Show simple item record

dc.contributor.advisorHalat, Erdoğan
dc.contributor.authorBunar, Nurcan
dc.date.accessioned2015-03-13T06:57:33Z
dc.date.available2015-03-13T06:57:33Z
dc.date.issued2011
dc.date.submitted2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2723
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı altıncı sınıf öğrencilerinin matematik dersinde problem kurma ve çözme becerilerinin belirlenmesidir. Ayrıca, cinsiyet, aile desteği, öğretmen desteği, haftalık ders çalıĢma saati, ders notu vb. gibi değiĢkenlerin öğrencilerin problem kurma ve çözme becerilerine etkilerini incelemektir. Bu araştırma Afyonkarahisar il örnekleminde yapılmış olup, çalışmaya 245’i kız, 240’ı erkek olmak üzere 485 öğrenci katılmıştır. Bu çalışmada nitel ve nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmacı veri toplama aracı olarak, Problem Kurma ve Çözme Formunu kullanmıştır. Araştırmacı tarafından geliştirilen ölçme aracı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci kısım öğrencinin kendisi ile ilgili 8 adet ifadeden oluşmaktadır. ikinci kısım ise dört konuda 3 farklı soru yazımının ve çözümünün istendiği klasik bir test formudur. Klasik test formunda kullanılan hikâye veya senaryo durumları MEB’in onayladığı yeni matematik programına uygun ders kitaplarından aynen alınmış veya araştırmacı tarafından yazılmıştır. Ölçme aracı alanında uzmanlar tarafından incelendikten sonra, araştırmacı tarafından pilot denemesi yapılarak öğrenci görüşleri doğrultusunda tekrardan gözden geçirilip son hali verilmiştir. Toplanan verilerin betimsel istatistik analizi yapılarak frekans tabloları oluşturulmuştur. Öğrencilerin problem kurma ve çözme becerileri bazı değişkenler (cinsiyet, matematik ders notu, aile desteği, öğretmen desteği, haftalık ders çalışma saati, vb) açısından, iki değişkenli olanlara bağımsız örneklem t-testi ve ikiden çok değişkenli olanlara ANOVA analizi uygulanmıştır. Araştırmanın sonunda, öğrencilerin büyük çoğunluğunun problem kurmada başarılı oldukları tespit edilmiştir. Öğrencilerin en başarılı olduğu problem kurma türü “verilen bilgileri (şekil, cümle, sayı, vb) kullanarak problem kurma” olarak ortaya çıkmıştır. Bunu sırayla “eksik bilgileri tamamlayıp yeniden problem kurma” ve “fazla bilgileri çıkarıp yeniden problem kurma”daki öğrenci başarıları izlemiştir. Fakat öğrencilerin aynı başarıyı problem çözmede gösteremedikleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca, problem kurmada sadece cinsiyet değişkeninin etkisi daha fazlayken, çözmede öğretmen desteği, matematik ders notu, haftalık ders çalışma saati, matematikte kendini değerlendirme, matematikte zorlanma, aile desteği değişkenlerinin etkisi daha fazladır. Her ikisinde de eşit derecede etkili olan değişken ise “matematik sevgisi” değişkenidiren_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectProblem Kurmaen_US
dc.subjectProblem Çözmeen_US
dc.subjectAltıncı Sınıf Öğrencilerien_US
dc.subjectKümeleren_US
dc.subjectKesirleren_US
dc.subjectDört işlemen_US
dc.titleAltıncı Sınıf Öğrencilerinin Kümeler, Kesirler ve Dört İşlem Konularında Problem Kurma ve Çözme Becerilerien_US
dc.title.alternativeThe Sıxth Graders’ Problem Posıng And Solvıng Abılıtıes In Sets, Fractıons And Four Operatıonsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record