Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDERELİ İMAN, Esra
dc.date.accessioned2019-05-16T12:00:18Z
dc.date.available2019-05-16T12:00:18Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/download/article-file/304262
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/5880
dc.descriptionThe purpose of this study was to investigate whether liking child of preschool teacher candidates predicts motivations for teaching professions and whether students’ liking child, motivations for teaching professions differ based on qualifications of personnel was investigated. 396 preschool teacher candidates participant attending in two different university . The Barnett Liking Child Scale and Motivation Source and Problems Candidate Teacher Occupation Questionnaire are used as data collecting tool. In this study, independent t-test, one way variance analysis, Pearson Correlation analysis and, basic linear regression analysis were used for analyzing data. In the study, it was determined that liking child and motivations for teaching professions is high of teacher candidates, except negative factors for learning motivation, There is a significant difference between the liking child, motivations for teaching professions of students and their gender, academic achievement, and income level of family. Also, liking child of students significantly predicted motivations for teaching professions.en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı okul öncesi öğretmen adaylarının çocuk sevgisinin ve öğretmenlik mesleğine ilişkin motivasyonlarının özlük niteliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını ve öğretmen adaylarının çocuk sevgisinin öğretmenlik mesleğine ilişkin motivasyonlarını yordayıp yordamadığını incelemektir. Çalışmaya iki üniversitede Okul Öncesi Öğretmenliği bölümüne devam eden 396 öğrenci katılmıştır. Veriler Barnett Çocuk Sevme ve Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Motivasyon Kaynakları ve Sorunları Ölçekleri ile toplanmıştır. Verilerin analizinde bağımsız gruplar için t-testi, tek yönlü varyans analizi, pearson korelasyon analizi ve basit regresyon analizi kullanılmıştır. Çalışmada, öğrencilerin çocuk sevme puanlarının ve öğretmenlik mesleğine ilişkin motivasyonlarının, öğrenme için olumsuz öğrenme faktörleri motivasyonları dışında, yüksek düzeyde olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin çocuk sevme, öğretmenlik mesleğine ilişkin motivasyonları cinsiyete, akademik başarıya ve ailenin gelir durumuna göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Ayrıca öğrencilerin çocuk sevme puanları öğrenme motivasyonları puanlarını anlamlı düzeyde yordamaktadır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.identifier.doi10.5578/keg.6950en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectçocuk sevme, öğretmen, öğrenme motivasyonu, okul öncesi eğitimen_US
dc.titleOkul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çocuk Sevgisi ve Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Motivasyonlarının İncelenmesien_US
dc.title.alternativeExamining Preschool Teacher Candidates’ Liking Child and Motivations for Teaching Professionsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKuramsal Eğitimbilim Dergisien_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.startpage482en_US
dc.identifier.endpage504en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record