Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAydıner, Erdal
dc.contributor.authorŞener, Habibe Yelda
dc.date.accessioned2021-06-08T12:03:03Z
dc.date.available2021-06-08T12:03:03Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationAydıner, E , Şener, H . (2021). Bir işletmenin lojistik hizmet sağlayıcılarının farklı kıtalar ve pandeminin etkisi açısından değerlendirilmesi . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 23 (1) , 53-73en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/62585/798203
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.33707/akuiibfd.798203
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/8723
dc.descriptionBu çalışma 2020 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde Habibe Yelda Şener danışmanlığında Erdal Aydıner tarafından hazırlanan “Bir İşletmenin Lojistik Hizmet Sağlayıcılarının Farklı Kıtalar ve Pandeminin Ekonomi Üzerindeki Etkisi Açısından Değerlendirilmesi” başlıklı yüksek lisans tezinden türetilmiştiren_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı Afrika, Avrupa ve Asya'da tehlikeli madde sektöründe faaliyet gösteren bir dış ticaret şirketinin lojistik operasyonları için en uygun lojistik hizmet sağlayıcısını seçmektir. Çalışmanın amacı doğrultusunda, literatürden ve FS Dış Ticaret şirketinin ithalat ve ihracat operasyon uzmanlarıyla 09-30.06.2020 tarihleri arasında yapılan görüşmelerden elde edilen verilerle seçim kriterleri belirlenmiş, AHP ile seçim kriterleri yapılandırılmış ve TOPSIS Yöntemiyle analiz edilerek alternatifler sıralanmıştır. Çalışmada, 6 ana kriter, ana kriterlerle ilişkili 19 alt kriter, Afrika ve Asya kıtası için 4 alternatif, Avrupa kıtası için 5 alternatif kullanılarak farklı kıta pazarları için lojistik hizmet sağlayıcıları değerlendirilmiştir. Literatürdeki kriterlere ilaveten, günün koşullarına bağlı olarak eklenen pandemiye ilişkin kriterlerin ağırlıklarının her kıta için farklı değere sahip olması, diğer kriterlerle birlikte ideal çözümü olumlu veya olumsuz etkileyeceğini göstermiştir. Her kıta için en ideal lojistik hizmet sağlayıcıları belirlenmiştir. Özellikle uygulamanın üç farklı kıta için yapılması, pandeminin lojistik hizmet sağlayıcı seçimindeki etkisinin daha somut bir şekilde değerlendirilebilmesini sağlamıştır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to select the most suitable logistics service provider for the logistics operations of a foreign trade company operating in the hazardous materials sector in Africa, Europe, and Asia. In line with the purpose of the study, the data obtained from the literature and interviews conducted between 09-30.06.2020 with the import and export operations specialist of FS Foreign Trade company were analysed by TOPSIS Method. In the study, logistics service providers for different continental markets were evaluated using 6 main criteria, 19 sub-criteria related to the main criteria, 4 alternatives for the African and Asian continent, and 5 alternatives for the European continent. In addition to the criteria in the literature, the fact that the weight of the pandemic criteria added depending on the conditions of the day has a different value for each continent, along with other criteria, has shown that it will positively or negatively affect the ideal solution. The most ideal logistics service providers have been identified for each continent. In particular, the implementation of the application for three different continents has enabled the impact of the pandemic on the choice of the logistics service providers to be evaluated more concretely.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.identifier.doi10.33707/akuiibfd.798203en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTehlikeli Maddeen_US
dc.subjectLojistiken_US
dc.subjectDış Kaynak Kullanımıen_US
dc.subjectPandemien_US
dc.subjectTOPSISen_US
dc.subjectDangerous Substanceen_US
dc.subjectLogisticsen_US
dc.subjectOutsourcingen_US
dc.subjectPandemicen_US
dc.titleBir işletmenin lojistik hizmet sağlayıcılarının farklı kıtalar ve pandeminin etkisi açısından değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of an enterprise's logistics service providers in terms of the impact of different continents and pandemicen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAfyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentFakülteler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-7386-1632en_US
dc.authorid0000-0003-0240-4634en_US
dc.identifier.volume23en_US
dc.identifier.startpage53en_US
dc.identifier.endpage73en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record