Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzkara, Arzu
dc.date.accessioned2017-10-10T14:01:48Z
dc.date.available2017-10-10T14:01:48Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2149-3367
dc.identifier.urihttp://fenbildergi.aku.edu.tr/wp-content/uploads/2017/10/021005-393-398.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/4626
dc.description.abstractPestisitler tarım sektöründe ürünlerin verimini, kalitesini artırmak ve ürün depolanması için yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak pestisitler hedef olmayan organizmalara zarar vermeleri, pestisit direncine sebep olmaları, bazılarının damutajen ve karsinojen olmasından dolayı endişe yaratmaktadırlar. Bu çalışmada tarımda yaygın olarak kullanılan piretroid grubu bir insektisit olan Siperkor’un mutajenitesi Ames testi ile değerlendirilmiştir. Ames testinde Siperkor’un 5 farklı dozu (250, 25, 2.5, 0.25, 0.025 µg/plak) TA98 veTA100 suşları kullanılarak hem S9 karaciğer enzimi fraksiyonu varlığında hem de yokluğunda test edilmiştir. Her test suşu için deney sırasında suşa özel bir pozitif kontrol kullanılmıştır. TA98 suşu S9’lu deney için 2-aminofluorene (AF), S9’suz deney için 4-nitro-ophenylenediamine(NPD) kullanılırken, TA100 suşu için S9’lu deneyde 2-aminoanthracene (2AA), S9’suz deney için ise sodyum azide (SA)pozitif kontrol olarak kullanılmıştır. Ames testi sonuçlarına göre Siperkor pestisiti sadece TA98 suşunda 250 µg/plak konsantrasyonunda hem S9 fraksiyonu varlığında hem de yokluğunda mutajenik aktivite göstermiştir.en_US
dc.description.abstractPesticides are widely used in agriculture to improve the efficiency and quality of products and food storage. However there is a big concern about their usage because some of them are mutagens and/or carcinogens, harm non-target organisms or cause pest resistance. In this study Siperkor insectidepyretroid group- which is widely used in agriculture was determined for mutagenicity by using Ames test. Five different concentrations (250, 25, 2.5, 0.25, 0.025 µg/plate), of Siperkor pesticide was tested by Ames test on TA98 and TA100 strains with and without S9 metabolic activation. For each tester strain, a specific positive control was always used to test the experimental flaws, if any. While 4-nitro-ophenylenediamine (NPD) for TA98, sodium azide (SA) for TA100, was used as positive controls without metabolic activation, 2-aminofluorene (AF), 2-aminoanthracene(2AA) was used as positive controls with metabolic activation, respectively. The positive controls also were used in each tester strains. According to Ames test results, only 250 µg/plate, concentration of Siperkor pesticide has shown mutagenic activity on TA98 strain with and without S9 fraction.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.identifier.doi10.5578/fmbd.59768en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAmes Testen_US
dc.subjectMutajeniteen_US
dc.subjectSiperkoren_US
dc.subjectPestisiten_US
dc.titleSiperkor Pestisitinin Mutajenik Aktivitesinin Ames Testi ile Değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of Siperkor Pesticide Mutagenicity with Ames Testen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüen_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.startpage393en_US
dc.identifier.endpage398en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record