Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorFidan, Abdurrahman Fatih
dc.contributor.authorDüz, Mürüvvet
dc.date.accessioned2020-04-28T11:49:07Z
dc.date.available2020-04-28T11:49:07Z
dc.date.issued11.07.2019en_US
dc.date.submitted2017-07-10
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/8378
dc.description.abstractEndüstriyel olarak yoğun bir şekilde kullanımının yanı sıra keyif verici ve uyuşturucu olarak kötüye kullanımı büyük boyutta olan tiner, vücutta serbest radikallerin aşırı üretilmesine neden olarak oksidatif stres tablosunun gelişmesine ve hücresel hasara neden olabilmektedir. Organizma, tiner toksikasyonu sonucu oluşan serbest radikallerin zararlı etkilerini enzimatik ve enzimatik olmayan antioksidanların aktivasyonu ile dengeleyip uzaklaştırmaktadır. Safranal, safran çiçeğinde bulunan yüksek radikal süpürücü aktiviteye sahip olduğu bilinen bileşenlerden biridir. Bu tez çalışmasında; subkronik tiner inhalasyonuna maruz bırakılmış ratlarda, gastrik gavajla uygulanan safranalın söz konusu hayvanlarda beyin, karaciğer, akciğer, böbrek ve testis dokularında oksidatif stres parametreleri üzerine olan etkileri araştırılmıştır. Çalışmada kontrol grubu (K), safranal grubu (S), Tiner grubu (T) ve Tiner+safranal (T+S) grubu olmak üzere, her grupta 10 Wistar albino cinsi rat içeren dört grup oluşturulmuştur. 8 hafta süren bu çalışmada T ve T+S gruplarında bulunan ratlara günde 2 kez olmak üzere belli bir hacimde içinde NaOH tabletleri bulunan kapalı bir kapta tiner inhalasyonu uygulanmıştır. S ve T+S gruplarında bulunan ratlara ise 100 mg/kg/gün dozunda safranal gastrik gavaj yoluyla verilmiştir. 8 hafta sonunda deney hayvanlarından analizler için karaciğer, akciğer, beyin, böbrek ve testis dokusu örnekleri alınmış ve dokular homojenize edilerek süpernatantlarda MDA, GSH, NOX, TAS ve TOS duzeyleri tespit edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS paket programı kullanılarak ANCOVA testi ile analiz edilmiş, p<0.05 anlamlı değeri kabul edilmiştir. Tiner inhale ettirilen gruplarda akciğer, karaciğer, böbrek, testis ve beyin dokularında oksidatif stres tablosu analizlerle tesbit edilmiştir. T+S grubunda, safranalın incelenen dokularda gelişen oksidatif stres tablosunu gerek MDA ve TOS düzeylerini azaltarak gerekse GSH ve TAS düzeylerini artırarak ortadan kaldırdığını veya hafiflettiği, tüm dokularda NOX düzeyinde anlamlı azalışara neden olduğu görülmüştür. Sonuç olarak; incelenen dokuları safranalın subkronik tiner inhalasyonunun neden olduğu oksidatif stresin zararlı etkilerine karşı tüm dokularda aynı düzeyde olmayan koruyucu bir potansiyele sahip olduğu tespit edilmiştir. Koruyucu hekimlik açısından işçi sağlığının korunmasında ayrıca uçucu madde bağımlılığı ile mücadelede yeni modülasyonların geliştirilmesine bu verilerin katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.en_US
dc.description.abstractThinner, which is used industrially intensively as well as enjoyable and drug abuse, can cause excessive production of free radicals in the body, leading to oxidative stress and cellular damage. The organism balances and removes the harmful effects of free radicals with the activation of enzymatic and non-enzymatic antioxidants result from thinner toxicity. Safranal is one of the components known to have high radical scavenging activity in saffron flowers. In this study, effects on oxidative stress parameters in brain, liver, lung, kidney and testicular tissues of rats treated safranal by using gastric gavage were investigated in rats exposed to subchronic thinner inhalation In this study, rats (Winstar Albino) were divided into 4 groups as follow: Control (K), Safranal (S),Thinner (T), and Thinner+safranal (T+S). Each group was composed of 10 rats and study continued 8 weeks. Thinner inhalation was applied to T and T + S groups in a container with NaOH tablets twice a day. Safranal were given to S and T + S groups by using gastric gavage at a dose of 0.1 mL /kg/day. After 8 weeks liver, lung, brain, kidney and testicular tissues were taken for analysis from experimental animals and the tissues were homogenized and MDA, GSH, NOX, TAS ve TOS levels were detected in the supernatants. The obtained data were analyzed by ANCOVA test using SPSS packet program, p <0.05 significant value was accepted. The lung, liver, kidney, testis and brain tissues which are thinner-inhaled groups were observed oxidative stress table as expected. In the T + S groups, the effect of safranal eliminated or reduced oxidative stres with decreasing of the level MDA and TOS and increasing of the level GSH and TAS. In addition it was showed that the decreasing level of NOx was found statisticaly significant (p <0.05) As a result; It has been found that the protective effect of safranal is not same level in all tissues in the buffering of adverse effects and the prevention or alleviation of possible cell damage Thus, these datas acoording to preventive medicine may contribute on worker’s health preventation and the development of new modulations in combat with volatile substances.en_US
dc.description.sponsorshipBu tez Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından 15.SAĞ.BİL.13 Proje numarası ile desteklenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTiner İnhalasyonuen_US
dc.subjectOksidatif Stresen_US
dc.subjectSafranalen_US
dc.subjectTASen_US
dc.subjectTOSen_US
dc.titleSubkronik tiner inhalasyonuna maruz kalan ratların bazı dokularında oksidatif stres parametrelerindeki değişim ve bunlara safranalın etkisien_US
dc.title.alternativeInvestigation on the changes of oxidative stress parameters and the effect of safranal in the tissues of rats exposed subchronic thinner inhalationen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorFidan, Abdurrahman Fatih
dc.contributor.institutionauthorDüz, Mürüvvet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Doktora Tezleri [100]
    Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne ait Doktora Tezlerini içerir.

Show simple item record