Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKandır, Adalet
dc.contributor.authorOrçan, Maide
dc.date.accessioned2017-04-13T12:51:21Z
dc.date.available2017-04-13T12:51:21Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1308-1659
dc.identifier.urihttp://www.keg.aku.edu.tr/arsiv/c2s1/c2s1m1.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/4496
dc.description.abstractBu araştırma, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden farklı sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerin beş- altı yaş çocuklarının erken öğrenme becerilerini bazı değişkenlere göre incelemek amacıyla yapılmıştır. Konya il merkezinde Milli Eğitim okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden farklı sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerin beş- altı yaş çocukları araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne merkeze bağlı özel ve resmi ilköğretim okullarının anasınıflarına devam eden altı yaşındaki çocuklar arasından 0,95 güven düzeyi, 0,05 hoşgörü miktarına göre tesadüfî küme örnekleme yoluyla seçilen, 162 çocuk araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, çocuğa ilişkin bilgileri içeren “Genel Bilgi Formu” ile Somwari (1977) tarafından geliştirilen ve geçerlilik güvenilirlik çalışması Başaran (2006) tarafından yapılan “Erken Öğrenme Becerileri Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Genel Bilgi Formu ile elde edilen veriler için frekans ve yüzdelik dağılımlar kullanılmıştır. “Erken Öğrenme Becerileri Değerlendirme Ölçeği” ile elde edilen verilerin ise; Erken Öğrenme Beceri Toplam puanı (EÖBTP) ile Düşünme, Dil ve Sayı Alt Ölçek Toplam Puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri alınmış, cinsiyete göre EÖBTP ve Düşünme, Dil ve Sayı Becerileri Alt Ölçek Toplam Puanlarının arasında farklılık olup olmadığı ile sosyo-ekonomik düzeye göre cinsiyet ve okula başlama yaşı arasında farklılık olup olmadığı Mann Whitney U testi ile analiz edilmiştir. Bağımsız değişkenlerin ölçek toplam puanı ve alt ölçek toplam puanları ile ilişkisi için ise korelasyon değerleri hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda; Alt sosyo-ekonomik düzey ailelerin anasınıfına devam eden kız çocuklarının Düşünme Becerileri puanlarının, anasınıfına devam eden erkek çocuklarının Düşünme Becerileri puanlarından anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu bulunmuştur. Anasınıfına devam eden alt ve üst sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerin çocuklarının okul öncesi eğitime başlama yaşı düştükçe, Erken Öğrenme Becerileri Toplam Puanı (EÖBTP), Düşünme, Dil ve Sayı Becerileri alt toplam puanlarının arttığı saptanmıştır. Üst sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerin çocuklarının devam ettiği okullarda çocukların okul öncesi eğitime başlama yaşı düştükçe, Dil ve Sayı Becerileri puanlarının anlamlı düzeyde arttığı bulunmuştur. Üst sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerin çocuklarının devam ettiği okullarda çocukların okul öncesi eğitime başlama yaşının anlamlı derecede düşük olduğu belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractThis study was performed to analyze the early learning abilities of the children of the families with different socio-economical levels who attend pre-school education institutions using some variables. The five-six year of children of the different socio-economical level families who attend to the National Education pre-school education institutions in the Konya province constitutes the cosmos of the research.162 children that were selected among the students attending kindergarten classes of private and public primary schools that are under the control of Provincial Directorate of Education in Konya and were chosen through random classification sampling among the students with 0.95 of reliance level and 0.05 tolerant level constitute the sampling of the study. For the data of the study, “The General Information Form” that was developed by Somwari (1977) and consist of the information related to the children “The Evaluation Scale for Early Learning Skills” developed by Başaran (2006) for validity and reliability were use. The information obtained through General Information File was used for frequencies and percentage allocation. “The Evaluation Scale of Early Learning Abilities” was used to obtain average and standard deviation value through Total Scores of Early Learning Abilities and the presence of difference between the sex and the age of beginning to school according to the socio-economical level was analyzed using Many Whitney U Test. The correlation scores were computed for the relations between total measurement scores of independent variables and sub-measurement scores. At the end of the study, the girls of lower socio-economical levelled families who attend the kindergarten classes were found to have significantly higher scores of Ability of Thinking than the boys attending the kindergarten class. It was determined that Total Scores of Early Learning Abilities (EOTB) and sub-total scores of Thinking, Language and Numeracy Abilities increased when the beginning age of the pre-school education lowered for the children of families with lower and upper socio-economical levels. It was found that the scores of Language and Numeracy Abilities increased when the beginning age of the pre-school education lowered for the children of families with upper socio-economical levels. It was determined that the beginning age to start school was significantly low for the children who attend the schools of upper socio-economical levels.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectErken Öğrenme Becerilerien_US
dc.subjectOkul Öncesi Dönemen_US
dc.titleAlt ve Üst Sosyo- Ekonomik Düzeydeki Ailelerin Beş- Altı Yaş Çocuklarının Erken Öğrenme Becerilerinin Bazı Değişkenler Yönünden İncelenmesien_US
dc.title.alternativeThe Study of Pre-Learning Abilities of the Children in Five-Six Years of the Families with Lower and Upper Socio-Economical Levelsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKuramsal Eğitimbilim Dergisien_US
dc.departmentGazi Üniversitesien_US
dc.departmentSelçuk Üniversitesi
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage13en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record