Show simple item record

dc.contributor.authorÇetinkaya, Gökhan
dc.contributor.authorÜlper, Hakan
dc.contributor.authorBayat, Nihat
dc.date.accessioned2019-04-16T10:58:04Z
dc.date.available2019-04-16T10:58:04Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://dergipark.gov.tr/download/article-file/304321
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/5660
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin bağlayıcı kullanımlarındaki yanlışları saptamak ve yanlışların bağlayıcıların türüne ve işlevine göre ne düzeyde yapıldığını nicel ve nitel açıdan belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 5-8. sınıf düzeyinde öğrenimlerine devam eden 477 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler 36 maddeden oluşan Bağlayıcı Bilgi Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde yüzde ve frekans hesaplamalarına başvurulmuştur. Çözümlemeler sonucunda farklı bağlayıcıların farklı miktarlarda hatalı kullanıldığı, yapısal açıdan en fazla söylem belirteci türündeki bağlayıcılarda ve en az yana sıralama bağlayıcılarında, anlamsal açıdan ise en fazla karşıtlık bildiren bağlayıcılarda ve en az zamansallık bildiren bağlayıcılarda hata yapıldığı görülmüştür. Elde edilen bulgular öğrencilerin bağlayıcı kullanımlarında sorunlar yaşadığını ortaya koymuştur.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this research is to determine errors in usage of connectives by secondary students and to specify to what extent the errors they make in terms of connective’s types and their functions quantitatively and qualitatively. The participants of the research consist of 477 students studying in 5-8. grades. Data have been collected by the Connective Knowledge Scale in which there are 36 items. Percentage and frequency calculating has been applied in analyzing of the data. The results revealed that different connectives are misused in different quantities. In addition, the most misused connectives were discourse adverbials and the least were coordinating connectives in terms of their syntactic structure. Also the most misused connectives were comparisons and the least were temporal connectives in terms of their meaning. The results gained from this research has emerged that students have troubles about use of the connectives.
dc.language.isoturen_US
dc.relation.isversionof10.5578/keg.10326en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSözcük Bilgisien_US
dc.subjectOkuduğunu Anlama
dc.subjectYazma Becerisi
dc.subjectTürkçe Eğitimi
dc.subjectWord Knowledge
dc.subjectReading Comprehension
dc.subjectWriting Skills
dc.subjectTurkish Language Education
dc.titleBağlayıcı kullanımına ilişkin yanlışların çözümlenmesien_US
dc.title.alternativeAnalyzing errors reference to use of connectivesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKuramsal Eğitimbilim Dergisien_US
dc.contributor.departmentNiğde Üniversitesien_US
dc.contributor.departmentBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
dc.contributor.departmentAkdeniz Üniversitesi
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.startpage198en_US
dc.identifier.endpage213en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record