Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorOcak, Yücel
dc.contributor.authorSeçme, Tuğba
dc.date.accessioned2015-04-09T08:18:33Z
dc.date.available2015-04-09T08:18:33Z
dc.date.issued2008
dc.date.submitted2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/3736
dc.description.abstractBu araştırma; Afyonkarahisar Milli Eğitim Müdürlüğünde merkez, merkeze bağlı ilçe ve köy okullarında görev yapan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin iş doyum düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma evreni, 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılında Milli Eğitim Bakanlığı, Afyonkarahisar Milli Eğitim Müdürlüğünde merkez, merkeze bağlı ilçe ve köy okullarında görev yapan 165 beden eğitimi ve spor öğretmenidir. Araştırmanın örneklemi; Afyonkarahisar ili ilköğretim ve ortaöğretimde merkez, ilçe ve köylerinde görev yapan 154 beden eğitimi ve spor öğretmenidir. İlk ve orta öğretimde görev yapan beden eğitimi ve spor öğretimlerinin iş doyum düzeylerini belirlemek amacıyla anket uygulanmıştır. Araştırmaya katılan 154 beden eğitimi ve spor öğretmenin 122’ si (% 79,2) erkek, 32’si (% 20,8) bayandır. Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin 84’ü (% 54,5) evli, 70’i (% 45,5) bekardır. Çalışma grubundaki evli ve bekar öğretmenlerin oranları birbirine yakındır. Yaş dağılımına bakıldığında ise 17’sinin (% 11) 20-25 yaş arasında, 62’sinin (% 40,3) 26-30 yaş arasında, 60’nın (% 39,0) 31-35 yaş arasında, 15’nin (% 9,7) ise 36 yaş ve üstü olduğu görülmektedir. Ayrıca beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin 88’nin (% 57,1) ilköğretim seviyesinde, 66’sının (% 42,9) ortaöğretim seviyesindeki okullarda görev yaptıkları görülmektedir. Araştırmada veri toplama aracı olarak 2 bölümden oluşan anket formu kullanılmıştır. 1. bölümde 15 sorudan oluşan genel bilgiler, 2. bölümde 44 sorudan oluşan iş doyum düzeyi ile ilgili sorular bulunmaktadır. İstatiksel işlemler olarak anketlerin değerlendirilmesi SPSS 11.5 paket programında frekans, yüzde (%) dağılımı ile ilişkilendirmelerde ki-kare (x2) analizleri yapılmış, anlamlılık düzeyi istatiksel olarak 0.05 belirlenmiştir. Araştırmaya katılan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin iş doyum düzeyleri ilgili olumlu yada olumsuz cevap verdikleri tüm sorularda cinsiyet ve medeni durum açısından öğretmenlerin görüşleri birbirine paralellik göstermektedir. Dolayısıyla her iki değişkende de istatiksel olarak 0.05 seviyesinde anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir(p>0.05). İl merkezinde görev yapan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin % 87,0’si, il merkezi dışında görev yapan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin % 64,7’si kadrolarının bulunduğu okullarda görev yapıyor olmaktan dolayı memnundurlar. Bu durum istatiksel olarak 0.05 seviyesinde anlamlı bulunmuştur(p<0.05). Görülmektedir ki il merkezinde görev yapan öğretmenlerinin büyük çoğunluğunu görev yaptıkları okullarında bulunmaktan dolayı memnundurlar. İl merkezinde görev yapan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin % 60,9’u, il merkezi dışında görev yapan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin % 75,3’ü okullarının içinde bulunduğu çevrenin spora karşı ilgisini yetersiz bulmaktadırlar(p<0.05). Bu durum istatiksel olarak 0.05 seviyesinde anlamlı bulunmuştur. İl merkezi dışında çevrenin spora karşı daha ilgisiz olduğunu göstermektedirBunların dışında araştırmaya katılan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin büyük bir çoğunluğu % 81,2’si maaşlarının, % 75,3’ü ders ücretlerinin ve % 73,4’nün ise spor saha ve tesislerinin yetersiz olduğunu ifade etmişlerdir. Beden eğitimi ve spor öğretmenleri branşımın dışındaki farklı derslere giriyor olmaktan dolayı herhangi bir sıkıntı duymamaktayım sorusuna % 35,7’si katılıyorum, % 31,8’i kararsızım, % 32,5’i katılmıyorum diyerek bu düşüncenin eşit oranda dağıldığı görülmektedir. Buradaki katılmıyorum ifadesinin ekonomik bir katkının sağlanmasından kaynaklandığı da düşünülebilir. Yaptığımız araştırmanın sonucunda beden eğitimi ve spor öğretmenleri maaşları, ders ücretleri, spor saha ve tesislerinin yetersizliğinden, okul idaresinin ilgisizliğinden şikayetçi olduklarını ifade etmişlerdir. Şikayetçi oldukları konuların onların iş verimini olumsuz etkilediği düşünülebilir. Bunun yanında beden eğitimi ve spor öğretmenleri Afyonkarahisar ilinde görev yapıyor olmaktan dolayı memnun olduklarını, mesleklerini sevdiklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin iş doyum düzeyleri ilgili cevap verdikleri tüm sorularda cinsiyet ve medeni durum açısından istatiksel olarak 0.05 seviyesinde anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir.en_US
dc.description.abstractThis research aims to determine the job satiety rank of physical training teachers of Afyonkarahisar National Education Directorship working in in the provincial centre and village schools in Afyonkarahisar. The universe studying of the research : In 2006-2007 Education – Training of Ministry of National Education, it is 165 physical training teachers working in the provincial centre, towns and villages schools in Afyonkarahisar National Education Directorship The sample of the research: It includes 154 physical training teachers working in the primary and secondry schools education in the provincial centre, town and the village schools in Afyonkarahisar The questionnaire was applied in order to determine levels the job saticfaction of physical training teachers working in the primary and secondary schools. 154 Physical training teachers completed the questionnaire . 122 teachers (%79,2) are males, the rest of them ,32 teachers, (% 20,8) are fameles. Physical training teachers of 84(% 54,4) are married, ones of 70 (% 45,5) are single. The ratio of married and single teachers of including working group is similarities each other, With regard to their ages,17 teachers (% 11) are between 20-25 ages, 62 teachers (% 40,3) are between 26-30 ages, 60 teachers (% 39,0) are between 31-35 ages, 15 teachers (% 9,7) are 36 and over this age. Morever ,It is concluded that 88 physical training teachers ,(% 57,1),work in the primary school, 66 teachers (% 42,9) work in the secondary school too. During the research, a questionnaire, which contains two sections were completed as an instrument to gather data. At the first section, general knowledge by 15 questions contained, at the second section, 44 questions related to levels of the job saticfaction containing are found. Evaluation of questionnaire, frequency, percentage ratio, chi-square are made in SPSS 11,5 packed programme analyses and meaningful level is determined 0.05. In all the questions on the job satiety answered positively or negatively by Physical Training Teachers who take part in the questionnaire teachers thougts have similarities in terms of sexaulity and marital status. That is why any meaningful difference statistically can’t be observed at the level of p>0.05. The teachers who reported the ideas of pleasing my working as my school staff is % 87,0 however, ones working in the rural area are % 64,7. This state, statistically was found meaningful level 0.05.It pointed that most of teachers working in the provincial centre are pleased to work in their schools (p<0.05). % 60,9 percentage of Physical Training Teachers working in the provincial centre and % 75,3 percentage of teachers out of centre center find unsufficient surroundings which are covered schools are interest againts sports This state, statistically was found meaningful level 0.05.It is pointed that surroundings are less interest against sports in out of the centre center (p<0.05). Moreover, the great majority of physical training teachers completed the questionnaries, % 81,2 ,stated that salary is unsufficient to live on and % 75,3 percent of teachers completed the questionnaries said that extra fee isn’t sufficient and also % 73.4 percent of teachers expressed that sport grounds and facilities are insufficient. The question of physical training teachers are to pleased to teach a different lesson except my branch lessons: agree % 35,7 , disagree %32,5 ,undecide % 31,8 it is infered that their thoughts are spread equally. Here, the idea of agreeing is possible that it has caused from an economic contributing too. As a result of this research , physical training teachers complained of unsufficient wages,extra fee,sport ground and facilities,lack of interest of school administration.It is thought subject matter of the complaints can affect their job efficiency negatively.Furthermore;they express that they are pleased to perform a task in Afyonkarahisar and like their job.And also in all the questions on the job satiety answered by physical training teachers in terms of in terms of sexaulity and marital status,any meaningful difference ,statistically, can’t be observed at the level of 0.05.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİş Doyumuen_US
dc.subjectÖğretmenen_US
dc.subjectSporen_US
dc.subjectBeden Eğitimien_US
dc.titleBeden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin İş Doyum Düzeylerinin Belirlenmesi (Afyonkarahisar Örneği)en_US
dc.title.alternativeDetermining the Work Satiety Rank of Physical Training Teachers ( Afyonkarahisar Example)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Bölümüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record