Show simple item record

dc.contributor.authorTandoğan, Uğur
dc.date.accessioned2015-11-10T11:35:10Z
dc.date.available2015-11-10T11:35:10Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1302-1966
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/4137
dc.description.abstractBu çalışmada amaç, başabaş noktası ve değer zinciri analizlerinin işletme fonksiyonlarının ayrı ayrı performansını ölçmede ve stratejik kararlar vermede nasıl kullanılacağını göstermektir. Performans analizi çalışmaları genel olarak işletmenin bütününü değerlendirmekte, fonksiyonlar bazına inmemektedir. Üretim işletmelerinde ürünün tasarımından satış sonrası müşteri hizmetlerine kadar gerçekleştirilen her faaliyet fonksiyonlar tarafından yerine getirilir. Sürümün ve satış gelirlerinin uzun dönemde istikrarlı bir şekilde artması için işletmedeki her fonksiyonun ürüne en yüksek düzeyde değer katması hedeflenmelidir. Çalışmaya maliyetlerinin stratejik kararlarda son derece önem taşıdığı yemek fabrikası örnek olarak alınmıştır. Görüşme tekniği kullanı- larak dört yemek fabrikası müdüründen alınan bilgiler ve literatür araştırması sonucunda örnek işletmenin verileri oluşturulmuştur. Örnek alınan fabrikanın fonksiyonları bazında performans analizi yapılmış ve sonuç- lara göre stratejik kararlar belirlenmiştir. Bu çalışma ile maliyet ve gelir verileri işlenerek işletme fonksiyonu bazında ayrıntılı olarak performans analizi yapılabildiği ve gerek stratejik hedefler, gerekse işletme karı ile ilişkilendirilerek mevcut sorunların ve alınması gereken önlemlerin yine işletme fonksiyonu bazında saptanabildiği görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThe aim of this article is to demonstrate how break even point (bep) and value chain analysis used together in measuring performances of business functions and implemented in strategic decisions. Performance analysis studies are generally evaluate the business as a whole but not on the function basis. From product design to sales every activity in manufacturing business organizations performed by business functions. It should be targeted that every business function must add maximum value to the product in order to get a steady increase in sales revenues in the long term. A catering business which their costs have crucial importance in their strategic decisions is included to the study as a case. Data of the case generated by interviewing with four managers from different catering businesses using in-person interview method and literature research. In conclusion, performance analysis of the case functions are completed and results are implemented in strategic decisions. Study results indicate that, a detailed performance analysis can be done for business functions by processing cost and revenue data and also associating them with strategic targets and business profit, existing problems and their measurements can be determined for those functions.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.5578/jeas.9433en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectStratejik Maliyet Yönetimien_US
dc.subjectDeğer Zincirien_US
dc.subjectBaşabaş Noktasıen_US
dc.titleStratejik Maliyet Yönetiminde Başabaş Noktası ve Değer Zinciri Analizi İle İşletme Fonksiyonlarının Performans Ölçümü: Yemek Fabrikası Örneğien_US
dc.title.alternativePerformance Measuring of Business Functions With Bep and Value Chain Analysis in Strategic Cost Management: a Case of Catering Businessen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAfyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage18en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record