Show simple item record

dc.contributor.authorKOÇYIĞIT, Sezai; SABAN, Ahmet
dc.date.accessioned2019-05-16T10:54:50Z
dc.date.available2019-05-16T10:54:50Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/download/article-file/304255
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/5873
dc.descriptionIn Turkey, every child who turned 72 months old are initiated elementary school without considering individual differences and whether or not they had any pre-school education, but is every child who started school mentally, socially-emotionally and physically ready to meet requirements of elementary school? Purpose of this research is to determine skills and abilities required for the “school readiness” according to the Grade 1 teachers and parents and reveal results of this situation related to pre-school education. This study was performed with 14 Grade 1 teachers who work in the private and public elementary schools of Konya city and with 13 parents. In research, semi-structured interview was used in order to get perspectives of participants about the phenomenon of readiness level of school that was consisted of open-ended questions. Raw data that were obtained through interviews have been analyzed by using descriptive analysis technique. According to the findings of research, Grade 1 teachers of elementary school described school readiness as “being matured to the ability required by the Grade 1 of elementary school” and stated that this maturity depends on parallel development of social, emotional, mental and physical aspects of child. Teachers also think that pre-school education must be compulsory for children to readily start school.en_US
dc.description.abstractTürkiye’de okul öncesi eğitim alıp almadıklarına ve bireysel farklılıklarına bakılmaksızın 72 ayını dolduran her çocuk ilköğretime başlatılmaktadır. Ancak, acaba her okula başlayan çocuk zihinsel, sosyal-duygusal ve fiziksel anlamda ilköğretimin gereklerini karşılamaya hazır mıdır? Bu araştırmanın amacı, ilköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin ve ebeveynlerin bakış açısıyla “okula hazır bulunuşluk” için gerekli beceri ve yeterliklerin neler olduğunu tespit etmek ve bu durumun okul öncesi eğitime ilişkin sonuçlarını ortaya koymaktır. Bu çalışma, Konya ili özel ve devlet ilköğretim okullarında görev yapan 14 birinci sınıf öğretmeni ve 13 ebeveyn ile yürütülmüştür. Araştırmada, katılımcıların okula hazır bulunuşluk olgusuna ilişkin görüşlerini elde etmek amacıyla açık-uçlu sorulardan oluşan yarı-yapılandırılmış görüşme kullanılmıştır. Görüşmeler vasıtasıyla elde edilen ham veriler, betimsel analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, ilköğretim birinci sınıf öğretmenleri okula hazır bulunuşluğu, “ilköğretim birinci sınıfın gerektirdiği becerileri yapabilme olgunluğuna erişme” olarak tanımlamış ve bu olgunluğun çocuğun sosyal, duygusal, zihinsel ve fiziksel gelişim alanlarının paralel bir şekilde gelişmesine bağlı olduğunu dile getirmiştir. Öğretmenler, ayrıca, çocukların okula hazır olarak başlayabilmeleri için okul öncesi eğitimin mutlaka zorunlu hale getirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.isversionof10.5578/keg.6941en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectokula hazır bulunuşluk, sınıf öğretmenleri, ebeveynler, nitel araştırmaen_US
dc.titleBirinci Sınıf Öğretmenlerinin ve Ebeveynlerin Görüşlerine Göre Okula Hazır Bulunuşluken_US
dc.title.alternativeReadiness for School, According to the Perspectives of Grade 1 Teachers and Parentsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKuramsal Eğitimbilim Dergisien_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.startpage322en_US
dc.identifier.endpage341en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record