Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGenç, Osman
dc.contributor.authorŞimşek, Hasan
dc.contributor.authorÜçok, Kağan
dc.date.accessioned2020-04-28T11:36:33Z
dc.date.available2020-04-28T11:36:33Z
dc.date.issued13.06.2019en_US
dc.date.submitted2016-06-01
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/8374
dc.description.abstractGenel Bilgiler: Tuz, yaşam için gerekli besinlerden biridir. Sodyum klorür (NaCl) ekstraselüler sıvı hacmini belirleyen faktördür. Ayrıca kan basıncının düzenlenmesinde görev alır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), tüm dünyada tuz alımının 5gr’ın altında olmasını önermektedir. Yüksek tuz alımı, direkt olarak kan basıncını arttırarak inme, sol ventrikül hipertrofisi ve böbrek hastalıkları üzerine negatif etki eder. Stres, günümüzde yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. Stres durumu, fizyolojik fonksiyonları bozarak birçok hastalığa neden olur. Stres hipertansiyon, koroner kalp hastalıkları, gastrik ülser, diyabet ve hafıza kaybı gibi birçok hastalığa neden olur. Çalışmamızda, normal ve kronik hareketsizlik stresi oluşturulmuş ratlarda farklı tuz tiplerinin bazı fizyolojik parametreler üzerine etkisini belirlemeyi amaçladık. Materyal – Metod: 97 adet erkek Wistar albino sıçan (3-4 aylık, 250-350gr) 13 gruba ayrılmıştır. Tuzlar gastrik gavaj yoluyla verildi (1 ml/gün). Deney başında ve deney sonunda kan basıncı parametreleri ve vücut ağırlıkları ölçüldü. Tüm deney sonunda mRNA, biyokimyasal ve histopatolojik parametreler incelendi. Sonuçlar: Tuz verilen ve stres uygulanan gruplarda kan basıncı değerleri artış göstermiştir. Bu gruplarda böbrek ve kalp dokusu hasarları meydana gelmiştir. Anj-I, Anj-II ve ACE değerlerinde azalma meydana gelmiştir. Tartışma: Çalışmamızda tespit ettiğimiz sonuçlara göre düşük sodyum miktarına sahip olan kaya tuzu ve himalaya tuzu kullanımının sağlık açısından daha faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle de kaya tuzu kullanımının ön planda tutulması gerektiğini belirtebiliriz.en_US
dc.description.abstractBackground: Salt is one of the nutrients necessary for life. Sodium chloride (NaCl) is the factor that determines the extracellular fluid volume. It is also involved in the regulation of blood pressure. The World Health Organization (WHO) suggests that salt intake should be less than 5 grams all over the world. High salt intake directly raises blood pressure which has negative effects on progress of stroke, left ventricular hypertrophy and renal disease. Today, stress is an integral part of the life. Stress causes many diseases such as; hypertension, coronary heart diseases, gastric ulcers, diabetes and memory loss with disrupting of the physiological functions. In our study we aimed to determinate effects of different types of salts on some physiological parameters on normal and chronic restraint stressed rats. Material and Methods: Ninety seven 3-4 month old Wistar Albino male (3-4 months) rats weighing an avarege of 250-350 gr were randomly divided into 13 groups. Salts were given by gastric gavage (1 ml/day). Before and after experimental period, blood pressure parameters and body weights were measured. After experimental period mRNA, biochemical and histopathologic parameters were studied. Results: Blood pressure increased in salt and stress applied groups. Kidney and heart tissue damages have been occurred and Anj-I, Anj-II and ACE values decreased in the same groups. Conclusion: According to our results, we can say that to use rock salt and himalayan salt which have low sodium content have more advantages than other salts for health. Especially, we can note that the use of rock salt should be kept in the forefront.en_US
dc.description.sponsorshipBu tez Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu 2014-41 proje numarası ile desteklenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFizyolojik Parametreleren_US
dc.subjectHipertansiyonen_US
dc.subjectKan Basıncıen_US
dc.subjectKronik Hareketsizlik Stresien_US
dc.subjectTuzen_US
dc.titleSıçanlarda farklı tuzlar ve stresin bazı fizyolojik parametreler üzerine etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of different salts and stress on some physiological parameters in ratsen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Doktora Tezleri [100]
    Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne ait Doktora Tezlerini içerir.

Show simple item record