knowledge management processes in the context of hotel chains constitutes the main motivation for the study. Related data was collected from 423 respondents of 29 foreign and 36 national hotel chains operating in Turkey. Frequency and percentage techniques, mean and standard deviation, Correlation and Regression Analysis were used at data analysis. Results of the study indicate that transformational leadership behaviours positively affect knowledge management processes.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBilgi Yönetimien_US
dc.subjectDönüştürücü Lideren_US
dc.subjectZincir Otel İşletmesien_US
dc.titleBilgi yönetimi süreçlerinin gerçekleştirilmesinde dönüştürücü liderlik davranışlarının etkisi: zincir otel işletmelerinde bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeThe effect of transformational leadership behaviours on knowledge management practices: a study about hotel chainsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAkademik Sosyal Araştırmalar Dergisien_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Turizm Fakültesien_US
dc.authorid0000-0003-4510-3962en_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.startpage209en_US
dc.identifier.endpage236en_US
dc.identifier.issue35en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorZorlu, Özcan
dc.contributor.institutionauthorBaytok, Ahmet
dc.contributor.institutionauthorAvan, Ali


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Makaleler [28]
    Makale, olgu sunumu, editöre mektup vb.

Show simple item record