Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAdıgüzel, Zafer
dc.contributor.authorKaradağ, Mustafa
dc.contributor.authorÜnsal, Yasin
dc.date.accessioned2019-03-18T07:57:55Z
dc.date.available2019-03-18T07:57:55Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationen_US
dc.identifier.urihttp://dergipark.gov.tr/download/article-file/304235
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/5556
dc.descriptionIn this study, it is aimed to identify intrinsic job satisfaction levels of science and technology teachers. This study had a correlational and comparative survey design and random sampling was employed in this study. The sample consisted of 204 science and technology teachers teaching in Istanbul. The Personal Information Form and the Minnesota Job Satisfaction Questionnaire were used to collect the data. Significant differences were found for the school type, belongings (car, house), presence of another teacher in the family, graduate education, and advice for becoming a science teacher. On the contrary, nonsignificant differences were found for gender, age, marital status, presence of children, the number of children, teaching except science, teaching experience, in-service training, the number of schools served for, administrative duty, extra job, the type of extra job, level of extra income.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada ilköğretim fen ve teknoloji öğretmenlerinin iç kaynaklı iş tatmin düzeylerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırmada, karşılaştırmalı ilişkisel tarama modeli ve tesadüfî örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu İstanbul ilinde çalışan 204 fen ve teknoloji öğretmeni oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu ve Minnesota İş Tatmin Ölçeği (MİTÖ) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda okul türü, araç sahibi olma, oturduğu eve kira verme, ailesinde başka öğretmen olması, lisansüstü eğitim alma ve fen ve teknoloji öğretmenliğini tavsiye etme değişkenleri ile iç kaynaklı iş tatmin puanları arasında anlamlı farklar ortaya konmuştur. Buna karşılık, cinsiyet, yaş, medeni hâl, çocuk sahibi olma, çocuk sayısı, fen ve teknoloji dışında farklı derslere girme, hizmet süresi, hizmet içi eğitim alma, çalıştığı okul sayısı, idari görev, okul dışı gelir getiren bir işle uğraşma, ek iş türü ve ek gelir durumu değişkenleri için iç kaynaklı iş tatmin puanları arasında anlamlı farklar bulunmamıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.identifier.doi10.5578/keg.6714en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİlköğretim, fen ve teknoloji, iş tatmini, iç kaynaklı tatminen_US
dc.titleFen ve Teknoloji Öğretmenlerinin İç Kaynaklı İş Tatmin Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesien_US
dc.title.alternativeAn Investigation of Intrinsic Job Satisfaction Levels of Science and Technology Teachers Regarding Some Variablesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKuramsal Eğitimbilim Dergisien_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.startpage568en_US
dc.identifier.endpage592en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record