Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorZorlu, Özcan
dc.contributor.authorAvan, Ali
dc.contributor.authorBulut, Şernaz
dc.date.accessioned2019-10-30T06:26:54Z
dc.date.available2019-10-30T06:26:54Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/7098
dc.description.abstractGünümüz iş yaşamı koşulları otel işletmelerini rekabet üstünlüklerini devam ettirebilmek adına diğer tüm işletmelerde olduğu gibi yüksek performans gösteren ve verimli işgörenler istihdam etmeye zorlamaktadır. Belirli iş tutumları ve örgütsel davranışlar işgören performansı ve verimliliği üzerinde olumlu etkilere sahip olmakla birlikte, işe bağlılık düzeyi de belirli ayırt edici boyutları ile performans ve verimliliğe katkı sağlamaktadır. İşe bağlılığın ayırt edici özellikleri ise işini yaşamının temel ilgi alanı olarak görme, işe aktif olarak dâhil olma ve işte yüksek performans göstermeyi özsaygının temeli olarak kabul etme olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla otel yönetimleri işe bağlılık düzeyini arttırmak için etkili stratejiler izleme durumundadırlar. Bu noktada, izlenecek stratejiler işe bağlılığın öncülleri üzerine odaklanmalıdır. Literatürde işe bağlılığın bazı bireysel (kontrol odağı, gelişim ihtiyacı vb.) ve örgütsel öncülleri (iş tatmini, örgütsel bağlılık vb.) ele alınmakla birlikte, işgörenin mevcut işinde çalışmaya devam etme kararında önemli etkilere sahip kişisel ve örgütsel fedakârlık tutumu hususunda yeterince araştırma gerçekleştirilmemiş veya göz ardı edilmiştir. Buradan hareketle, bu çalışma öncelikle işe bağlılığın arttırılmasında işgören fedakârlık tutumunun önemini ve etkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Belirlenen amaç doğrultusunda Afyonkarahisar ilinde faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmelerinin işgörenleri araştırmanın evreni olarak seçilmiştir. Anket tekniği ile ihtiyaç duyulan verilerin elde edilmesi ve analizinden sonra fedakârlık tutumunun bir işgörenin işe bağlılığını nasıl etkilediği detaylı olarak belirlenmiştir. Araştırma bulguları işgörenlerin fedakârlık tutumları ile işe bağlılık düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunduğunu ve fedakârlık tutumunun işe bağlılığı pozitif yönde etkilediğini ortaya koymuştur.en_US
dc.description.abstractToday’s business circumstances force hotel enterprises, like all others, to employ high performed and productive employees in an effort to sustain their competitive edge. Alt hough some job attitudes and organizational behaviours have positive effects on em ployee performance and productivity, job involvement also contributes the employee performance and productivity in terms of some distinctive dimensions. Perceiving the job as central life interest, actively participating in job and thinking performance as cen tral to his/her self esteem are generally accepted as distinctive properties of job involvement. Thus, hotel managements should pursue effective strategies to enhance the job involvement. In this case, these strategies must focus on consequences of job in volvement. While some individual (locus of control, growth need etc.) and organizational consequences (job satisfaction, organizational commitment etc.) of job involvement have been studied in literature, self sacrifice and organizational sacrifice intentions which are very important to decide working in current job have not been much debated or ig nored. Thus, this study primarily aims to reveal importance and the role of employee sacrifice at enhancing job involvement. Within this scope employees of five star hotel en terprises operating in Afyonkarahisar have been chosen as the research population of the study. After gathering required data with survey technique and analysis process, how sacrifice intentions effect the job involvement of an employee is determined in details. Findings of the study reveals that there is a significant relationship between employees sacrifice and job involvement, and sacrifice attitudes positively significantly effects job involvement.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİşe Bağlılıken_US
dc.subjectVerimliliken_US
dc.subjectİşgören Fedakarlığıen_US
dc.subjectYüksek Performansen_US
dc.titleOtel işletmelerinde işe bağlılık düzeyinin arttırılması: İşgören fedakârlık tutumunun rolüen_US
dc.title.alternativeEnhancing job involvement at hotel enterprises: The role of employee sacrifice attitudeen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalÇatalhöyük Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisien_US
dc.departmentTurizm Fakültesien_US
dc.authorid0000-0003-4510-3962en_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.startpage31en_US
dc.identifier.endpage46en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorZorlu, Özcan
dc.contributor.institutionauthorAvan, Ali
dc.contributor.institutionauthorBulut, Şernaz


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Makaleler [28]
    Makale, olgu sunumu, editöre mektup vb.

Show simple item record