Show simple item record

dc.contributor.advisorBayşu Sözbilir, Nalan
dc.contributor.authorArslan Acaröz, Damla
dc.date.accessioned2020-10-07T08:38:47Z
dc.date.available2020-10-07T08:38:47Z
dc.date.issued24.05.2017en_US
dc.date.submitted2017-05-24
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/8409
dc.description.abstractFormaldehit yaygın olarak kullanılan suda çok iyi çözünen, renksiz, keskin kokulu kuvvetli elektrofilik özelliği nedeniyle oldukça reaktif bir bir aldehittir. Antiseptik, dezenfektan, kozmetik sanayinde, seralarda, hayvancılıkta, ahşap işlemede, reçine üretiminde, tıpta, endüstriyel alanda, diş hekimliğinde, laboratuvar malzemelerinin üretimi gibi birçok alanda formaldehit kullanılmakla birlikte, sigara dumanında da bulunur ve oksidatif strese yol açar. Gelişen teknoloji ve tıp ile birlikte sağlık açısından çeşitli hastalık olgularında teşhis ve tedavi amaçlı alternatif olarak birçok maddenin kullanımı söz konusu olmaktadır. Bununla birlikte, ülkemizin zengin bor madeni ihtiva etmesi ve bunun kullanımının arttırılması ile ekonomik açıdan da olumlu katkılar sağlanabilecektir. Bu durumun da yapılan veya yapılacak çalışma ve projelerle gerçekleştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu tez çalışmasında, A549 akciğer epitel hücrelerinde formaldehit ile oluşturulan oksidatif streste borik asitin etkisini belirlemek amacıyla hücre canlılık testi (MTT), indirgenmiş glutatyon (GSH), malondialdehid (MDA), süperoksid dismutaz (SOD), katalaz (CAT) düzeyleri analiz edildi. Bunlara ilaveten oluşan inflamasyonda borik asitin etkisini belirlemek amacıyla β-aktin, Tnf-α, kaspaz-3, Bcl-XL ve NFĸB genlerinin mRNA ekspresyon düzeyleri moleküler olarak araştırıldı. Bu amaçla, A549 hücre hatları 12 saat borik asit 2,5;5 ve 10 mM düzeylerine maruz bırakıldı. Daha sonra 4 saat süresince 100 μM formaldehit hücre hatları üzerine uygulandı. Uygulama sonrasında, formaldehitin hücre canlılığını önemli derecede azalttığı, hücre lizatlarında MDA düzeylerini artıtdığı, GSH düzeyini azalttığı, SOD ve CAT enzim aktivitesi azalttığı, NO düzeyleri üzerine belirgin bir etki göstermediği belirlendi. Tnf-α, NFkB ve kaspaz-3 mRNA ekspresyon düzeylerinin formaldehit uygulaması ile arttığı. Buna karşın Bcl-XL mRNA ekspresyon düzeylerinde önemli bir değişim gözlenmediği belirlendi. Borik asitin formaldehit maruziyeti ile oluşan lipid peroksidasyonu, azalan antioksidan enzim aktivitesini, inflamasyon ve apoptozda rol alan genlerin artan mRNA ekspresyon düzeylerini tersine çevirdiği tespit edildi. Sonuç olarak, bor kaynağı olan borik asitin formaldehit maruziyeti ile A549 hücrelerinde oluşan oksidatif stres, inflamasyon ve apoptoziste önemli rol oynadığı ve hücre gelişimi üzerine olumlu etkilerinin olduğu belirlendi.en_US
dc.description.abstractFormaldehyde is a highly reactive aldehyde due to its electrophilic character, which is colourless, pungent, well soluble in water and it has a strong odour. Formaldehyde is used in many fields such as cosmetics industry, greenhouses, livestock, wood processing, production, environment, industry, dentistry and it is also used in the production of resin, laboratory materials, antiseptics, disinfectants. Besides, it is found in cigarette smoke, and it causes oxidative stress. With the development of technology and medicine, many substances are used as an alternative for diagnosis and treatment in various diseases. Turkey possesses rich boron mine sources. The increase in the usage of boron will provide positive economic benefits. Therefore, it is of utmost importance for performing researches and projects in this area. In this thesis, cell viability test (MTT), reduced glutathione (GSH), malondialdehyde (MDA) levels and activities of superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) were analysed to determine the effect of boric acid against formaldehyde-induced oxidative stress in A549 lung epithelial cells. Also, mRNA expression levels of β-actin, Tnf-α, caspase-3, Bcl-XL and NFκB genes were molecularly evaluated to determine the effect of boric acid in inflammation. For this purpose, A549 cell lines were exposed to 2.5, 5 and 10 mM boric acid for 12 hours. Then 100 μM formaldehyde was applied for 4 hours on cell lines. After application, it was determined that formaldehyde significantly reduced cell viability whereas increased MDA levels. However, it decreased GSH levels, SOD and CAT enzyme activities of cell lysates, and had no significant effect on NO levels of culture medium. Also, it was determined that formaldehyde administration increased Tnf-α, NFkB and caspase-3 mRNA expression levels, yet no significant change was observed in Bcl-XL mRNA expression levels. It was found that boric acid reversed lipid peroxidation, decreased antioxidant enzyme activity, increased mRNA expression levels of genes involved in inflammation and apoptosis which are caused by formaldehyde exposure. As a result, it was determined that boric acid, as a boron source, plays a significant role in formaldehyde-induced oxidative stress, inflammation and apoptosis in A549 cells and has positive effects on cell growth.en_US
dc.description.sponsorshipBu Tez Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 15.SAĞ.BİL.12 proje numarası ile desteklenmiştiren_US
dc.description.tableofcontentsKABUL ve ONAY…………………………………………………………………….. ii ÖNSÖZ………………………………………………………………………………... iii İÇİNDEKİLER……………………………………………………………….............. iv SİMGELER VE KISALTMALAR……………………………………………………. viii ŞEKİLLER…………………………………………………………………………….. x TABLOLAR………………………………………………………………………........ xii 1. GİRİŞ……………………………………………………………………………….. 1 1.1 Serbest Radikaller………………………………………………………….. 4 1.2 Başlıca Serbest Oksijen Türleri……………………………………………. 6 1.2.1 Süperoksit Radikali (O2˙)………………………………………………….. 6 1.2.2 Hidroksil Radikali (•OH)…………………………………………………... 6 1.2.3 Hidrojen Peroksit…………………………………………………………... 7 1.3 Serbest Radikallerin Kaynakları…………………………………………… 8 1.4 Serbest Radikallerin Etkileri………………………………………………. 8 1.4.1 Serbest Radikallerin Nükleik Asitlere ve DNA’ya Etkileri……………….. 8 1.4.2 Serbest Radikallerin Proteinlere Etkileri…………………………………... 10 1.4.3 Serbest Radikallerin Karbonhidratlara Etkileri……………………………. 11 1.4.4 Serbest Radikallerin Lipidlere Etkileri…………………………………… 12 1.5 Formaldehit………………………………………………………………... 13 1.5.1 Formaldehit’in Genel Özellikleri………………………………………….. 13 1.5.2 Formaldehit Metabolizması………………………………………………... 13 1.5.3 Formaldehitin Toksik Etkisi……………………………………………….. 14 1.6 Bor Elementi………………………………………………………………. 14 1.6.1 Bor Elementinin Özellikleri……………………………………………….. 14 1.6.2 Bor Bileşiklerinin Kullanım Alanları……………………………………... 15 1.6.3 Bor’un Emilimi, Dağılımı ve Atılımı………………...……………………. 16 1.7 A549 Akciğer Epitel Hücre Hattı………………………………………….. 16 1.8 Kurulan Hipotezler ve Tezin Amacı……………………………………….. 17 2. GEREÇ VE YÖNTEM…………………………………………………………….. 19 2.1 GEREÇLER………………………………………………………………………. 19 2.1.1 Kullanılan Ekipman ve Sarf Malzemeler………………………………….. 19 2.1.2 Hücre Materyali……………………………………………………………. 22 2.2. YÖNTEM………………………………………………………………………… 22 2.2.1 Hücre Kültürü Öncesi Sterilizasyon……………………………………….. 22 2.2.2 ICP-MS (İndüktif Eşleşmiş Plazma-Kütle Spektrometri)…………………. 22 2.2.3 Hücre Kültürü Ortamı ve İnkübasyonlar…………………………………... 23 2.2.4 Formaldehit ve Borik Asit Uygulamaları………………………………….. 23 2.2.5 MTT Hücre Canlılık Testi…………………………………………………. 24 2.2.6 Biyokimyasal Analizler İçin Hücre Lizatlarının Hazırlanması……………. 25 2.2.7 Hücre Lizatlarında MDA Ölçümü…………………………………………. 25 2.2.8 Hücre Lizatlarında GSH Ölçümü………………………………………….. 26 2.2.9 Hücre Lizatlarında SOD Aktivitesinin Ölçümü…………………………… 27 2.2.10 Hücre Lizatlarında CAT Aktivitesinin Ölçümü…………………………… 29 2.2.11 Medyumda NO Ölçümü…………………………………………………… 30 2.2.12 Hücre Lizatlarında Protein Konsantrasyon Ölçümü………………………. 30 2.2.13 RNA İzolasyonu…………………………………………………………… 32 2.2.13.1 RNA’ların Kalite Kontrolü………………………………………………… 32 2.2.13.2 DNaz Uygulaması…………………………………………………………. 33 2.2.14 cDNA Eldesi………………………………………………………………. 33 2.2.15 Primer Tasarımı ve Real-Time PCR……………………………………….. 34 2.2.16 Agaroz Jel Elektroforezi…………………………………………………… 35 2.2.17 İstatistiksel Analiz…………………………………………………………. 36 3. BULGULAR………………………………………………………………………... 37 3.1 ICP-MS ile Bor Analizi…………………………………………………... 37 3.2 Hücre Canlılık Bulguları ve Uygulamalardan Sonra Hücrelerin Mikroskobik Görünümleri………………………………………………… 37 3.3 Formaldehit ve Borik Asit Uygulamalarının Hücre Lizatlarında MDA Düzeyine Etkileri…………………………………………………………... 40 3.4 Formaldehit ve Borik Asit Uygulamalarının Hücre Lizatlarında GSH Düzeyine Etkileri………………………………………………………….. 41 3.5 Formaldehit ve Borik Asit Uygulamalarının Hücre Lizatlarında SOD Aktivitesi Üzerine Etkileri…………………………………………………. 43 3.6 Formaldehit ve Borik Asit Uygulamalarının Hücre Lizatlarında CAT Aktivitesi Üzerine Etkileri…………………………………………………. 44 3.7 Formaldehit ve Borik Asit Uygulamalarının Medyum NO Düzeyine Etkileri……………………………………………………………………… 46 3.8 Real-Time PCR ile Tnf-α Geninin mRNA Ekspresyon Düzeyleri………… 47 3.9 Real-Time PCR ile NFĸB Geninin mRNA Ekspresyon Düzeyleri………... 49 3.10 Real-Time PCR ile Bcl-XL Geninin mRNA Ekspresyon Düzeyleri………. 50 3.11 Real-Time PCR ile Kaspaz-3 Geninin mRNA Ekspresyon Düzeyleri…. 52 4. TARTIŞMA………………………………………………………………………… 54 5. SONUÇ……………………………………………………………………………... 65 ÖZET………………………………………………………………………………….. 66 ABSTRACT…………………………………………………………………………… 68 KAYNAKLAR………………………………………………………………………... 70 ÖZGEÇMİŞ…………………………………………………………………………... 91en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFormaldehiten_US
dc.subjectBorik Asiten_US
dc.subjectA549en_US
dc.subjectLipid Peroksidasyonen_US
dc.subjectHücre Canlılık Testien_US
dc.subjectİnflamasyonen_US
dc.subjectApoptozisen_US
dc.titleFormaldehit kullanılarak deneysel oksidatif stres oluşturulan a549 akciğer epitel hücrelerine farklı dozlarda uygulanan bor'un koruyucu etkinliğinin biyokimyasal ve moleküler biyoloji teknikleri ile araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeThe ınvestıgatıon of protectıve effect of boron on formaldehyde-ınduced experımental oxıdatıve stress ın a549 lung epıthelıal cells by usıng bıochemıcal and molecular bıology technıquesen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Doktora Tezleri [91]
    Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne ait Doktora Tezlerini içerir.

Show simple item record