Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSaltürk, Aylin
dc.contributor.authorGüngör, Cumhur
dc.date.accessioned2020-02-06T07:52:05Z
dc.date.available2020-02-06T07:52:05Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationSaltürk, A. ve Güngör, C. (2019). Türk eğitim sisteminde kültürel kodlar üzerine bir inceleme, 2.Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı içinde (s.136-144) bildiri tam metin. ISBN 978-605-7828-10-1.en_US
dc.identifier.isbn978-605-7828-10-1
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/8253
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, Türk eğitim sistemine ilişkin bazı kültürel kodların metafor analizi aracılığıyla katılımcıların görüş ve duyguları çerçevesinde tespit edilmesidir. Bu amaçla, öğretmen, ödev, zorunluluk, başarı, okul ve sınav kavramları ile Türk eğitim sistemine ilişkin kültürel kodlarını tespit etmeye çalıştığı küçük örneklemli (N=28) saha çalışmasında katılımcılara öncelikle bahsi geçen kavramla ilgili akıllarına gelen ilk şey (biliş) sorulmuş, ardından o kavrama ilişkin en eski anılarını (duygu) yazmaları istenmiştir. Bu çalışmada metafor bir durum üzerinde betimleme amacıyla kullanılmıştır. Böylece çalışma, nitel bir yaklaşımla yapılandırılmıştır. Metaforlar betimleme amacıyla kullanıldığında bir durum, olay ve olgu var olduğu haliyle betimlenir. Bu kapsamda nitel araştırma türlerinden betimsel analiz kullanılmıştır. Yapılan saha çalışması sonucunda öğretmenin sevginin yoğun yaşandığı, dediğine sorgusuzca itimat edilen, dünyasının bizimkinden farklı olduğunu düşündüğümüz bir ‘üst insan’ gibi algılandığı görülmüştür. Cinsiyete göre bazı farklılaşmalar olsa da (erkek öğretmen otorite figürü iken kadın öğretmenin şefkat dolu olarak nitelendirilmesi), öğretmene bağlılığın tam olduğu görülmektedir. Ödev kavramına ilişkin metaforlar incelendiğinde, öğretmenlerin kaliteyi değil niceliği önemsediği ve bu açığı fark eden öğrencilerin etik olmayan davranışları itiliyor olduğu görülmüştür. Araştırmada sınav kavramının heyecan, kaygı, utanç, korku gibi duygusal süreçleri beraberinde çeşitli somatik belirtiler ile birlikte açığa çıkardığı gözlenmiştir. Sınava ilişkin metaforların biliş düzeyinde değil, daha çok duygusal düzeyde olduğu görülmüştür. Yapılan araştırmada okul kavramına ilişkin ortak paydada buluşan bir metafor tespit edilememiştir. Başarı kavramının kırmızı kurdele, hediye bisiklet, yarışmada temsilci seçilmek, takdir almak, maaş artışı gibi ödüller ile ilişkilendirilmesi, başarıyı bir dışsal motivasyon unsuruna çevirmekte, amaç olmaktan çıkartıp bir araç haline getirmektedir. Eğitime ilişkin metaforlar genel olarak incelendiğinde, öğretmen kavramı hariç diğer unsurların olumsuz imgeler içerdiği görülmektedir. Öğretmene ilişkin bu olumlu algının kişilerin vakitlerinin önemli bir kısmını öğretmenleriyle geçirmelerinden ve informel olarak aileleriyle başlayan öğrenme süreçlerini, formel olarak, öğretmenleriyle devam ettirmelerinden kaynaklanıyor olabilir. Ancak bu çalışmanın bir takım sınırlılıkları bulunmaktadır. İlk olarak bu çalışmada örneklemin çoğunlukla eğitimcilerden oluşmaktadır. Bununla birlikte bu çalışmada, yalnızca dilsel metaforlar kullanılmıştır. Sonraki çalışmada öğretmen, öğrenci ve toplumun diğer kesimlerinin bakış açıları da dikkate alınabilir. Ayrıca imgesel metaforlar kullanılarak özellikle görsel ayrıntıların İTOBİAD KONGRE/19 | II. International Congress of Human and Social Scienc Researches [138] oluşturulmasına katkı sağlanabilir. Bu metaforların açığa çıkarılması kişilerin ve dahası kültürün eğitime dair sahip oldukları algıları anlamada, açığa çıkarmada ve açıklamada güçlü birer araştırma aracı olarak kullanabilir. Bu sayede bu metaforlar aracılığı ile kültür kodları tespit edilerek bunların eğitim sistemimizdeki sorunların çözümünde birer araç olarak kullanılabileceği düşünülmektedir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to determine some cultural codes related to Turkish education system by means of metaphor analysis within the framework of participants' views and emotions. For this purpose, in a small sample (N = 28) field study in which teachers, homework, necessity, success, school and exam concepts and cultural codes related to Turkish education system were tried to be determined, firstly the first thing that came to mind (cognition) was asked to the participants. he was asked to write the oldest memories (emotions) of the concept. In this study, metaphor is used to describe a situation. Thus, the study was structured with a qualitative approach. When metaphors are used for descriptive purposes, a situation, event and phenomenon is described as it exists. In this context, descriptive analysis was used. As a result of the field study, it was seen that the teacher experienced love intensely and was perceived as an ‘upper person en whose world was different from ours. Although there are some differences according to gender (male teacher is an authority figure while female teacher is described as compassionate), it is seen that the commitment to the teacher is complete. When the metaphors related to the concept of homework were examined, it was seen that teachers cared about quantity rather than quality and that unethical behaviors of the students who noticed this deficit were pushed. In the study, it was observed that the concept of exam revealed emotional processes such as excitement, anxiety, shame and fear along with various somatic symptoms. Metaphors related to the exam were found not to be cognitive, but rather emotional. In the research, a common metaphor about the concept of school could not be found. Associating the concept of success with rewards such as red ribbon, gift bike, being elected representative in the competition, receiving appreciation and salary increase turns the success into an external motivation element and turns it from a goal to a tool. When the metaphors related to education are examined in general, it is seen that other elements except the concept of teacher contain negative images. This positive perception of the teacher may be due to the fact that people spend most of their time with their teachers and that they continue their learning processes that begin informally with their families formally with their teachers. However, this study has some limitations. First of all, in this study, the sample mostly consists of educators. However, only linguistic metaphors were used in this study. In the next study, the perspectives of teachers, students and other segments of society can be taken into consideration. In addition, imaginary metaphors can be used to contribute to the creation of visual details. Revelation of these metaphors can be used as powerful research tools in understanding, revealing, and explaining the perceptions that individuals and culture have about education. In this way, it is thought that culture codes can be determined by means of these metaphors and they can be used as tools for solving the problems in our education system.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖğretmenen_US
dc.subjectBaşarıen_US
dc.subjectÖdeven_US
dc.subjectMetaforen_US
dc.subjectKültürel Koden_US
dc.subjectEğitim Sistemien_US
dc.subjectTeacheren_US
dc.subjectSuccessen_US
dc.subjectHomeworken_US
dc.subjectMetaphoren_US
dc.subjectCultural Codeen_US
dc.subjectEducation Systemen_US
dc.titleTürk eğitim sisteminde kültürel kodlar üzerine bir incelemeen_US
dc.title.alternativeAn analysis on cultural codes in Turkish education systemen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journal2.Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabıen_US
dc.departmentSandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokuluen_US
dc.authorid0000-0001-9117-3713en_US
dc.identifier.startpage136en_US
dc.identifier.endpage144en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorSaltürk, Aylin
dc.contributor.institutionauthorGüngör, Cumhur


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record