Show simple item record

dc.contributor.authorZorlu, Özcan
dc.contributor.authorAvan, Ali
dc.contributor.authorBaytok, Ahmet
dc.date.accessioned2019-10-30T12:29:15Z
dc.date.available2019-10-30T12:29:15Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/7138
dc.description.abstractPurpose – The aim of this study is to determine the effects of servant leadership on psychological empowerment and organizational identification. Design/methodology/approach – Within the context of quantitative research approach, data collected from 309 hotel employees by questionnaire. Reliability of data measured with Cronbach’s Alpha coefficient where the Factor analysis were performed to check validity. Validity analysis has followed by Correlation and Regression analyses in which research hypothesis were tested. Findings – Results of the study assign that there is a significant relationship among servant leadership, psychological empowerment and organizational identification. Furthermore, results also support pre-assumptions suggesting that servant leadership behaviours significantly affect psychological empowerment of employees and their identification process with the organization. Within this context, empowerment and vision sub-dimensions of servant leadership contribute psychological empowerment of hotel employees. Additionally, visionary and humility behaviours of servant leaders increase the organizational identification level of them. Discussion – Entrepreneurs in hospitality industry those who want to deliver high quality service should consider to employ servant leaders/executives in order to have more empowered and identified employees. Also, contributions of servant leaders are an important field for the academicians, since they can create a positive and creative service philosophy among staff and can heighten service quality.en_US
dc.description.abstractAmaç - Bu çalışmanın amacı, hizmetkar liderliğin psikolojik güçlendirme ve örgütsel tanımlama üzerindeki etkilerini belirlemektir. Tasarım / metodoloji / yaklaşım - Nicel araştırma yaklaşımı bağlamında, 309 otel çalışanından anket yoluyla veri toplanmıştır. Geçerliliği kontrol etmek için Faktör analizinin yapıldığı Cronbach Alfa katsayısı ile ölçülen verilerin güvenilirliği. Geçerlilik analizini, araştırma hipotezinin test edildiği Korelasyon ve Regresyon analizleri izlemiştir. Bulgular - Çalışmanın sonuçları hizmetkâr liderliği, psikolojik güçlendirme ve örgütsel kimliklendirme arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, Sonuçlar aynı zamanda hizmetçi liderlik davranışlarının çalışanların psikolojik güçlenmelerini ve kuruluşla olan tanımlama süreçlerini önemli ölçüde etkilediğini öne süren varsayımları da desteklemektedir. Bu bağlamda hizmetçi liderliğinin güçlendirilmesi ve vizyon alt boyutları otel çalışanlarının psikolojik olarak güçlendirilmesine katkıda bulunmaktadır. Ek olarak, hizmetkar liderlerin vizyoner ve alçakgönüllülük davranışları örgütsel tanımlama seviyesini arttırır. Tartışma - Ağırlama endüstrisindeki girişimciler, kaliteli hizmet vermek isteyenler, daha güçlü ve tanımlanmış çalışanlara sahip olmak için hizmetçi liderleri / yöneticileri kullanmayı düşünmelidir. Ayrıca, hizmetçi liderlerinin katkıları akademisyenler için önemli bir alandır,
dc.language.isoengen_US
dc.relation.isversionof10.20491/isarder.2019.600en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectServant Leadershipen_US
dc.subjectEmpowerment
dc.subjectPsychological Empowerment
dc.subjectOrganizational Identification
dc.titleThe effect of servant leadership on psychological empowerment and organizational ıdentificationen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİşletme Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Turizm Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0003-4510-3962en_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.startpage293en_US
dc.identifier.endpage309en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorZorlu, Özcan
dc.contributor.institutionauthorAvan, Ali
dc.contributor.institutionauthorBaytok, Ahmet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record