Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorER-TÜRKÜRESİN, Hafize; BAŞER, Enis Harun; YAPICI, Hasan
dc.date.accessioned2019-04-12T08:05:13Z
dc.date.available2019-04-12T08:05:13Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://dergipark.gov.tr/download/article-file/578561
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/5630
dc.descriptionThe aim of this study is to determine the perceptions of middle school students towards solidarity through metaphors. The research group of the study consists of 260 middle school students who are studying at a middle school located in the city center of Kutahya province in 2017-2018 academic year. The study purposing to reveal the metaphors of middle school students towards solidarity has been carried out by using qualitative research, was designed as a basic qualitative research. In the research where participation depended on voluntariness, 56 survey forms which were out-of-purpose were left out of assessment and the analyses were performed with 204 valid forms. According to the findings obtained, 73 different metaphors towards the concept of solidarity were produced by the students. The metaphors produced were categorized under 4 themes and 2 sub-themes. These are respectively: 1. Share Dependent Solidarity, 2. Cooperation Dependent Solidarity, 3. Solidarity as Fraternity (a. Solidarity as National Fraternity, b. Solidarity as a Community), Solidarity as a Complementary Element (Unity). At the end of the study, it has been concluded that 78.4% of the students are able to explain the concept of solidarity by metaphors and the theme in which the largest number of metaphors were produced is cooperation dependent solidarity.en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin dayanışma kavramına ilişkin algılarını metaforlar yoluyla belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılında Kütahya ili merkez ilçesinde bir ortaokulda öğrenim gören 260 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Ortaokul öğrencilerinin dayanışma kavramına ilişkin sahip oldukları metaforları ortaya koymayı amaçlayan bu araştırma, tarama modelinde nitel araştırma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Katılımın gönüllülük esasına dayandığı araştırmada, amacına uygun olmayan 56 anket formu değerlendirme dışı bırakılmış ve 204 geçerli form üzerinden analizler yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre dayanışma kavramına yönelik öğrenciler tarafından 73 farklı metafor üretilmektedir. Üretilen metaforlar 4 tema ve 2 alt tema altında kategorize edilmiştir. Bunlar sırasıyla; 1. Paylaşıma Bağlı Dayanışma, 2. Yardımlaşmaya Bağlı Dayanışma, 3. Birlik ve Beraberlik Olarak Dayanışma, (a. Milli Birlik ve Beraberlik Olarak Dayanışma, b. Topluluk Olarak Dayanışma), 4. Tamamlayıcı Unsur (Bütünlük) Olarak Dayanışmadır. Çalışma sonunda öğrencilerin %78.4 ünün dayanışma kavramını metaforlar yoluyla açıklayabildiği, en çok metafor üretilen temanın yardımlaşmaya bağlı dayanışma teması olduğu sonucuna varılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.identifier.doi10.30831/akukeg.425936en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectdayanışma, metafor, ortaokul öğrencisien_US
dc.titleOrtaokul Öğrencilerinin Dayanışma Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yoluyla İncelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of the Middle School Students’ Perceptions towards Solidarity through Metaphorsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKuramsal Eğitimbilim Dergisien_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.identifier.volumeUBEK-2018en_US
dc.identifier.startpage61en_US
dc.identifier.endpage80en_US
dc.identifier.issueUBEK-2018en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record