Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKARATAŞ, Süleyman; EŞBERK BAŞYAYLA, Yeşim; TAŞ, Ahu; TOPÇU, Beyza
dc.date.accessioned2019-02-20T06:03:27Z
dc.date.available2019-02-20T06:03:27Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://dergipark.gov.tr/download/article-file/304354
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/5442
dc.descriptionThe aim of this study is to find out the views of school managers about decentralization. With this study, we aim to contribute to the discussions on centralization, decentralization and school-based management. The universe of the study includes 423 school managers from state primary, secondary and high schools in the center of Antalya. The sample of the study includes 151 school managers from state primary, secondary and high schools in the center of Antalya. Convenience sampling method is used. The data are collected with the scale developed by Çınkır (2010) and called ‘The Scale of Decentralization of Education’. Percent and frequency calculations are done in data analysis. According to the findings of this study the highest frequency in all dimensions is the unit of government. But from the holistic point of view of organization of schools, the highest frequency unit is school (387/ %28.4) Finally, there are some offers about the views of school managers on being involved in the decisions related to education.en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı eğitimin yerinden yönetimi konusunda eğitim kurumlarında görev yapan eğitim yöneticilerinin yerinden yönetim anlayışına ilişkin görüşlerini tespit etmektir. Yapılan bu çalışma ile eğitim yöneticilerinin görüşleri doğrultusunda merkeziyetçi, yerinden ve okula dayalı öğretim anlayışları hakkında yapılan çalışma ve tartışmalara katkıda bulunmak beklenilmektedir. Çalışmanın evrenini Antalya merkez ilçelerinde devlet (resmi) ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan toplam 423 okul müdürü oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemi ise evrenden basit tesadüfî örnekleme yolu ile seçilen, yeniden ataması yapılan 151 (%35) ilkokul, ortaokul ve lise okul müdürü oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri Çınkır (2010) tarafından geliştirilen ‘Eğitimin Yerinden Yönetim Ölçeği’ aracı ile toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde istatistiksel analiz olarak yüzde- frekans ve ki-kare hesaplamaları yapılmıştır. Çalışmada tüm boyutlarda karar mercii olarak görülen en yüksek frekansa sahip birimin bakanlık olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çalışma eğitim yöneticilerinin kıdemleri artıkça eğitim işgörenlerine ödenecek ücretlerin kararlaştırılması konusunda belediyelere daha fazla anlam yükledikleri belirlenmiştir. Yine çalışmada sadece okulun örgütlenmesi boyutuna; okul müdürlerinin alınacak kararlarda karar mercii olarak uygun gördükleri birimin okul olduğu belirlenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.identifier.doi10.5578/keg.22087en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjecteğitim, yerinden yönetim, okul müdürleri, merkeziyetçi yönetim, okula dayalı yönetimen_US
dc.titleOkul Yöneticilerinin Eğitimle İlgili Kararlara Katılmada Karar Mercileri ve Yerinden Yönetim Anlayışına İlişkin Görüşlerien_US
dc.title.alternativeThe Views of School Managers about Decision Making Authorities in the Field of Education and Decentralizationen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKuramsal Eğitimbilim Dergisien_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.startpage73en_US
dc.identifier.endpage94en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record