Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAvan, Ali
dc.contributor.authorZorlu, Özcan
dc.contributor.authorBaytok, Ahmet
dc.date.accessioned2019-10-30T06:12:45Z
dc.date.available2019-10-30T06:12:45Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/7097
dc.description.abstractBirçok farklı değişkenden etkilenen karmaşık yapısı ve farklı paydaşların koordi-nasyonunu gerektiren niteliği fuar organizasyonlarının anlaşılmasını bir kat daha zor ve önemli hale getirmektedir. Fuar organizasyonu sürecini etkileyen değişken-lerin ve süreçteki belirleyicilerin ortaya çıkarılması, her geçen gün katma değer üretme ve yatırım potansiyeli artan fuar organizasyonlarının anlaşılmasını kolaylaş-tıracaktır. Bu çalışmada fuar organizasyonu gerçekleştiren profesyonel firmaların organizasyon süreçleri ve bu süreçlerde yaşadıkları sorunların belirlenmesi amaç-lanmıştır. Belirlenen amaç doğrultusunda literatür taraması sonucunda oluşturulan yapılandırılmış mülakat formu yüz yüze görüşme tekniğiyle 10 farklı fuar organi-zatörüne uygulanmıştır. Araştırma bulguları fuar düzenlenecek sektörün potansiyeli ve bölgesel gücünün fuar organizasyonunda temel belirleyicilerden olduğunu; fuar organizasyonunda sektörün güçlü olduğu şehrin tercih edildiğini ve firmaların fiyat politikaları nedeniyle tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ayrılan bütçenin yetersiz olduğunu göstermektedir. Araştırmada buna ek olarak altyapı ve üstyapı arzının fu-arın başarısını etkilediği tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractUnderstanding of fair organizations is becoming so difficult and important by the reason of the complex nature affected by many different variables and which requires the coordination of different stakeholders. Finding out variables and determiners of fair organization process would pave the way for understanding in question organizations, which have increasing potential of investments and producing added value. From this point of view, this study aims to determine the professional firms’ organization processes and occurring problems during the organization process. Within this scope, structured interviewing form, which was designed through the aim of the study by literature review, was conducted to 10 different fair organizers via face-to-face interview method. Findings show that one of the main determinants of fair organization process is potential and regional power of industry in which exhibition is organized; the city in which industry has more power is being preferred for the organization and the budget allocated for promotion and marketing of organization is insufficient on the occasion of firms’ incorrect price policies. Furthermore it is determinated that the supply for infrastructure and superstructure has influence on the success of exhibition organization.en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFuaren_US
dc.subjectOrganizatören_US
dc.subjectFuar Organizasyonu Sürecien_US
dc.titleFuar organizatörlerinin bakış açısıyla fuar organizasyonlarının belirleyicileri ve yaşanan sorunlaren_US
dc.title.alternativeDeterminers of fair organizations and problems in the perspective of fair organizersen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAkademik Sosyal Araştırmalar Dergisien_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Turizm Fakültesien_US
dc.authorid0000-0003-4510-3962en_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.startpage216en_US
dc.identifier.endpage230en_US
dc.identifier.issue37en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorAvan, Ali
dc.contributor.institutionauthorZorlu, Özcan
dc.contributor.institutionauthorBaytok, Ahmet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Makaleler [28]
    Makale, olgu sunumu, editöre mektup vb.

Show simple item record