Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorOcak Gürbüz
dc.contributor.authorTiraki Özge
dc.date.accessioned2019-11-29T07:35:20Z
dc.date.available2019-11-29T07:35:20Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/7327
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, 5.sınıf öğrencilerinin İngilizce dersindeki kazanımlara ilişkin öz yeterliliklerinin akademik başarılarını farklılaştırıp farklılaştırmadığı belirlemek ve öz yeterlilikleri ile akademik başarıları arasındaki ilişkileri incelemektir. Karabük ilindeki farklı ortaokullarda öğrenim görmekte olan 650 öğrenci çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Öğrencilerinin İngilizce öz yeterlilik algılarının akademik başarılarına etki edip etmediğini belirlemek için ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Verilerin analizi için Betimsel İstatistikler, Bağımsız Örneklemler T Testi, Pearson Moment Çarpım Korelasyonu, İki Yönlü Varyans Analizi yapılmıştır. Bulgulara göre, öğrencilerinin İngilizce öz yeterlilik algı düzeyleri ve akademik başarıları arasında anlamlı bir ilişki vardır. Öğrencilerin cinsiyetleri, anne baba eğitim durumları açısından İngilizce öz yeterlilik algı düzeyleri ve akademik başarıları arasında anlamlı bir ilişki vardır. Öğrencilerinin İngilizce akademik başarıları üzerinde cinsiyetin ve İngilizce öz yeterlilik algı düzeylerinin ortak etkisi anlamlıdır. İngilizce öz yeterliliklerini belirlemek için geliştirilen ölçeğin ‘’dili anlama, dili kullanma ve yeterli hissetme’’ alt boyutlarında öğrencilerin anne ve baba eğitim durumlarına göre anlamlı bir farklılık vardıren_US
dc.description.abstractThe aim of the study is to determine whether fifth grade students differentiate their academic achievements in self-efficacy for English language achievements and examine the relationship between fifth grade students' self-efficacy and academic achievement. 650 students from different secondary schools in Karabük, Turkey attended this study. In this study, the relational screening model was used as it was aimed to determine whether the English self-efficacy perceptions of elementary school students affect the academic achievement. Descriptive statistic, t-test, Pearson moment correlations, two way ANOVA tests were used to analyze the data. According to findings, there is a significant relationship between the level of English self-efficacy perceptions of students and academic achievement. In terms of gender of students, educational status of parents, there is a meaningful relationship between English self-efficacy perception level and academic achievement. The common effect of gender and English Self-efficacy Perception Levels on English academic achievement of 5th grade students is significant. There is a meaningful difference in the sub-dimensions of '' understanding language, using language and feeling enough'' scale that is developed to determine the English self-sufficiency of the students according to the educational level of the students' parents.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖz yeterliliken_US
dc.subjectİngilizce öz yeterliliken_US
dc.subjectakademik başarıen_US
dc.title5. Sınıf öğrencilerinin ingilizce dersi kazanımlarına ilişkin öz yeterliliklerinin ve akademik başarılarının incelenmesien_US
dc.title.alternativeExamınatıon of the relatıonshıp between englısh self suffıcıency and academıc success of fıfth grades towards englısh learnıng outcomesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorTiraki, Özge


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record