Show simple item record

dc.contributor.authorPehlivanlı, Edip Ali
dc.contributor.authorAkın, Adnan
dc.date.accessioned2016-02-10T14:31:41Z
dc.date.available2016-02-10T14:31:41Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationAKÜ İİBF Dergisi-Cilt: XVII Sayı: 2 Yıl: Aralık 2015 Sayfalar: 1-10 Journal of Economics and Administrative Sciences- Volume: XVII Issue: 1 Year: December 2015 Pages:1-10en_US
dc.identifier.issn1302-1966
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/4220
dc.description.abstractTürkiye ekonomisinde lokomotif sektörlerinden birisi metal sektörüdür. Bu sektörde önemli merkezlerden birisi ise Kırıkkale’dir. Bu çalışmanın amacı, Kırıkkale ili metal sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yatırım gücü bileşenlerinin, üretim-pazarlama başarılarına etkilerinin araştırılmasıdır. Bu çalışmada işletmenin temel 4 fonksiyonundan birisi olan sermayenin (diğer bir deyişle yatırım gücü) işletmenin diğer fonksiyonlarından pazarlama ve üretim başarılarına etkileri araştırılmıştır. Kırıkkale ili metal sektöründe faaliyet gösteren 49 adet firma ile anket yöntemi ile toplanan verilerin analizinde ortaya konulan 8 hipotezden “Firmaların kapasite kullanım oranları, firmaların finansal kaynaklara ulaşım imkânlarına göre farklılık göstermez” ve “Firma stoklarının aktif içindeki payları, firmaların makine parklarının kayıtlı değerlerine, yatırım tutarlarına ve özkaynak toplamlarına göre farklılık göstermez” hipotezi doğrulanmıştır. Bu da işletmelerin üretim ve pazarlama başarılarından bazılarının işletmelerin yatırım güçleri ile ilişkisinin olmadığını göstermiştir. Türkiye’deki toplam üretim işletmelerinden %0,3’lük bir paya sahip olan ve sanayisi gelişmekte olan Kırıkkale iline yönelik bu çalışma imalat sanayinin yatırım gücünün tespiti, işletmenin üretim ve pazarlama başarısı üzerine etkisi bakımından mevcut durumunun tespiti ve sektörün gelişmesi açısından önemlidir.en_US
dc.description.abstractMetal sector is one of the leading sectors of Turkey. Kırıkkale is a place of the most important centers of this industry. The purpose of this study is to investigate the effect of the investment power on production skills and marketing skills, in Kırıkkale metal sector. In this study, the capital of one of the four basic functions of the business, has investigated the effects of the business of marketing and manufacturing skills. The data were collected from 49 companies, which are operating in metal sector in Kırıkkale. Set out in the analysis of the collected data is verified 2 out of 8 hypothesis, which are “Capacity utilization rates does not vary according to the possibilities of access to financial resources” and “Stocks on assets ratio does not vary according to the machinery nominal assets, investment total and equity capital.” This shows that some of the manufacturing and marketing skills have no relation between investment powers. 0.3% of Turkey's total manufacturing and developing companies located in Kırıkkale. The aim of this study is the determination of the investment power in the metal industry and its effects on companies’ marketing and manufacturing skills. This work is important to determine the current status and the development of the industry.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.5578/jeas.10773en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFinansal Yatırım Gücüen_US
dc.subjectPazarlama Başarısıen_US
dc.subjectÜretim Başarısıen_US
dc.titleİşletmelerde Finansal Yatırım Güçleri İle Üretim-Pazarlama Başarısı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of the Relationship Between Financial Investment Power And Production-Marketing Skillsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAfyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentKırıkkale Üniversitesi ,İ.İ.B.Fen_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage10en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record