Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖz, Fuat
dc.contributor.authorDemiral, Barış Yiğit
dc.date.accessioned2021-10-13T14:04:08Z
dc.date.available2021-10-13T14:04:08Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/9471
dc.description.abstractİşletmelerin pazarlama kararlarını ve stratejilerini belirlemede önemli olan faktör biyolojik cinsiyettir. Biyolojik cinsiyetin yanı sıra; toplum, kültür ve bireylerin karakterinin bir sonucu olarak ortaya çıkan psikolojik temelli cinsiyet kimliğinin de etkili olduğu düşünülmektedir. Esasen, işletmelerin tüketici davranışını etkilemesi ve yoğun rekabetle başa çıkması; Tüketicilerin demografik, sosyokültürel, psikolojik ve kişisel koşullarını hesaba katması dikkate değerdir. Bu bilimsel çalışmada, işletmelerin pazarlama stratejilerinin belirlenmesinde ve pazar bölümlemesinde kullanılabilecekleri "cinsiyet kimliği", "tüketici davranışı" ve "sosyal rol" kavramları tartışılmıştır. Araştırmanın amacı ve modeli doğrultusunda hazırlanan anket çalışması toplam 438 tüketiciye uygulanmış ve bu sayı eksik veya yanlış cevaplanan anketler nedeniyle 436 anket olarak çalışılmıştır. Bu çalışmada temel hipotez cinsiyet kimliğinin tüketici davranışı üzerindeki etkisi olarak ele alınmış ve sosyal rol algısının aracı rolünü belirlemek için Baron ve Kenny ölçeği kullanılmıştır. Aynı zamanda çalışmadaki hipotezler Baron ve Kenny ölçeğine göre oluşturulmuştur. Araştırma hipotezlerini test etmek amacıyla uygulanan analizler sonucunda; cinsiyet kimliğinin tüketici davranışına etkisinde sosyal rol algısının kısmi aracılık rolü olduğu belirlenmiştiren_US
dc.description.abstractThe important factor in determining the marketing decisions and strategies of businesses is the biological gender. Besides biological sex; psychologically based gender identity, which emerges as a result of the society, culture and the character of individuals, is also considered to be influential. Substantially, businesses to influence consumer behaviour and cope up with intense competition; it is considerable that consumers take into account their demographic, socio-cultural, psychological and personal conditions. In this scientific study, the concepts of "gender identity", "consumer behaviour" and "social role", which can be used in determining the marketing strategies of businesses and in market segmentation, were discussed. The questionnaire study which was prepared in line with the purpose and model of the research, was applied to a total of 438 consumers and this number was studied with 436 questionnaires due to the incomplete or incorrectly answered questionnaires. In this study, the main hypothesis was considered as the effect of gender identity on consumer behaviour and Baron and Kenny scale was used to determine the mediator role of social role perception. At the same time the hypotheses in this study were created on the Baron and Kenny scale. As a result of the analyses applied in order to test the research hypotheses; it has been determined that social role perception has a partial mediating role in the effect of gender identity on consumer behaviour.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTüketici Davranışıen_US
dc.subjectCinsiyet Kimliğien_US
dc.subjectToplumsal Rolen_US
dc.titleCinsiyet kimliği araştırmalarında toplumsal rol algısının aracılık rolünün tüketici davranışlarına etkisien_US
dc.title.alternativeThe impact of social role perception’s mediating role on consumer behaviour in gender identity researchen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorDemiral, Barış Yiğit


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record