Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGENÇ, Salih Zeki; KALAFAT, Temel
dc.date.accessioned2019-02-06T07:33:59Z
dc.date.available2019-02-06T07:33:59Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationen_US
dc.identifier.urihttp://dergipark.gov.tr/download/article-file/304145
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/5370
dc.descriptionThe main purpose of this study is to examine prospective teachers’ problem solving skills and emphatic skills according to different variables. Randomly assigned 360 students from Çanakkale Onsekiz Mart University in Turkey were taken as participants. Emphatic Inclination Scale (Dökmen, 1988) and Problem Solving Inventory (Heppner ve Peterson (1982) which was adapted to Turkish language by Sahin, Sahin and Heppner (1993) were used in data collection. Data were analyzed by t test and One Way Anova statistical methods. Results reveal that there are differences between prospective teachers’ empathic inclinations according to sex and types of course program (daytime course program or evening course program) and there is no difference between their problem solving skills according to grade level, study deparment, parents’ educational attainment. Moreover, the differences between prospective teachers’ problem solving skills according to grade level, study department, fathers’ educational attainment were found and no differences between prospective teachers’ problem solving skills according to sex, type of course program (daytime course program or evening course program) was found.en_US
dc.description.abstractAraştırmanın amacı, öğretmen adaylarının empatik eğilimleri ve problem çözme becerilerinin farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmaya Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesinin farklı bölümlerinde öğrenim gören 360 öğretmen adayı katılımcı olarak alınmıştır. Verilerin toplanması amacıyla, Problem Çözme Envanteri (Heppner ve Peterson, 1982) ile Empatik Eğilim Ölçeği (Dökmen, 1988) kullanılmıştır. Problem Çözme Envanteri Türkçe’ye Şahin, Şahin ve Heppner (1993) tarafından uyarlanmıştır. Verilerin analizinde, t test ve Anova istatiksel analiz teknikleri kullanılmıştır. Sonuçlar, öğretmen adaylarının cinsiyetlerine ve bölümlerinin öğretim biçimlerine (birinci öğretim ve ikinci öğretim) göre empatik beceri ile ilgili görüşleri arasında farklılık olduğunu, öğrenim gördükleri sınıflara, anabilim dallarına, annelerinin ve babalarının öğrenim düzeylerine göre ise empatik becerileri arasında farklılık olmadığını göstermektedir. Diğer taraftan, problem çözme becerileriyle ilgili olarak da, öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri sınıflara, anabilim dallarına ve babalarının öğrenim düzeylerine göre problem çözme becerileri ile ilgili algıları arasında farklılığın olduğu; cinsiyet, bölümlerinin öğretim biçimlerine (birinci öğretim ve ikinci öğretim) ve annelerinin öğrenim düzeylerine göre ise farklılığın olmadığı ortaya konulmuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖğretmen Adayları, Problem Çözme, Empatien_US
dc.titleÖğretmen Adaylarının Empatik Becerileri İle Problem Çözme Becerilerien_US
dc.title.alternativeProspective Teachers’ Problem Solving Skills and Emphatic Skillsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKuramsal Eğitimbilim Dergisien_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.startpage135en_US
dc.identifier.endpage147en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record