Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKuşat, Nurdan
dc.contributor.authorDenli, Ece Atlas
dc.date.accessioned2021-06-08T12:34:09Z
dc.date.available2021-06-08T12:34:09Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationKuşat, N , Atlas Denli, E . (2021). Açıklanmış karşılaştırmalı üstünlüklere göre Türkiye - BRICS rekabet gücü analizi (2008-2019) . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 23 (1) , 94-111en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/62585/839333
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.33707/akuiibfd.839333
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/8725
dc.descriptionBu çalışma, 2019 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi’nde Nurdan Kuşat danışmanlığında Ece Atlas Denli tarafından hazırlanan “Türkiye - BRICS ülkeleri dış ticaretinin sektörel rekabet gücü analizi: (2008-2017) dönemi üzerine bir uygulama’” başlıklı yüksek lisans tezinden türetilmiştir.en_US
dc.description.abstractGünümüzün ekonomik düzeni ‘Kapitalizm’, tüm dünya ekonomilerini ihracata dayalı sanayileşme stratejilerini benimsemeye zorlamaktadır. Uygulanan dışa açık politikalar ülkeler arası rekabeti artırmaktadır. Başlangıçta fiyat üzerinden gerçekleşen rekabet, ileri aşamada fiyat dışı rekabete dönüşmektedir. Bu rekabetteki başarı şansı ülkenin o üretim sahasındaki karşılaştırmalı üstünlüğüne, bir başka ifadeyle rekabet avantajına bağlıdır. Rekabet avantajı rekabet gücü ile ölçülebilecek bir değerdir. Fakat maalesef ülkelerin uluslararası rekabet gücünü ölçme konusunda tek ve kesin bir yol bulunmadığı gibi, ticari performanslarının ölçülmesi amacıyla düzenlenmiş tek bir endeks de bulunmamaktadır. Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi (Revealed Comparative Advantage-RCA), rekabet gücünün ölçülmesi amacıyla Balassa tarafından geliştirilmiş ve dış ticaretteki mal gruplarına göre rekabet gücünü ölçen bir endekstir. RCA endeksi kullanılarak gerçekleştirilen bu çalışmada; 21. yüzyılın yükselen ekonomileri olarak tanımlanan BRICS ülkeleri ile Türkiye’nin rekabet güçleri karşılaştırılmaktadır. Elde edilen bulgular, Türkiye’nin BRICS ülkelerine karşı rekabet avantajı yakaladığı tek mal grubunun ‘Gıda ve Canlı Hayvanlar Mal Grubu’ olduğunu göstermektedir.en_US
dc.description.abstractToday's economic order 'Capitalism' forces all world economies to adopt export-based industrialization strategies. Implemented foreign policies increase competition among countries. Competition based on price at the beginning turns into non-price competition at an advanced stage. The chance of success in this competition depends on the comparative advantage of the country, in other words, its competitive advantage in that production area. Competitive advantage is a value that can be measured with competitiveness. Unfortunately, there is no single and precise way to measure the international competitiveness of countries, nor is there a single index designed to measure their commercial performance. Revealed Comparative Advantage (RCA) is an index developed by Balassa for the purpose of measuring competitiveness and measures competitiveness according to the foreign trade goods groups. By using the RCA index, this study is carried out to compare Turkey’s competitiveness power with BRICS countries known as the 21st century's emerging economies. The findings show that Turkey captures competitive advantage towards the BRICS countries only in ‘Food and Livestock Group of Commodities’.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.identifier.doi10.33707/akuiibfd.839333en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRekabet Gücüen_US
dc.subjectAçıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükleren_US
dc.subjectBRICSen_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectCompetitevenessen_US
dc.subjectRevealed Comparative Advantageen_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.titleAçıklanmış karşılaştırmalı üstünlüklere göre Türkiye - BRICS rekabet gücü analizi (2008-2019)en_US
dc.title.alternativeTurkey - BRICS competitiveness analysis according to revealed comparative advantage (2008-2019)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAfyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentFakülteler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-2823-8948en_US
dc.authorid0000-0003-3461-7933en_US
dc.identifier.volume23en_US
dc.identifier.startpage94en_US
dc.identifier.endpage111en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record