Show simple item record

dc.contributor.authorKurban, Cennet
dc.contributor.authorYaşar, Metin
dc.date.accessioned2019-02-20T07:18:06Z
dc.date.available2019-02-20T07:18:06Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://keg.aku.edu.tr/arsiv/c10s1/c10s1m8.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/5446
dc.description.abstractBu araştırmada okul yöneticilerinin karar verme stilleri belirlenmiş ve belirlenen demografik değişkenler ile karar verme stilleri arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırma örneklemini Denizli il genelindeki 19 ilçede görev yapan, tabakalı örnekleme yöntemi ile seçilen 163 müdür ve 247 müdür yardımcısı olmak üzere toplam 410 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmada bilgi toplama amaçlı Karar Verme Stilleri Ölçeği ve Kişisel Bilgiler Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde Karar Verme Stilleri Ölçeği’ nin her bir alt boyutuna ilişkin betimsel istatistik değerleri hesaplanmış ve yorumlanmıştır. Bağımsız değişkenler ile bağımlı değişkenler arasında ki ilişki Bağımsız Örneklem t-testi (Independent Samples "t" test) ve Tek Yönlü Varyans Analizi (One Way ANOVA) istatistiksel teknikleri kullanılarak analiz edilmiş olup ulaşılan bulgulara ilişkin yorumlar yapılmıştır. Araştırmaya katılan yöneticilerin çoğunluğunun rasyonel karar vericiler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kalan katılımcılar sırasıyla sezgisel karar verici, bağımlı karar verici, kaçınma karar verici, kendiliğinden-anlık karar verici olarak kategorize edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda demografik değişkenler ile karar verme stilleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, decision making styles of school managers were identified and whether there is a significant relationship between identified demographic variables and decision making styles. Study population is formed by the school managers in the province of Denizli.The sample consists of 163 school managers, 247 deputy managers; in the total of 410 school managers who are working in 19 districts across the city of Denizli, selected by stratified sampling method.In the study, Decision Making Style Questionnaire for collecting information and Personal Information Form is used.The conclusion has been reached that the majority of school managers participating in the study are rational decision makers.The rest of the participants have been categorized as respectively intuitive decision-makers, dependent decision-makers, avoidance decision-makers.As a result of analysis, a significant relationship could not be found between demographic variables and decision making styles.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.5578/keg.26430en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectrasyonel, sezgisel, bağımlı, kendiliğinden-anlık, kaçınmaen_US
dc.titleBireysel algılarına göre okul yöneticilerinin karar verme stillerien_US
dc.title.alternativeDecision making styles of school managers according to their ındividual perceptionen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKuramsal Eğitimbilim Dergisien_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.startpage170en_US
dc.identifier.endpage190en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record