Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGökçe, Cem
dc.contributor.authorDemirtaş, Gökhan
dc.date.accessioned2019-12-05T08:52:59Z
dc.date.available2019-12-05T08:52:59Z
dc.date.issued31/12/2018en_US
dc.identifier.citationGökçe, C. & Demirtaş G. (2018). Cari Denge Açısından Yenilenebilir Enerjinin Rolü: Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye İçin Panel Veri Analizi, Yönetim ve Ekonomi, 25(3), 641-654.en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/yonveek/issue/41680/452107
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.18657/yonveek.452107
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/7360
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, yenilenebilir enerji tüketiminin cari denge üzerine etkisini panel veri yöntemi ile incelemektir. Bu amaçla 27 Avrupa Birliği ülkesi (Malta hariç) ve Türkiye’nin 1998-2015 dönemine ait verileri kullanılarak sabit etkiler ve rassal etkiler modelleri tahmin edilmiştir. Çalışmadaki ülkelerin çoğunluğu enerjide dışa bağımlılık oranı yüksek ve cari açık sorunu yaşayan ülkelerden oluşmaktadır. Çalışmanın sonuçlarına göre yenilenebilir enerji tüketimindeki oransal artış, cari denge üzerinde istatistiki olarak anlamlı ve pozitif bir etkiye sahiptir. Buna ek olarak ampirik sonuçlar, enerjide dışa bağımlılık oranının cari denge üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve negatif bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar, yenilenebilir enerji yatırımlarının, Avrupa Birliği ve Türkiye için cari açık sorununu çözmede önemli bir alternatif olduğu anlamına gelmektedir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this paper is to examine the effect of renewable energy consumption on the current account balance by panel data method. For this purpose, fixed and random effects models are estimated using data over the period from 1998 to 2015 for 27 countries of European Union and Turkey. These countries are mostly composed of countries with high energy dependency rate and current account deficit problem. According to the estimation results, increasing in the rate of renewable energy consumption has a positive and significant impact on current account balance. In addition, the empirical results indicate that energy dependency rate has a negative and significant impact on current account balance. These results imply that investments in renewable energy are an important alternative to solve the current account deficit for the European Union countries and Turkey.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.identifier.doi10.18657/yonveek.452107en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYenilenebilir Enerjien_US
dc.subjectCari Açıken_US
dc.subjectPanel Veri Analizien_US
dc.subjectRenewable Energyen_US
dc.subjectCurrent Account Deficiten_US
dc.subjectPanel Data Analysisen_US
dc.titleCari Denge Açısından Yenilenebilir Enerjinin Rolü: Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye İçin Panel Veri Analizien_US
dc.title.alternativeThe Role of Renewable Energy in Terms of Current Account Balance: Panel Data Analysis for European Union Countries and Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalYönetim ve Ekonomien_US
dc.departmentİktisadi ve İdari Bil. Fak.en_US
dc.authorid0000-0002-6757-5613en_US
dc.identifier.volume25en_US
dc.identifier.startpage641en_US
dc.identifier.endpage654en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorGökçe, Cem
dc.contributor.institutionauthorDemirtaş, Gökhan


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record