Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTürkmen, Emel Funda
dc.contributor.authorGüven, Betül
dc.date.accessioned2021-10-13T14:01:09Z
dc.date.available2021-10-13T14:01:09Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/9469
dc.description.abstractBu araştırmada, Ortaokul Müzik Ders Programında Yer Alan Müziksel Algı ve Bilgilenme Öğrenme Alanına yönelik kazanımlar, öğretmen görüşleri açısından incelenmiş, araştırmaya katılan öğretmenlerin öğrenme alanına yönelik kazanımlarla ilgili öneri ve düşünceleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Böylece müzik derslerinin önemli bir boyutunu oluşturan Müziksel Algı ve Bilgilenme öğrenme alanına yönelik olarak programda yer alan kazanımların uygulanabilirliği tespit edilmeye ve eğitim öğretim süreci içerisinde etkili bir şekilde kullanımının mümkün olup olmadığı anlaşılmaya çalışılmıştır. Araştırma kapsamında programda yer alan kazanımlar incelendikten sonra geliştirilen görüşme formu, araştırmaya katılmak isteyen müzik öğretmenlerine gönderilmiş verdikleri yanıtlar doğrultusunda elde edilen veriler işlenip tablolar haline getirilerek işlenmiş ve buradan bulgu ve yorumlara ulaşılmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerine dayalı olarak ve tarama modeline göre yürütülmüştür. Görüşme yoluyla toplanan veriler ışığında yorumlanarak sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda müzik öğretim programında yer alan kazanımlar öğretim ilke ve teknikleri açısından uygun bulunmuş bununla birlikte tekrar gözden geçirilmesinin yararlı olacağı kanısına varılmıştır. Ayrıca, teze konu olan öğrenme alanına yönelik programda, kazanımın güçlüğü ve yeterli etkinlik yapılması açısından ayrılan sürenin oranının yetersiz olduğu, kazanımlardaki sıralamasının aşamalı olması gerektiği ve bir önceki kazanımla bağlantılı olmasının uygun olacağı, sınıf düzeyleri açısından yeniden gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi gerektiği, soyut bilgi ve temel becerileri içermesi nedeniyle oldukça zor bir öğrenme alanı olduğu, farklı materyal ve araçların kullanımına uygun olduğu gibi bazı bulgulara ulaşılmıştır. Araştırmanın, benzer çalışmalara katkıda bulunacağı ve öğretmenlerin kazanımlarla ilgili çalışmalarını destekleyeceği düşünülmektedir.en_US
dc.description.abstractIn this study, learning outcomes towards musical perception and acknowledgement in Secondary School Music Curriculum were examined in terms of teachers’ opinions, suggestions and thoughts of the teachers participating in the research about the learning outcomes in the field of learning were tried to be determined. Thus, it was tried to determine the applicability of the acquisitions included in the curriculum regarding the Musical Perception and Acknowledgement which is an important aspect of music lessons, and it was tried to be understood whether it is possible to use effectively in the education process. Within the scope of the research, the scale, which was developed after examining the learning outcomes in the curriculum, was process in the form of tables in line with the responses sent to the music teachers who wanted to participate in the research, and findings and comments were reached from there. The research was carried out according to the screening model and the results were reached by interpreting the data collected through interviews. As a result of the research, the learning outcomes in the music curriculum were found appropriate in terms of teaching principles and techniques, but it was concluded that it would be beneficial to review them. In addition, in the curriculum for the learning area subject to the thesis, some findings such as the rate of time allotted for activities is insufficient in terms of the difficulty of learning outcome and sufficient efficiency, the ranking in the learning outcomes should be phased out and it would be appropriate to relate to the previous learning outcome, it needs to be reviewed and improved in terms of grade levels, it is a very difficult learning area because it contains abstract knowledge and basic skills, and it is suitable for the use of different materials and tools were reached. The research is thought to be contributive to similar studies and supportive to other teachers’ studies about learning outcomes.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMüzik eğitimien_US
dc.subjectmüzik eğitim türlerien_US
dc.subjectmüzik eğitiminin öğretim yöntemlerien_US
dc.titleOrtaokul müzik öğretim programlarında müziksel algı ve bilgilenme öğrenme alanı Kazanımlarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeThe evaluation of musical perception and information learning area acquisitions in secondary school music educatıon curriculum according to educators’viewsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzik Anasanat Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorGüven, Betül


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record