Show simple item record

dc.contributor.advisorOcak, Gürbüz
dc.contributor.authorYılmaz, Mehmet
dc.date.accessioned2015-03-23T11:24:12Z
dc.date.available2015-03-23T11:24:12Z
dc.date.issued2011
dc.date.submitted2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/3162
dc.description.abstractBu araştırma 2005 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının, birleştirilmiş sınıflarda uygulanabilirliğini, öğretmen görüşlerine göre değerlendirmek amacıyla yapılmış nitel bir çalışmadır. Araştırmanın verileri 2009-2010 eğitim öğretim yılında, Afyonkarahisar Merkez ve ilçelerinde görev yapan 32 birleştirilmiş sınıf öğretmeninin görüşlerinden elde edilmiştir. Sosyal Bilgiler dersini birleştirilmiş sınıflarda okutan öğretmenlerin; program hakkındaki görüşleri, programdan beklentileri, dersin işlenişi esnasında karşılaştıkları güçlükler görüşme yöntemi kullanılarak belirlenmeye çalışılmıştır. Görüşmelerde, uzman görüşleri alınmış ve araştırmacı tarafından yarı yapılandırılmış olarak hazırlanan “Öğretmen Görüşme Formu” kullanılmıştır. Araştırma sonunda ortaya çıkan veriler nitel araştırma yöntemlerine uygun şekilde analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin 2005 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programını; öğrenciyi merkeze alan, günün şartlarına göre olumlu bir program olarak değerlendirdikleri görülmüştür. Ancak müstakil sınıflarda uygulanan Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının, farklı koşullardaki birleştirilmiş sınıflarda uygulanmasında; kazanım, içerik, öğrenme-öğretme süreci, ölçme değerlendirme boyutlarında bazı sıkıntılarla karşılaşıldığı görülmüştür. Aynı zaman da Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı hakkında birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda, programda yapılabilecek değişikliklere yönelik önerilerde bulunulmuşturen_US
dc.description.tableofcontentsThis research is a qualitative study that is done to asses applicability of 2005 social studies curriculum in multigrade classes according to teacher views. The data of this research is acquired of 32 class teachers working in center of Afyonkarahisar and its counties. The views about the program, the expectation from the program, the difficulties during lesson of teachers teaching the social studies in multigrade classes are tried to defined by using interview method. In the interviews, “Teacher interview form” about which the expert views were taken and which was prepared as semi-structured by researcher has been used. The data that were come up at the end of the research have been assessed and analyzed properly to qualitative research methods. At the result of the research,it has been seen that the teachers of multigrade classes assess 2005 social studies curriculum as the program like student centered learning positive according to today’s conditions. However ,it has been seen that social studies curriculum applied in independent classes, there has been some difficulties about gain,content,time of lerning-teaching ,assesment and evaluation while it is applied in multigrade classes in different conditions.At the same time,there has been suggestions about alternatives that may be done in the program toward to view of multigrade classes teachers about social studies curriculum.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBirleştirilmiş Sınıfen_US
dc.subjectSosyal Bilgiler Dersien_US
dc.subjectYapılandırmacılıken_US
dc.title2005 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Birleştirilmiş Sınıflarda Uygulanabilirliğinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeAssessment of Applicability of 2005 Social Studies Curriculum in Multigrade Classes According to Teacher Viewsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record