Advanced Search
 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Küreselleşme küresel kriz ve Türkiye 

  Karagül, Mehmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2001)
  Son yıllarda yaşanan ekonomik küreselleşme olgusu daha ziyade sermaye piyasalarında gözlenmektedir. Söz konusu küreselleşme süreci dünya ekonomileri açısından müspet ve menfi etkileri beraberinde getirmektedir. Üretim ...
 • Teorik bir yaklaşımla mali denkleştirme 

  Sağbaş. İsa (Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2000)
  Bu çalışmada mali denkleştirmenin lehindeki ve aleyhindeki argümanların bir değerlendirilmesi yapılmıştır. Yapılan tartışmalarda bir taraf, mali denkleştirmenin kamu kaynaklarının tahsisinde eşitliğin ve verimliliğin ...
 • Tiebout tipi bir modelde duopson durumu 

  Gülşen, Abdülkadir (Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2000-12)
  Geleneksel ekonomi teorisinin aksine bu modelde, tüketiciler satan taraf ve A ve B gibi iki mahalli idarenin de alan taraf olduğunu kabul etmekteyiz. Yani bir "duopson" (iki alıcı) durumu mevcuttur. Tiebout tipi bir modelde* ...
 • Kamu hizmetlerinin sunumunda toplam kalite yönetimi 

  Cansız, Harun (Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2000-12)
  İletişimin yaygınlaştığı günümüzde, gerek insanların ve gerekse toplumlarm beklentileri sürekli artmaktadır. Yönetişim konusundaki iyileştirme çabalarından birisi de “Toplam Kalite Yönetimi” anlayışının kamusal hizmetlerin ...
 • Kurumlar vergisi ve katmadeğer vergisi açısından telif kazançlarının vergilendirilmesi 

  Tekin, Ahmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2000-12)
  Bu çalışmada telif haklarının Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi açısından vergilendirilmesi son yasal düzenlemeler de dikkate alınarak incelenmeye çalışılmıştır. Daha bilinçli ve daha duyarlı bir mükellef kitlesinin ...
 • Yozlaşma ile mücadelede sayıştayın rolü 

  Vural, İstiklal Yaşar; Tekin, Ahmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2000-12)
  Yozlaşmanın iktisadi sonuçları ve son zamanlarda demokratikleşme yönündeki eğilimler kamu görevinde bulunanların sorumluluğu ve şeffaflığı üzerindeki baskıları artırmaktadır. Güçlü kurumların oluşturulması yozlaşmanın ...
 • Globalleşmenin vergileme ve vergi sistemleri üzerindeki etkileri 

  Vural, İstiklal Yaşar (Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2000-12)
  Bu çalışma, piyasaların ve ulusal ekonomilerin globalleşmesinin vergi sistemleri üzerindeki etkilerini incelemektedir. Çalışma, vergilemenin, vergi sistemlerinin ve vergi politikalarının globalleşme sürecinden ne ölçüde ...
 • Gemi adamlarının ücret gelirlerinin vergilendirilmesi 

  Bayraklı, H.Hüseyin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2000-12)
  Gemi adamlarının ücret gelirlerinin vergilendirilmesi, bazı hallerde diğer ücret gelirlerinin vergilendirilmesinden farklılık arz etmektedir. Özellikle tam vergi mükellefi işverenlerin yanında çalışan gemi adamlarının ücret ...
 • Geçiş ekonomileri ve yolsuzluk 

  Akçay, Selçuk (Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2000-12)
  Bu çalışmanın amacı, 23 post-komünist geçiş ekonomisinde yolsuzlukların nedenlerinin ve boyutlarının incelenmesidir. Çalışmada yolsuzlukların nedenleri konusunda bir dizi hipotez ileri sürülmüş ve test edilmiştir. Test ...
 • 20. yüzyılda küresel tarım düzenlemeleri ve ekonomik analizi 

  Günsoy, Bülent (Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2000-12)
  Dünya tarımında uluslararası düzenlemelerin etkisi gün geçtikçe artmaktadır. Tarımla ilgili gelişmeler gelecekte küresel gıda ihtiyacının karşılanması bakımından büyük öneme sahiptir. Dünya tarımının tarihsel analizi, ...
 • Yeni teoriler çerçevesinde beşeri sermayenin büyüme sürecindeki önemi 

  Günsoy, Güler (Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2000-12)
  Geleneksel büyüme modelleri, ekonomilerin uzun dönemli büyüme süreçlerini açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Dışsal faktörlerce belirlenen tasarruf oranı, nüfus artış hızı ve teknolojik gelişme gibi oluşumların uzun dönemli ...
 • Türkiye'de tarımsal destekleme politikalarının etkinsizliği 

  Günsoy, Güler; Günsoy, Bülent (Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2000-12)
  Türkiye, uluslararası anlaşmaların çizdiği çerçevede tarım politikalarında yeni arayışlar içindedir. Uygulanması düşünülen Tarım Reformu kapsamında tarımsal destekleme politikalarında değişikliğe gidilecektir. Tarımsal ...
 • Tüketiciler, satıcılar ve bankalar açısından tüketici kredilerinin fayda ve sakıncalarının karşılaştırılması 

  Demirhan, Erdal (Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2000-12)
  Tüketici kredileri; tüketiciler, satıcılar ve bankalar açısından faydalı özelliklere sahip olduğu gibi sakıncalı özelliklere de sahiptir. Bu tür kredilerin faydalı ve sakıncalı özellikleri karşılaştırıldığında sakıncalı ...
 • Gelişmekte olan ülkeler açısından küreselleşme 

  Akgönül, Hüseyin; Masca, Mahmut (Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2000-12)
  Son yıllarda dünya ekonomisinde ortaya çıkan en önemli eğilimlerden birisi küreselleşmedir. İletişim teknolojisindeki gelişmeler küreselleşmeyi hızlandırmıştır. Küreselleşme süreci ülkelere bazı fırsat ve riskleri aynı ...
 • Atatürk Dönemi’nin para politikası (1923-1938) 

  Akgönül, Hüseyin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2000-12)
  Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de 1923-38 döneminde uygulanan para politikasını incelemektir. Çalışmamızda, Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra, ülkede ulusal bir Merkez Bankası kurulması ve para basımı konusunda yapıfan ...
 • Kredili sistemde başarının belirlenmesi (bağıl değerlendirme) 

  Gündoğan, Halil; Ergülen, Ahmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2000-12)
  Ölçme sonuçları toplandıktan ve değerlendirmede kullanılacak bir ölçüt belirlendikten sonra , değerlendirme işlemi yapılır.Bağıl değerlendirmede bir öğrencinin başarısı sınıftaki öteki öğrencilerin puanlarına ve başarısına ...
 • Personel eğitiminde internet kullanımı 

  Oktal, Özlem (Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2000-12)
  Günümüzde meydana gelen yeni değişimler, yapılan bilimsel araştırmaların yerine yenilerinin eklenmesi, nüfusun artan oranda seyretmesi, yeni ürünlerin ortaya çıkmasına neden olmakta, insanların yeni beklenti ve istekleri ...
 • İnternet’te «Risk Sermayesi” Kavramı 

  Nakilcioglu, İsmail Hakkı (Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2000-12)
  Kuralları İnternet tarafından belirlenen yeni ekonominin gelişmesinde en büyük rolü “risk sermayesi” şirketleri oynamış, İnternet girişimlerinin en büyük destekleyicisi de bu şirketler olmuştur. Risk sermayesi, yeni ...
 • Kanunlarımızda yer alan madde başlıklarının madde içeriğiyle uyumsuzluk sorunu 

  Karaca, Nuray Gökçek (Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2000-12)
  Madde başlıkları, başında bulunduğu maddenin içeriğini özet olarak ifade etmek, maddenin anlaşılmasında kolaylık sağlamak ve içinde yer aldığı kanunun fikir silsilesini ortaya koymak gibi amaçlarla getirilmiş bir düzenlemedir. ...
 • Kobi’ler için yatırım projelerinin hazırlanmasında finansal etüdler 

  Erkan, Mehmet; Kula, Veysel (Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2000-12)
  Bu çalışma KOBİTerin yatırım proje çalışmalarında yaptıkları fınansal etüdlerin özelliklerini ortaya koymayı amaçlamıştır. Türkiye’de yerleşik tesadüfi yöntemle seçilmiş 228 KOBİ’ye uygulanan yüz yüze anket sonuçları, ...

View more