Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzutku, Hatice
dc.contributor.authorPehlivan, Ayşe Elvan
dc.date.accessioned2021-10-15T07:10:48Z
dc.date.available2021-10-15T07:10:48Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/9499
dc.description.abstractÖrgütler yüksek performans elde etmek amacı ile davranışsal faktörleri ve bu davranışların algılarını etkili bir şekilde kullanmayı ve verimli sonuçlar almayı hedeflemektedir. Örgütü oluşturan en önemli kaynak olarak çalışanların davranışları ve algıları örgütün başarı elde etmesini sağlamaktadır. Örgütsel davranış yazınında yer alan örgütsel adalet, örgütsel vatandaşlık davranışı ve örgütsel güven kavramları literatürde öne çıkan konular arasındadır. Örgütsel adalet ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkide örgütsel güvenin aracı rolünün belirlenmesi araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Örgütsel adalet, örgütsel vatandaşlık davranışı ve örgütsel güven kavramlarının açıklanması ve birbirlerine olan etkilerinin ve aralarındaki ilişkinin saptanması araştırmanın sürecini içermektedir. Bu araştırma Afyonkarahisar ilinde çeşitli kamu kurumlarında görev yapan 258 kamu çalışanı üzerine yapılmıştır. Araştırmanın verileri anket yöntemi ile elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde t testi, anova testi, korelasyon analizi ve hiyerarşik regresyon analizleri ve son olarak da sobel testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda kamu çalışanlarının örgütsel adalet, örgütsel vatandaşlık davranışı ve örgütsel güven algılarına ilişkin algılarının birbiri ile pozitif yönde ve anlamlı olarak ilişkili olduğu görülmüştür. Örgütsel adalet ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkide örgütsel güvenin aracılık etkisinin olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractOrganizations aim to use behavioral factors and these behaviors effectively, and to obtain effective results in order to achieve high performance.Employee behavior and perceptions, as the organization's most important source, ensure the success of the organization.Notable issues in the literature include organizational justice, organizational citizenship behavior, and concepts of organizational trust.The aim of the research is to determine the mediating role of organizational trust in the relationship between organizational justice and organizational citizenship behavior.Organizational justice and organizational citizenship behavior include explaining concepts of organizational trust, determining impacts, and the relationship between them and the research process.Research into the interpretation of organizational justice, the behavior of organizational citizenship, concepts of organizational trust, and the identification of their effects and the relationship between them.This research was conducted with 258 public employees working in various public institutions in Afyonkarahisar Province.The search data was obtained using the survey method.In the obtained data analysis, t test, anova test, correlation analysis, hierarchical regression analysis and finally sobel test.As a result of the research, it was noted that public employee perceptions of organizational justice, behavior of organizational citizenship, and perceptions of organizational confidence were positively and concretely related to each other.It was determined that organizational trust has a mediation effect in the relationship between organizational justice and the behavior of organizational citizenship.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectörgütsel adaleten_US
dc.subjectörgütsel vatandaşlık davranışıen_US
dc.subjectörgütsel güvenen_US
dc.titleÖrgütsel adalet ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkide örgütsel güvenin aracılık rolü: kamu sektöründe bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeThe mediating role of organizational trust in the relationship between organizational justice and organizational citizenship behavior: a research in the public sectoren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorPehlivan, Ayşe Elvan


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record