Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorEmir, Oktay
dc.contributor.authorAvan, Ali
dc.date.accessioned2019-10-30T06:35:31Z
dc.date.available2019-10-30T06:35:31Z
dc.date.issued2010en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/7099
dc.description.abstractHizmet içi eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin ilk ve en önemli adımı olan işe alıştırma eğitimi; yeni iş ortamına mümkün oldukça kısa bir sürede uyum sağlamak durumunda olan işgörenleri, yeni çevrelerine hazırlayan; yeni işgörenlere algıları, beklentileri, tutum ve davranışları arasında uyum sağlama olanağı sunan eğitim programıdır. İşe alıştırma eğitiminin yeterli düzeyde verilmemesi, işgören devir hızının artışı, işletmeye uyum sürecinin uzaması, hizmet üretiminde oluşabilecek hatalar sonucu müşteri şikâyetlerindeki artışlar gibi bir dizi soruna neden olmaktadır. Otel işletmelerinde işe alıştırma eğitiminin yeterliliği; beklentilerine ve sorularına cevap bulabilen işgörenlerin memnuniyetinin, dolayısıyla da müşteri memnuniyetinin artmasına katkı sağlamaktadır. Bu çalışma ile işgören memnuniyetinin sağlanmasında ve söz konusu sorunların çözümünde işe alıştırma eğitiminin önemine değinilmekte, otel işletmelerinde işe alıştırma eğitiminin gerekliliğine dikkat çekilmektedir. Araştırmada verileri toplamak amacıyla anket yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analizinde istatistiksel teknik olarak frekans-yüzde dağılımları, aritmetik ortalama, standart sapma, t-testi, varyans analizi ve korelâsyon analizi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analiz edilmesiyle ulaşılan sonuçlar genel itibariyle, işe alıştırma eğitiminin işgörenlerin memnuniyetinin artması, beklentilerinin karşılanması ve korkularının azalması üzerindeki etkilerini desteklemektedir.en_US
dc.description.abstractOrientation, the initial and the most important step of in-service training and improvement activities, is an education program which prepares employees to the new work environment who need to adapt as soon as possible and which gives them possibility to adjustment between their perceptions, expectations, behaviors and attitudes. Inadequacy of orientation causes a series of matter like increasing labor turnover, the extension of adaptation period, increasing customer complaints with mistakes on service production. The sufficiency of orientation training program causes employee satisfaction who can find response to their expectations and questions consequently causes customer satisfaction. This study mentions to the importance of orientation training program obtaining employee satisfaction and solving in question problems and indicates the necessity of this program in hotels. In the research, questionnaire method has been used in order to gain the data. In the analysis of the data as the statistical technique frequency-percentage dispersion, arithmetic average, standard deviation, t test, variance and correlation analysis have been applied.According to the results obtained through analyzing the data in the research support that orientation training has a positive effect on the increase of the employee satisfaction, corresponding of the employee expectations and the decrease in the fears of the employees.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOtelen_US
dc.subjectİşe Alıştırmaen_US
dc.subjectHizmet İçi Eğitimen_US
dc.subjectİşgören Devrien_US
dc.titleOtel işletmelerinde işe alıştırma eğitimi Ankara'da bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeOrientation to work training in hotel firms: a research in Ankaraen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalVerimlilik Dergisien_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Turizm Fakültesien_US
dc.authorid0000-0003-4510-3962en_US
dc.identifier.startpage123en_US
dc.identifier.endpage142en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorEmir, Oktay
dc.contributor.institutionauthorAvan, Ali


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Makaleler [28]
    Makale, olgu sunumu, editöre mektup vb.

Show simple item record