Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAcar Çınar, Hatice
dc.date.accessioned2021-07-14T11:04:50Z
dc.date.available2021-07-14T11:04:50Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationAcar Çınar, Hatice . "Kadın Hükümlülerde Dini Tutum ve Affetme Eğilimi Arasındaki İlişki Üzerinde Bir Araştırma: Sivas Örneği.". Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi 3 / 2 (Aralık 2020): 164-183 .en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/akid/issue/58121/791766
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/8873
dc.description.abstractBu çalışma, açık ceza infaz kurumlarında hükümlü kadınların dindarlıkları ile affetme eğilimleri arasındaki ilişkiyi yaş, eğitim, medeni durum, ikamet, açık ceza infaz kurumuna girme nedeni ve açık ceza infaz kurumunda kalış süresi, tekrarlı suç işleme şeklindeki değişkenler açısından incelemiştir. Araştırmada “Ok-Dini Tutum Ölçeği” ile “Affetme Eğilimi Ölçeği” veri toplamak aracı olarak kullanılmıştır. Veriler, Korelasyon, Anova ve Frekans analiz yöntemleriyle analiz edilmiştir ve şu sonuçlara ulaşılmıştır: Katılımcıların affetme eğilimi açısından “öç alma”; dini tutum ölçeği açısından ise, “ilişki” boyutu, en yüksek ortalamaya sahiptir. Dindarlık ile sosyodemografik değişkenler arasındaki ilişkiyle ilgili olarak ise sadece biliş ve davranış boyutuyla açık ceza infaz kurumuna giriş nedeni arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Affetme ve sosyo-demografik değişkenler açısından ise yaş değişkeni ile öç alma ve uzaklaşma boyutu arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki vardır. Açık ceza ve infaz evlerinde kalış süresiyle iyimserlik boyutu dışında affetme eğiliminin tüm boyutları arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Affetme eğilimi ile dindarlık arasındaysa anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır.en_US
dc.description.abstractThis study examined the relationship between the religiosity of convicted women in open penal institutions and their tendency to forgive in terms of age, education, marital status, residence, reason for admission to open penal institution, duration of stay in open penal institution, and repetitive crime. In the study, "Ok-Religious Attitude Scale" and "Forgiveness Tendency Scale" were used as data collection tools. The data were analyzed using Correlation, Anova, and Frequency analysis methods and the following results were obtained: “Taking revenge” in terms of the participants' tendency to forgive; In terms of religious attitude scale, the "relationship" dimension has the highest average. Regarding the relationship between religiosity and sociodemographic variables, a significant relationship was found between only the dimensions of cognition and behavior and the reason for entering the open penal institution. In terms of forgiveness and socio-demographic variables, there is a positive significant relationship between the age variable and the revenge and alienation dimension. A significant negative correlation was found between the duration of stay in open prisons and execution houses and all dimensions of the tendency to forgive except optimism. No significant relationship was found between the tendency to forgive and religiousness.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDin psikolojisien_US
dc.subjectAffetmeen_US
dc.subjectAçık ceza infaz kurumuen_US
dc.subjectTutumen_US
dc.subjectDini tutumen_US
dc.titleKadın hükümlülerde dini tutum ve affetme eğilimi arasındaki ilişki üzerinde bir araştırma: Sivas örneğien_US
dc.title.alternativeA study on the relationship between religious attitudes and forgiveness among female convicts: Sivas exampleen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAfyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentSeçinizen_US
dc.authorid0000-0003-4605-9430en_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.startpage164en_US
dc.identifier.endpage183en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record