Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGülseren, Cemil
dc.contributor.authorBozdemir, Nuriye
dc.date.accessioned2015-03-13T14:47:42Z
dc.date.available2015-03-13T14:47:42Z
dc.date.issued2008
dc.date.submitted2008
dc.identifier.issn1302-1265
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2817
dc.description.abstractBu çalışmada; İzmir Merkezindeki ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin yazılarında geçen batı kökenli kelimelerin kazanımında 6. ve 7. sınıf ders kitaplarının etkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmada sosyo-ekonomik düzey, (öğrencinin bilgisayar sahibi olması, sosyal imkanlar, oturdukları semtler gibi faktörler) cinsiyet, anne baba mesleği, eve giren ortalama kazanç ve kardeş sayısı gibi faktörlerin de batı kökenli kelime kullanımına etkisi incelenmiştir. Araştırma örneklemi İzmir Merkezde bulunan Kadifekale İlköğretim (alt düzey), Yapıcıoğlu İlköğretim (orta düzey), Güzelyalı Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulları’nda (üst düzey) 56’şar öğrenci olmak üzere üç farklı sosyoekonomik düzeydeki 168 öğrenciden oluşturulmuştur. Bu öğrencilerin kız ve erkek sayıları birbirine eşit olmakla beraber kompozisyon yazımında tamamen eşit şartlar uygulanmıştır. Örnekleme alınan öğrencilere, araştırmacı tarafından belirlenen üç konu verilmiş (gezip gördükleri bir yer, izledikleri bir film, başlarından geçen bir olay) ve tüm öğrencilere bir ders saati (40 dk.) süre tanınmıştır. Kompozisyonlar, bir ders saatlik süre içinde araştırmacının bizzat kendi gözetiminde yazdırılmıştır. Toplanan verilerde geçen kelimeler tek tek fişlenmiş, kökenleri tespit edilmiş ve içlerinden batı kökenli kelimeler seçilerek ait oldukları dillere göre gruplandırılmıştır. Aynı işlemler, öğrencilere okutulmuş olan 6. ve 7. sınıf ders kitapları için de uygulanmış ve metinlerdeki toplam kelime sayısının içindeki batı kökenli kelime oranı tespit edilmiştir. Tüm bu işlemlerin ardından batı kökenli kelime kullanımının cinsiyetlere göre dağılımı, sosyo-ekonomik düzeylere göre dağılımı, son olarak da kompozisyonlar ve ders kitaplarındaki batı kökenli kelimeler, oran bakımından karşılaştırılmıştır. Öğrenci kompozisyonlarındaki toplam kelime sayısının % 3,1’inin, ders kitaplarındaki toplam kelime sayısının ise % 1,4’ünün batı kökenli kelime olduğu saptanmıştır. Buna bağlı olarak da öğrencilerin kelime kazanımında dış etkenlerin daha etkili olduğu ortaya çıkmıştır.en_US
dc.description.abstractThis research has been conductud in the primary scholls in İzmir City Center. İn this research, İt is aimed to disclose the effects of the 6th and 7th grade lesson books (text books) on the acquisition of the westwern origened words Which are encounted in the 8th grade students’ exam papers. The effects of the factors, such as socio-economic levels. (wether the students have a computer or not, social possibilities, the neighborhood they live in) gender(sex), the occupations of their parents, the average income per family and the numbers of brothers and sisters on the usage of western origined words are also examined in the research. The sample group of the research is formed by the 168 students of three different socio-economic levels, 56 students for each level from İzmir citycenter, Kadifekale Primary School(lover level), Yapıcıoğlu primary School ( middle level), Güzelyalı Mehmet Akif Ersoy Primary School ( upper level ). The boy and girl numbers are equal to each other and the same conditions on composition writing are applied. The same three topics determined by the researcher, (A place the students visited, A film they watched an event they experienced.) were given to the sammple group students an done lesson ( 40 minutes ) was given as an allowance to all students. Students were got the write the compositions in one lesson time under the control of the researcher. Every word got by the data collected was liste done by one. Later, their roots were defined, westernlyorigined ones were selecte and they were grouped according to the languages they belong to. The same procedure was applied to the text boks used in the 6th and 7th Grade boks and the proportion of the western origin words to all the words used in the text. After all these processes, the dispersion of the usage of western oripened words according to the sex and socio-cultural levels,and finally the proportions of origined words used in compositions and in the text boks were compared. İt is find out that western origined words contstitude 3,1% of all the words students use in their compositions and 1,4 % of all the words in lesson (text) boks. As a result; the external factors are more effective in acquisition of new words.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİlköğretimen_US
dc.subjectDers Kitabıen_US
dc.subjectKelimeen_US
dc.subjectKökenen_US
dc.title8.Sınıf Öğrencilerinin Yazılarında Ve Ders Kitaplarında Kullanılan Batı Kökenli Sözcüklerin Karşılaştırılması / İzmir İlien_US
dc.title.alternativeA Comparıson of West Originatedwords Used in the Essay and Textbooks of the Eight Grade Primary Schools Students / İzmiren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record