Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGürefe, Nejla
dc.contributor.authorÖzdil, Şeyma
dc.date.accessioned2022-01-04T14:03:18Z
dc.date.available2022-01-04T14:03:18Z
dc.date.issued28.12.2018en_US
dc.identifier.citationGürefe, N. & Özdil, Ş. (2018). Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Kesirlerdeki Bütün-Yarım-Çeyrek Kavramları Hakkındaki Düşüncesi ve Kavramları Açıklamada Kullandığı Matematiksel Temel Beceriler . Journal of Theoretical Educational Science , UBEK-2018 , 166-188 . DOI: 10.30831/akukeg.429842en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/583495
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/9847
dc.description.abstractBu araştırmada kesirler öğrenme alanındaki bütün, yarım, çeyrek kavramları hakkında öğrencilerin sahip oldukları düşünceler ve bu kavramları açıklarken kullandıkları matematiksel temel beceriler incelenmiştir. Öğrencilerin kullandıkları beceriler sınıflandırılırken 2015 Matematik Dersi (1-4. sınıflar için) Öğretim Programında yer alan beceriler dikkate alınmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmış ve katılımcıları, bir devlet okulunun ilkokul üçüncü sınıfında öğrenim gören ve amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenmiş 12 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri ise dokuz sorudan oluşan bir formla yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmış ve verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Analizler sonucunda öğrencilerin bütün, yarım ve çeyrek kavramlarını genel olarak birbirleri ile ilişkilendirerek ve kavramların günlük hayattaki kullanımlarına örnekler vererek açıkladıkları belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin bütün, yarım ya da çeyrek kavramlarından herhangi birini ifade etme sürecinde diğer bir kavramın fiziksel büyüklüğünü referans alarak bazı hatalara sahip oldukları görülmüştür. Matematiksel temel becerilerden ise öğrencilerin çoğunlukla akıl yürütme ve iletişim, en az ise problem çözme becerisini kullandıkları, genel olarak da matematiksel modelleme becerisinde sıkıntılar olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this research, it was investigated the students’ opinions about the whole, half, quarter concepts in the learning subject of fractions and the basic skills they use when explaining these concepts. While the skills used by the students were classified, the skills included in the 2015 Mathematics Lesson Curriculum (for grades 1-4) were taken into account. In this study, case study from qualitative research method was used and participants were 12 students who were educated in the third grade of primary school in a public school and determined by purposive sampling method. The data of the study were collected through semi-structured interviews. In the interviews, a scale consisted nine questions were used. Data were analyzed with content analysis. Analyzes have shown that the students explained the whole, half and quarter concepts in general by associating with each other and by using examples related to their daily life. In addition, it is determined that the students have some errors by referring to the physical size of another concept in the process of expressing any of the concepts of whole, half or quarter. In mathematical basic skills, students mostly used reasoning and communication, while they rarely used problem solving skills, and they have difficulties in mathematical modeling skills in general.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.identifier.doi10.30831/akukeg.429842en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKesirleren_US
dc.subjectBütün-Yarım-Çeyreken_US
dc.subjectMatematiksel Temel Becerileren_US
dc.subjectİlkokul Öğrencilerien_US
dc.subjectFractionsen_US
dc.subjectWhole-Half-Quarteren_US
dc.subjectMath Basic Skillsen_US
dc.subjectElementary School Studentsen_US
dc.titleÜçüncü sınıf öğrencilerinin kesirlerdeki bütün-yarım-çeyrek kavramları hakkındaki düşüncesi ve kavramları açıklamada kullandığı matematiksel temel becerileren_US
dc.title.alternativeThird grade students’ opinions about whole-half-quarter concepts in the fractions and mathematical basic skills used to explain conceptsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKuramsal Eğitimbilim Dergisien_US
dc.departmentFakülteler, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-0705-0890en_US
dc.identifier.volumeUBEK-2018en_US
dc.identifier.startpage166en_US
dc.identifier.endpage188en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record