Show simple item record

dc.contributor.authorErkoç, Mustafa Fatih
dc.contributor.authorBörekçi, Hasan
dc.contributor.authorSipahi, Mesut
dc.contributor.authorSerin, Halil İbrahim
dc.contributor.authorAkyüz, Yurdanur
dc.date.accessioned2015-07-09T11:18:59Z
dc.date.available2015-07-09T11:18:59Z
dc.date.issued2015-04
dc.identifier.issn1302-4612
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/4095
dc.description.abstractAmaç: Akut apandisit en sık karşılaşılan akut karın tablosudur. Tanısı esas olarak öykü ve fizik muayene bulguları ile konulmaktadır. Ancak bazı vakalarda fizik muayene bulguları yetersiz kalmakta ve arada kalınan vakalarda operasyon kararı almak zorlaşmaktadır. Bu aşamada bilgisayarlı tomografi (BT), ultrasonografi (US) gibi radyolojik tetkikler ve laboratuar bulguları tanıya yardımcı olmaktadır. Literatürde bu tanı araçlarının birbirine üstünlüğü ve özgünlüğü konusunda tam bir fikir birlikteliği yoktur. Bu çalışmada amacımız akut apandisit tanısında BT, US ve lökosit sayımının tanıya olan katkısını karşılaştırmaktır. Gereç-Yöntem: Çalışmaya son bir yıl içerisinde AA tanısı ile opere edilmiş toplam 32 hasta retrospektif olarak dâhil edildi. Hastaların US, BT bulguları ve kan lökosit değerleri karşılaştırıldı. Lökosit değeri 10.000/mm3’ün üzerinde olanlar AA tanısı açısından pozitif kabul edildi. Bulgular: 18 (%56.25) hastanın US bulguları, 28 hastanın (%87.5) BT bulgusu AA tanısı açısında pozitif idi. 30 hastada (%93.75) kan lökosit de- ğeri pozitif idi. Kan lökosit değerleri; US ve BT bulguları ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05). Sonuç: AA tanısında yüksek kan lökosit seviyelerinin tanısal değeri hem US’ ye hem de BT’ ye kıyasla daha yüksek bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractObjective: Acute appendicitis (AA) is the most common cause of acute abdomen. It is diagnosed with anamnesis and findings of physical examination. But in some cases it is difficult to decide for operation as physical examination findings presents insufficient for diagnosis. In such cases radiological studies including computed tomography (CT) and ultrasound (US) and blood sample analysis helps to correct diagnosis. There is no consensus on superiority and specificity of these diagnostic tools in literature. We aimed to compare the contribution of CT- US findings and leukocyte count on diagnosis of acute appendicitis. Material-Method: A total of 32 patients operated with diagnosis of AA included to study respectively. Patient’s US, CT findings and blood leukocyte counts are compared. Patients with a higher value of 10.000/mm3 leukocyte counts are accepted as positive on the means of diagnosis of AA. Results: 18 patient’s (56.25%) US findings and 28 patient’s (87.5%) CT findings were positive on the means of AA diagnosis. On the other hand 30 (93.75%) patient’s leukocyte counts were positive. Blood leukocyte counts were statistically significant compared with US and CT findings (p<0.05). Conclusion: Diagnostic value of blood leukocyte counts was found to be higher compared to both US and CT findings in diagnosis of AA.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Kocatepe Tıp Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBilgisayarlı Tomografien_US
dc.subjectUltrasonografien_US
dc.subjectAkut Apandisiten_US
dc.titleAkut apandisit tanısında radyolojik bulgular ile lökosit sayımının karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeComparison of radiological findings with blood leukocyte count in the diagnosis of acute appendicitisen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAfyon Kocatepe Üniversitesi, Kocatepe Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentBozok Üniversitesi, Tıp Fakültesien_US
dc.contributor.departmentBozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi
dc.identifier.volume16en_US
dc.identifier.startpage136en_US
dc.identifier.endpage139en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record