Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYıldız, Ahmet
dc.contributor.advisorMutlutürk, Mahmut
dc.contributor.authorAcar, Halil İbrahim
dc.date.accessioned2019-10-25T13:17:40Z
dc.date.available2019-10-25T13:17:40Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/7091
dc.description.abstractDeprem açısından risk taşıyan bölgelerde yeni yerleşim alanlarına ihtiyaç duyulması mühendislik açısından detaylı çalışmalar yapılması gerekmektedir. Depremsellik açısından risk taşıyan bir bölge olan Afyonkarahisar İli Demirçevre-Sadıkbey arasında kalan alanda da yeni yerleşim planlanmaktadır ve bu alanın mühendislik jeolojisi açısından incelenmesi de bu tez çalışmasının konusunu oluşturmaktadır. İnceleme alanının temelini Paleozoyik yaşlı Afyon Metamorfikleri oluşturur. Metamorfikleri Orta-Üst Miyosen yaşlı Ömer-Gecek uyumsuzlukla örter. Kuvaterner yaşlı traverten ve alüvyonlar en üstte yer alır. Bölgenin mühendislik jeolojisi açısından değerlendirilmesi için toplam derinliği 500m olan 30 sondaj, 10 sismik kırılma (Jfsis), 5 profilde elektrik özdirenç (DES) ve 5 noktada da mikrotremor ölçümleri yapılmış, sondajların değişik seviyelerinde standart penetrasyon testi (SPT) uygulanmış, sondaj numuneleri üzerinde Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’nün ilgili standartlarına uygun olarak laboratuvar deneyleri gerçekleştirilmiştir. Bölgenin depremselliği ve risk analizi yapılarak çalışma alanı sıvılaşma açısından değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, elde edilen veriler yardımı ile çalışma alanı yerleşime uygunluk açısından değerlendirilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe need for new settlement areas in earthquake-risk areas requires detailed studies in terms of engineering. A new settlement is planned in the area between Demirçevre -Sadıkbey Province, Afyonkarahisar Province, which is a region which carries risk in terms of seismicity, and the study of this area in terms of engineering geology constitutes the subject of this thesis. Paleozoic aged Afyon Metamorphics form the basis of the study area. Middle-Upper Miocene aged Ömer-Gecek unconformably covers the metamorphics. Quaternary travertine and alluvial deposits are at the top. In order to evaluate the area in terms of engineering geology, 30 drillings with a total depth of 500m, 10 seismic refraction (Jfsis), 5 electrical resistivity (DES) and 5 points microtremor measurements were performed at various points, standard penetration test (SPT) was applied on drill samples. Laboratory tests were carried out in accordance with the relevant standards of the Standards Institute (TSE). The seismicity and risk analysis of the region were made and the study area was evaluated in terms of liquefaction. As a result, with the help of the obtained data, the study area was evaluated in terms of settlement suitability.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYerleşime uygunluk, Sıvılaşma, Jeoteknik, Deprem.en_US
dc.subjectYerleşime Uygunluken_US
dc.subjectSıvılaşmaen_US
dc.subjectJeotekniken_US
dc.subjectDepremen_US
dc.titleDemirçevre-Sadıkbey(Afyonkarahisar) arasının mühendislik jeolojisi incelemesien_US
dc.title.alternativeAnalysis of engineering geology between Demirçevre-Sadikbey (Afyonkarahisar)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentMühendislik Fakültesien_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage157en_US
dc.relation.publicationcategoryGazete Makalesi - Ulusalen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record