Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBayram, Fatih
dc.date.accessioned2020-05-29T10:59:14Z
dc.date.available2020-05-29T10:59:14Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationBayram, F. (2020). Doğal Taşların Dairesel Testereli Kesiminde Birim Enerjinin Kesim ve Ortam Parametrelerinden Kestirimi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , 20 (2) , 340-347 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akufemubid/issue/54356/671546en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/akufemubid/issue/54356/671546
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/8385
dc.description.abstractDoğal taş işletmeciliği ve işlemeciliği, ülkemiz maden ihracatı için önemli sektörlerden biridir. Bu sektörde uluslararası rekabetin sürdürülebilir olması kaynakların verimli kullanımına bağlıdır. Doğal taş ocaklarından elde edilen blokların da bu kapsamda değerlendirilmesi gerekmektedir. Doğal taş işleme tesislerinde blokların işlenmesi sırasında uygulanan kesim yöntemlerinin performanslarının belirlenmesi önemlidir. Kesim sırasında harcanan birim enerji dairesel testereli kesimde performans ölçütlerinden biridir. Bu çalışmada, birim enerjinin bazı kesim ve ortam parametrelerinden belirlenmesi amaçlanmıştır. Birim enerjinin belirlenmesi için kesim parametreleri olarak testere çevresel hızı ve ilerleme hızı seçilmiştir. Benzer şekilde, ortam parametreleri olarak da testere titreşimi ve gürültü değerleri, kesim sonrası yüzeylerdeki pürüzlülük, kesim sırasında oluşan talaş yığınından belirlenen pasa irilik katsayısı seçilmiştir. Bu parametrelerin birim enerji ile ilişkileri istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Yapılan istatistiksel çalışmalarla dairesel testereli kesimde kullanılan birim enerjinin çevresel hız, ilerleme hızı, yüzey pürüzlülüğü ve pasa irilik katsayısı parametrelerinden kestirimine yönelik bir model kurulmuştur. Bu istatistiksel modelin yüksek güvenilirlikte (R2=0.948) birim enerji değerlerini kestirebileceği tespit edilmiştir. Bu modelde kullanılan parametreler, kesimde harcanan birim enerjinin tatmin edici biçimde tahmin edilmesinde ve dairesel testereli kesimin performansının belirlenmesinde kullanılabilir.en_US
dc.description.abstractNatural stone mining and processing is one of the important sectors for Turkey's mining exports. Sustainable international competition in this sector depends on the efficient use of resources. The natural stone blocks obtained from quarries should be evaluated within this scope. It is important to determine the performance of the cutting methods used in the processing of blocks in natural stone processing plants. The unit energy consumed during cutting is one of the performance criteria for circular cutting. In this study, it is aimed to determine the unit energy from some cutting and environment parameters. In order to determine the unit energy, the peripheral speed and advance rate were selected as cutting parameters. Similarly, sawblade vibration and sound levels, roughness of the surfaces after cutting, and the coarseness index determined from the pile of chips formed during cutting were selected as environment parameters. The relationships of these parameters with unit energy were evaluated statistically. A model was derived with the statistical studies for estimating the unit energy consumed in circular cutting from the parameters of peripheral speed, advance rate, surface roughness and coarseness index. It has been determined that this statistical model can estimate unit energy with high reliability (R2=0.948). The parameters used in this model can be satisfactorily used to estimate consumed unit energy during cutting and to determine the performance of the circular cutting.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.identifier.doi10.35414/akufemubid.671546en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDairesel Testereli Kesimen_US
dc.subjectBirim Enerjien_US
dc.subjectÇevresel Hızen_US
dc.subjectİlerleme Hızıen_US
dc.subjectYüzey Pürüzlülüğüen_US
dc.subjectPasa İrilik Katsayısıen_US
dc.titleDoğal taşların dairesel testereli kesiminde birim enerjinin kesim ve ortam parametrelerinden kestirimien_US
dc.title.alternativeEstimation of unit energy from cutting and environment parameters in circular cutting of natural stonesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAfyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.departmentMühendislik Fakültesien_US
dc.authorid0000-0002-8510-7936en_US
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.startpage340en_US
dc.identifier.endpage347en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorBayram, Fatih


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Makaleler [36]
    Makale, olgu sunumu, editöre mektup vb.

Show simple item record