Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorPeşmen, Günnur
dc.contributor.authorYardımcı, Mehmet
dc.date.accessioned2020-02-06T08:07:14Z
dc.date.available2020-02-06T08:07:14Z
dc.date.issued2008en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/8259
dc.description.abstractTürkiye’de toplam istidam içinde tarımsal istihdamın oranı yaklaşık %35 gibi oldukça yüksek bir düzeydedir. Bu oran ABD’de %2,8 ve (AB-15)’de %5’dir. Tarımın gayri safı milli hâsıla (GSMH)’ daki payı ülkemizde %14 iken, ABD ve AB’de sırasıyla %1,7 ve %1,9 seviyelerindedir. Türkiye’de toplam 184.329.490 dekar arazinin %72,38’i hem bitkisel üretim hem de hayvancılık yapan işletmeler, %27,38’i yalnız bitkisel üretim yapan işletmeler, %0,23’ü yalnız hayvancılık yapan işletmeler tasarrufunda bulunmaktadır. Bu durum ülkemiz açısından tarım ve hayvancılığın ne kadar önemli ve sorunlarının çözümünün de ne kadar zor olduğunu göstermektedir. Hayvancılık, ülke ekonomisini geliştiren, birim yatırıma en yüksek katma değer oluşturan ve en düşük maliyetle istihdam imkânı sağlayan bir sektördür. Sanayide günümüzde bir kişiye istihdam imkânı yaratabilmek için asgari 80 bin dolarlık yatırıma ihtiyaç duyulurken, hayvancılıkta bunun beşte biri kadar kaynak yeterli olmaktadır. Sanayi kesimi ile karşılaştırıldığında aynı miktar yatırım ile hayvancılıkta 5 kat daha fazla sayıda kişiye iş imkânı yaratılabilmektedir. Bu çalışmada Türkiye hayvancılığının genel durumu ve yapısal özellikleri bakımından AB ile mukayesesi yapılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe employment rate of agriculture has a 35% of a high level in Turkey. This rate is 2.8% in USA and 5.0% in European Union (EU-15). While the percentage of agriculture in gross National product is 14% in Turkey, it is 1.7% ha in USA and 1.9% in EU. In Turkey, 72.38% percent of total 184.329.490 da lands is possessed by the firms making vegetal producing and stock-breeding; 27.38% percent is possessed by the firms making only vegetal producing and the rest 0.23% percent is possessed by the firms making only stock-breeding. This indicates the importance of agriculture and difficulties in solving the problems. Livestock is an industry that improves the national economy and makes up the highest added value per unit investment. At present, at least 80.000 $ is necessary to create an employment facility for only a person at the industry while1/5 of this number is sufficient at livestock. Comparing with the industry, it is possible to create five times more employment facilities at livestock with the same budget. In this review, general situation and structural properties of livestock is compared with that of EU.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherVeteriner Hekimler Derneği Dergisien_US
dc.identifier.doi2651-4214en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEuropean Unionen_US
dc.subjectLivestocken_US
dc.subjectAnimal Productionen_US
dc.subjectYielden_US
dc.subjectAvrupa Birliğien_US
dc.subjectHayvancılıken_US
dc.subjectHayvansal Üretimen_US
dc.titleAvrupa birliği’ne adaylık sürecinde türkiye hayvancılığının genel durumuen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalVeteriner Hekimler Derneği Dergisien_US
dc.departmentŞuhut Meslek Yüksekokuluen_US
dc.authorid0000-0002-9164-6629en_US
dc.identifier.volume79en_US
dc.identifier.startpage51en_US
dc.identifier.endpage56en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorPeşmen, Günnur
dc.contributor.institutionauthorYardımcı, Mehmet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Makaleler [12]
    Makale, olgu sunumu, editöre mektup vb.

Show simple item record