Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorOnaran, Berrin
dc.contributor.authorUyar, Ahmet
dc.contributor.authorAvan, Ali
dc.date.accessioned2019-10-30T11:40:43Z
dc.date.available2019-10-30T11:40:43Z
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/7133
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, eğitim destekli kurumsal sosyal sorumluluk kampanyalarının tüketici bakış açısıyla değerlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada kurumsal sosyal sorumluluk kavramı açıklanmakta ve özellikle eğitimle ilgili yapılan sosyal sorumluluk kampanyaları değerlendirilmektedir. Araştırmanın evrenini Afyon Kocatepe Üniversitesinde öğrenim gören önlisans, lisans ve yüksek lisans düzeyindeki öğrenciler oluşturmaktadır. Anket formu, örneklemin tüm gruplar için eşik (sınır) değeri olan n=384 sayısının üzerine çıkılarak 451 kişiye uygulanmıştır. Anket yöntemiyle toplanan veriler, frekans-yüzde analiziyle değerlendirilmiş, katılımcıların konuya ilişkin görüşleri ile demografik özelliklerinin karşılaştırılmasında ilişkisiz ölçümler için “t-testi” ve “Varyans (ANOVA) Analizi”nden yararlanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, tüketiciler Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetleri yürüten işletmelerin amacının müşteri kazanmak ve imajlarını yükseltmek olduğunu düşünmektedirler. Bununla birlikte; işletmelerin amacı ne olursa olsun tüketiciler bu faaliyetleri destekleme eğilimindedir.en_US
dc.description.abstractThe main purpose of this study is to evaluate education supported corporate social responsibility campaigns from customers’ point of view. Within this scope, corporate social responsibility notion has been explained and especially education based social responsibility campaigns have been evaluated. The population of the study was constituted from the undergraduate students which study in Afyon Kocatepe University. The survey implementation was conducted through 451 participants, which is above the threshold (limit) value of the sample determined in the research, which was n=384. Data obtained in the research were analyzed by using frequency-percentage distribution, arithmetical average and standard deviation values. By using varimax rotation and principal components method, confirming factor analysis was applied in order to determine the representation level of expressions about considerations aimed at social responsibility campaigns supporting education. For statistical comparison of participants’ opinions and their demographic characteristics, independent measurements “t-test” and “Analysis of Variance (ANOVA)” were used. According to the results, customers thought that socially responsible firms’ basic aims are to gain new customers and to enhance their image. However, consumers tend to support these attempts anyhowen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Pazarlamaen_US
dc.subjectKurumsal Sosyal Sorumluluken_US
dc.subjectKurumsal Sosyal Performansen_US
dc.subjectTüketici Davranışlarıen_US
dc.titleEğitim destekli kurumsal sosyal sorumluluk kampanyalarına yönelik tüketici algılamalarıen_US
dc.title.alternativeConsumer perceptions of education-based corporate social responsibility campaignsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisien_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Turizm Fakültesien_US
dc.authorid0000-0003-4510-3962en_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.startpage131en_US
dc.identifier.endpage157en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorOnaran, Berrin
dc.contributor.institutionauthorUyar, Ahmet
dc.contributor.institutionauthorAvan, Ali


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record