Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzer, Erdal
dc.contributor.authorYılmaz, Hatice
dc.date.accessioned2019-12-25T05:43:25Z
dc.date.available2019-12-25T05:43:25Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationÖzer E., Yılmaz H. (2017). Turizm ve otel işletmeciliği önlisans programı öğrencilerinin genel staj sorularının belirlenmesine yönelik bir araştırma. 6. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 18-20 Mayıs 2017, Bosnia/ Herzegovina, s.500-511. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).en_US
dc.identifier.urihttps://www.kongretakvimi.org/umyos-2017-6-uluslararasi-meslek-yuksekokullari-sempozyumu/
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/7671
dc.description.abstractTurizm ve otel işletmeciliğinde okuyan öğrencilerin turizm sektörüne yönelik görüşleri daha çok staj dönemlerinde şekillenmeye başlamaktadır. Ancak staj sürecinde zaman zaman gerek eğitim kurumu, gerek işletme ve gerekse öğrenci kaynaklı birtakım problemler yaşanmaktadır. Yaşanan problemler ya stajın verimsizliğine ya da kalifiye personelin turizm sektöründen uzaklaşarak farklı alanlarda kariyer yapma isteğine yol açmaktadır. Bundan yola çıkarak, bu çalışmanın amacı ön lisans düzeyinde turizm eğitimi alan, staj deneyimine sahip öğrencilerin, staj sürecinde staj yaptıkları işletmelerden ve öğrenim gördükleri kurumlardan kaynaklanan sorunlar hakkında öğrencilerin kişisel düşünce ve deneyimlerinin alınarak, yaşanan sorunların çözümüne yönelik görüşler sunmak ve turizm eğitiminin daha verimli hale getirilmesidir. Araştırmanın kapsamını Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı önlisans öğrencileri içerisinde stajını tamamlayan öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışmada konu hakkında değerlendirmeler yapabilmek için nitel araştırma yöntemlerinden odak grup görüşme tekniğiyle veriler toplanıp yorumlanmaya çalışılmıştır. Görüşmenin ilk aşamasında öncelikle bir açıklama konuşması yapılarak görüşmecilerin birbirleriyle tanıştırılması sağlanmıştır. İkinci aşamasında görüşme başlıkları görüşmecilere bildirilerek konu hakkında her birinin kısa görüşleri alınarak, öncelikle yarı yapılandırılmış sorular daha sonra görüşme sürecinde ortaya çıkan yapılandırılmamış sorular sorularak grubun sorular karşısında kendi aralarında tartışmaları sağlanmıştır. Böylece konu hakkında benzer ve farklı görüşler tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın son bölümünde ise yapılan odak grup görüşmesi çalışmasından elde edilen birincil veriler değerlendirilerek öğrencilerin staj uygulamalarında karşılaştıkları çeşitli sorunlar hakkında sonuçlar elde edilmiştir. Elde edilen bulgular değerlendiğinde turizm öğrencilerinin staj dönemlerinde pek çok olumsuzluklarla karşılaşmalarına rağmen mesleki eğitim içerisinde stajın önemli ve mutlaka uygulanması gereken bir eğitim olması noktasında birleştiklerini görülmüştür. Öğrencilerin staj sorunları hakkında en mağdur oldukları ortak konu başlıkları ise; sektörde eğitimli insan sayısının azlığı ve bu durumun staj çalışmalarını olumsuz etkilemesi, ucuz işgücü olarak görülmeleri, fazla iş yükü ve kadrolu çalışan muamelesi ile çalışma saatleri ve ücret olarak tespit edilmiştir. Çalışmanın son bölümünde, ortaya çıkan sonuçlar çerçevesinde staj uygulamalarının daha sorunsuz uygulanabilir hale getirilebilmesi için çözüm önerileri sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractThe opinions of the students studying in tourism and hotel management are starting to be shaped mostly during the internship period. However, there are some problems in the internship process time to time caused by the educational institution, business and students. These problems lead to internship inefficiency or desire of qualified personnel to move away from the tourism sector and have a career in different fields. From this point of view, the aim of this study is to make the tourism education more productive by taking consideration of the personal thoughts and experiences of the students about the problems arising from students, who have experience of internship in the pre-license level of this study, arising from the enterprises they have trained in internship and institutions they have studied. The scope of this research is Afyon Kocatepe University Tourism and Hotel Management Program students that complete their internship in 2014-2015 academic years. In this study, the focus group interview technique was used to collect and interpret qualitative research methods in order to evaluate the data. In the first phase of the interview, an explanatory talk was done and the interviewers were introduced to each other. In the second phase, interview topics were reported to the interviewees by taking brief opinions of each of them on the issues, and semi-structured questions were asked at first. Later on unstructured questions arise out of the interview process were asked to interviewers to enable discussions among them. Thus, attempts have been made to identify similar and different views on the subject. In the last part of the study, the primary data obtained from the focus group interview study were evaluated and various problems that students encountered in internship practices were come out as a result. After evaluation, it is seen that tourism students have a lot of problems during the internship periods but they are all agreed at the point of being vocational education training must be practiced. The most common topics that students are aggrieved about internship problems are; low number of educated people in the sector and the negative effects of this situation on their internship works, being seen as cheap labor force, overworked and permanent employee treatment, working hours and wages. In the last part of the study, a solution proposal will be presented in order to make internship applications more smoothly applicable within the framework of the results.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherUMYOSen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectTurizm Eğitimien_US
dc.subjectStajen_US
dc.subjectOdak Grup Görüşmesien_US
dc.subjectInternshipen_US
dc.subjectTourism Educationen_US
dc.subjectFocus Group İnterviewen_US
dc.titleTurizm ve otel işletmeciliği önlisans programı öğrencilerinin genel staj sorularının belirlenmesine yönelik bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeA Research on the determination of students' general ınternship problems for associate degree program in tourism and hotel managementen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journal6. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumuen_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon Meslek Yüksekokuluen_US
dc.identifier.startpage500en_US
dc.identifier.endpage511en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US
dc.contributor.institutionauthorÖzer, Erdal
dc.contributor.institutionauthorYılmaz, Hatice


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record