Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorPelit, Elbeyi
dc.contributor.authorGül, Tolga
dc.date.accessioned2015-03-18T07:42:45Z
dc.date.available2015-03-18T07:42:45Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2991
dc.description.abstractÖğretim programlarının, eğitim paydaşlarının ihtiyaçlarını karşılayıcı şekilde düzenlenmesi ve içinde bulunulan çağın koşullarına göre güncellenmesi, söz konusu programlarda öğrencilerin iyi bir biçimde yetişmelerinin yanı sıra, kaynakların etkin kullanılması açısından da son derece önemlidir. Bu çalışma kapsamında Türkiye’de yükseköğretim düzeyindeki turizm rehberliği öğretim programlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, çalışma için ilk olarak eğitim-öğretim, turizm rehberliği ve öğretim programı değerlendirme konuları üzerine alan yazın taraması yapılmıştır. Çalışmanın uygulama kısmında turizm rehberliği eğitimi paydaşlarına anket tekniği kullanılarak veri toplanmıştır. Elde edilen bulgular kapsamında Turist rehberliği eğitimi paydaşlarının öğretim programlarını değerlendirmeleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı varyans analizi ile test edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda araştırma verilerinde elde edilen sonuca göre, eğitim paydaşlarının öğretim programlarını değerlendirme algılarında tüm gruplar arasında farklılık gözlenmiştir. Eğitim paydaşlarının öğretim programlarını yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde değerlendirmeleri üzerine algılarında, bilgi ve beceri boyutlarında yalnızca öğrencilerin diğer eğitim paydaşlarının değerlendirmelerinin farklılaştığı gözlenmiş, ölçeğin kişisel ve mesleki yetkinlikler boyutunda grupların değerlendirmeleri arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı belirlenmiştir. Tüm bu sonuçlar neticesinde turizm rehberliği eğitimine katkı sağlaması amacıyla, araştırmadan elde edilen sonuçlar ışığında bir öğretim program modeli hazırlanmıştır.en_US
dc.description.abstractRegulation of training programs to meet the needs of education stakeholders and according to the conditions in the current era, updating their trainings to students, as well as a good, is extremely important in terms of effective use of resources. This study aimed to evaluate teaching programs in Turkey under the guidance of the higher-level tourism. In this respect, be the first to study education, tourism guidance and training program conducted a literature review on evaluation issues. The application part of the study, data was collected using questionnaire technique stakeholders in the tourism guidance training. Tourist guide training curricula within the scope of the findings of the stakeholders whether or not a significant difference between reviews will be tested by analysis of variance. In this context, according to the result obtained from the survey data, education stakeholders’ difference was observed between groups in perceptions of curriculum evaluation. Education programs within the framework of higher education qualifications reviews of education stakeholders 'perceptions on the knowledge and skills of students and other education stakeholders' assessments differ only in size has been observed that the scale dimension of personal and professional competencies of groups determined that there was no significant difference between reviews. As a result of all these results in order to contribute to the training of tourism guidance, an instructional program model in the light of the results obtained from the study was prepared.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectÖğretimen_US
dc.subjectProgram Değerlendirmeen_US
dc.subjectTurizm eğitimien_US
dc.titleTürkiye’deki Turizm Rehberliği Öğretim Programlarının Değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeAn Evaluation of Education’s Curriculum of Tourism Guidance Education in Turkeyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilimdalıen_US
dc.authoridTR183397en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record