Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇivi Dişlioğlu, Gülbahar
dc.contributor.authorAslantaş Ateş, Burcu
dc.date.accessioned2021-06-08T12:27:35Z
dc.date.available2021-06-08T12:27:35Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationÇivi Dişlioğlu, G , Aslantaş Ateş, B . (2021). Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri ve finansal performans arasındaki ilişki: Büyük mağazacılık sektöründe uygulama . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 23 (1) , 74-93en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/62585/735622
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.33707/akuiibfd.735622
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/8724
dc.descriptionBu çalışma 2019 yılında Süleyman Demirel Üniversitesinde Burcu Aslantaş Ateş danışmanlığında Gülbahar Çivi Dişlioğlu tarafından hazırlanan “Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri ve finansal performans arasındaki ilişki: Büyük mağazacılık sektöründe uygulama” başlıklı yüksek lisans tezinden türetilmiştir.en_US
dc.description.abstractGün geçtikçe işletmeler için önemli hale gelen kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri, işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri için sürdürülebilirlik anlayışına duyarlı olmaları gönüllü olmaktan çıkıp artık zorunluluk haline gelmiştir. Borsa İstanbul’da işlem gören büyük mağazacılık sektörü içerisinden Migros A.Ş. ve Boyner A.Ş. üzerinde çalışılmıştır. Çalışmada Migros ve Boyner işletmelerinin 2010 - 2016 yıllarını kapsayan 7 yıllık süre içerisindeki faaliyet raporlarından bağımsız değişken olarak kurumsal sosyal sorumluluk açıklamaları ve bağımlı değişken olarak yıllık gelir tablosu ile bilançodaki hesap kalemlerinden elde edilen finansal oranların sonuçları ele alınarak analizleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen finansal oranlar ile işletmelerin faaliyet raporlarında açıklamış oldukları sosyal sorumluluk faaliyetleri arasındaki ilişkinin ortaya konulabilmesi için Korelasyon Analizi yapılmıştır. Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin sayısallaştırılması ile elde edilen sonuçları ve oran analizleri sonuçlarını SPSS 20 (Statistical Packages for Social Sciences) istatistik programı ile analize tabi tutulmuştur. Verilerin analizi sonucunda Migros A.Ş. ve Boyner A.Ş.’nin kurumsal sosyal sorumluluk açıklamaları ile finansal performansı arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractCorporate social responsibility activities, which have become important for businesses day by day, has become a necessity for businesses to be sensitive to the understanding of sustainability in order to sustain their existence, rather than being voluntary. In this study, It has been worked on the Migros A.Ş. and Boyner A.Ş. in the large retailing sector which is one of the sectors traded in Borsa Istanbul. In the study, analyzes were carried out by considering the corporate social responsibility statements as independent variables from the activity reports of Migros and Boyner businesses during the 7-year period covering the years 2010-2016 and the results of the annual income statement and the financial ratios obtained from the account items in the balance sheet as the dependent variable. Correlation Analysis was conducted to reveal the relationship between the financial ratios obtained and the social responsibility activities that the enterprises announced in their annual reports. The results obtained by digitizing the corporate social responsibility activities and the ratio analysis results were analyzed with the SPSS 20 (Statistical Packages for Social Sciences) statistical program. As a result of data analysis, it has been determined that there is a significant relationship between Migros A.Ş. and Boyner A.Ş.’s corporate social responsibility statements and financial performance.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.identifier.doi10.33707/akuiibfd.735622en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Sorumluluken_US
dc.subjectKurumsal Sosyal Sorumluluken_US
dc.subjectKurumsal Sosyal Sorumluluk Açıklamalarıen_US
dc.subjectFinansal Performansen_US
dc.subjectSocial Responsibilityen_US
dc.subjectCorporate Social Responsibilityen_US
dc.subjectCorporate Social Responsibility Disclosuresen_US
dc.subjectFinancial Performanceen_US
dc.titleKurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri ve finansal performans arasındaki ilişki: Büyük mağazacılık sektöründe uygulamaen_US
dc.title.alternativeThe relationship between corporate social responsibility activities and financial performance: Applicatıon in the large store sectoren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAfyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentFakülteler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.authorid0000-0003-1583-3948en_US
dc.authorid0000-0002-8896-5303en_US
dc.identifier.volume23en_US
dc.identifier.startpage74en_US
dc.identifier.endpage93en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record