Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAkbulut, Hüseyin
dc.contributor.authorAtılgan Gevrek, Lale
dc.date.accessioned2021-08-05T08:24:16Z
dc.date.available2021-08-05T08:24:16Z
dc.date.issued30.04.2021en_US
dc.identifier.citationAkbulut, H , Atılgan Gevrek, L . (2021). Hidronik Isıtma Sistemlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak Termal Analiz Sonuçlarının İncelenmesi . Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , 21 (2) , 434-441 . DOI: 10.35414/akufemubid.837150en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/akufemubid/issue/62252/837150
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.35414/akufemubid.837150
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/9013
dc.description.abstractKarayolu üst yapılarında buzlanma ile mücadele yöntemleri aktif (modern) ve pasif (geleneksel) yöntemler olmak üzere iki çeşittir. Aktif yöntemlerin içerisinde ise, iletken asfalt betonu, hidronik buz eritme sistemleri ve otomatik solüsyon kullanılarak buzlanmanın önüne geçilebilmektedir. Aktif yöntemlerde buzlanma oluşmadan, kurulan sistem gereği, buzlanmanın önlenmesi sağlanabilmektedir. Bu nedenle pasif (geleneksel) yöntemlerin çevreye ve yol kaplamasına verdiği zararları ortadan kaldırdığı için aktif yöntemler daha avantajlı olabilir. Hidronik ısıtma sistemleri de yenilenebilir bir aktif buzlanma önleyici sistem olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada aşınma, binder ve bitümlü temel tabakalarından oluşan geleneksel bir üst yapı kesiti üzerinde farklı parametreler kullanılarak aktif yöntemlerden olan hidronik ısıtma sistemlerinin, sonlu elemanlar metodu kullanılarak Ansys bilgisayar programında termal ve yapısal analizleri yapılmış ve kış aylarında asfalt betonunun buzlanmasının önlemesi için bu sistemin kullanılabilirliği ortaya konulmuştur.en_US
dc.description.abstractThe methods of fighting icing in highway superstructures are of two types, active (modern) and passive (traditional) methods. Among the active methods, icing can be prevented by using conductive asphalt concrete, hydronic ice melting systems and automatic solutions. In active methods, icing can be prevented without icing, as required by the established system. For this reason, active methods can be more advantageous as they eliminate the damage caused by passive (traditional) methods to the environment and road pavement. Hydronic heating systems are also used as a renewable active anti-icing system. In this study, the thermal and structural analysis of hydronic heating systems, which are active methods using different parameters on a traditional superstructure section consisting of abrasion, binder and bituminous base layers, was performed in Ansys computer program using finite element method, and the usability of this system was revealed to prevent the icing of asphalt concrete in winter.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.identifier.doi10.35414/akufemubid.837150en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBuz Önlemeen_US
dc.subjectTermal Analizen_US
dc.subjectEsnek Üstyapılaren_US
dc.subjectHidronik Isıtma Sistemlerien_US
dc.subjectAnti-icingen_US
dc.subjectThermal Analysisen_US
dc.subjectFlexible Pavementen_US
dc.subjectHydronic Heating Systemsen_US
dc.titleHidronik ısıtma sistemlerinin sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak termal analiz sonuçlarının incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of thermal analysis results of hydronic heating systems using finite element methoden_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAfyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.departmentFakülteler, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümüen_US
dc.authorid0000-0003-4504-4384en_US
dc.authorid0000-0003-2015-9679en_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.startpage434en_US
dc.identifier.endpage441en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorAkbulut, Hüseyin


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record