Advanced Search

Now showing items 1-15 of 15

  • 1923-1929 dönemi maliye politikaları 

   Vural, İstiklal Y. (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
   Bu çalışmanın amacı Türkiye'de 1923-29 döneminde uygulanan maliye politikalarını incelemektir. Bu dönemde her ne kadar bazı devlet müdahaleleri söz konusu ise de Türkiye liberal bir politika takip etti. Bu dönemde uygulanan ...
  • 1930-1938 dönemi maliye politikası uygulaması 

   Dursun, İbrahim (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
   1930-1938 dönemi, öncesi dönemde uygulanan özel sektör öncülüğünde sanayileşme ve kalkınma stratejisinin çeşitli nedenlerle terk edilip, devlet eliyle sanayileşme stratejisinin uygulandığı bir dönemdir. Buna göre devlet ...
  • Cumhuriyet ve Hukuk Devrimi 

   Sezer, Yasin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
   Atatürk ve arkadaşları Türkiye'nin çağdaş medeni düzeyine ulaşabilmesi için ülkemizde bir çok devrim yapmışlardır. Bu bağlamda hukuk alanında da devrim yapılmıştır. Türk hukuk devrimiyle İslami esaslara dayanan önceki hukuk ...
  • Çok hedefli karar problemlerinin çözümü 

   Dündar, Süleyman (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
   Problemlerin çözümünde daha etkin karar vermek için matematiksel yöntemler kullanılabilir. Bu yöntemlerden hedef programlama ile birden fazla hedefin olduğu ve bu hedeflerle ilgili değerlerin farklı ölçeklerle ifade edildiği ...
  • Finansal globalleşme 

   Masca, Mahmut (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
   İletişim teknolojisindeki gelişmeler sonucu finans piyasalarının globalleşmesi ve finansal liberalleşmeyle birlikte uluslararası sermayenin hareket kabiliyeti artmıştır. Günümüzde sadece döviz piyasalarındaki günlük işlem ...
  • Geçici vergi kavramı ve vergi adaleti açısından önemi 

   Bayraklı, Hasan Hüseyin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
   Geçici vergi, gelir vergisi mükelleflerinden ticari kazanç ve serbest meslek kazancı elde edenler ile kurumlar vergisi mükelleflerinin tabi olduğu bir vergidir. Faaliyetin icra edildiği hesap dönemi içerisinde altışar aylık ...
  • Gelir vergisindeki vergi ödeme sürelerinin vergi yüküne etkisi 

   Değirmendereli, Ali (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
   Vergide adaleti sağlayabilmenin şartlarından biri eşit durumda olan mükelleflerin eşit bir şekilde vergilendirmektir (yatay Bunun için de aynı durumda olan mükelleflerin vergi yüklerinin de aynı olmasıdır. Dolayısıyla ...
  • İhbar tazminatı hakkının kazanılması 

   Saracel, Nüket (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
   Süresi belirli olmayan sürekli hizmet akitlerinin sona ermesi durumunda ihbar tazminatı hakkı söz konusudur. Akdin sona ermesinde ödenen diğer tazminatlardan farklı olarak bu hak hem işçi hem de işverene tanınmıştır. Ancak ...
  • Kamu harcamaları-bütçe açıkları ilişkisi 

   Güngör, Kamil (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
   Özellikle II. Dünya Savaşı'ndan sonra hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde kamu harcamalarında bir artış olmuştur. Bu artışlar daha çok aktif maliye politikası ve kamu tercihi perspektifine yönelik politikaların ...
  • Milli mücadele dönemi vergi politikası ve devlet gelirleri (1919-1923) 

   Tekin, Ahmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
   Milli Mücadelenin finansmanında yeni gelir kaynaklarına ihtiyaç duyulmuştur. Mevcut vergiler artırılırken yeni vergi düzenlemelerine gidilmiştir. Bu dönemde Anadolu halkının tüm mali kaynaklarını harekete geçirmek amacıyla ...
  • Petrol ve Azerbaycan ekonomisi 1993-1997 

   Aydoğuş, İsmail; Akçay, Selçuk (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
   Azerbaycan zengin ham petrol ve doğal gaz rezervlerine sahiptir. Sahip olduğu doğal zengin kaynaklar Azerbaycan ekonomisinin gelişmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Azerbaycan ekonomisi artan bir şekilde petrole bağlı ...
  • Türkiye için değişken gecikme yapısı ile enflasyon modeli 

   Şıklar, Emel (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
   İktisadi zaman serileri arasındaki ilişkilerde mevcut olan tesadüfiliğin olası kaynaklarından bir tanesi de değişken gecikme yapısıdır. Bu çalışmada değişken gecikme yapısı, değişken regresyon katsayılarının ortalaması ...
  • Türkiye'de konsolide bütçe harcamalarının ekonomik ayrım açısından gelişimi: 1987-1998 

   Cansız, Harun (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
   Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de kamu harcamalarının ekonomik ayrım açısından gelişimini incelemektir. Genel olarak, kamu harcamaları hükümetlerin hedeflerine ulaşmak için kullandığı araçlardan birisi olarak kabul edilmektedir. ...
  • Uluslararası iş ortaklıklarının nitelikleri ve kuruluş nedenleri 

   Kula, Veysel; Tatoğlu, Ekrem (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
   Bu çalışma öncelikle iş ortaklıklarının karakteristiklerinin ve diğer stratejik işbirliklerinden ayırt edici özelliklerinin detaylı bir analizini sunmaktadır. İş ortaklıklarının farklı tanımları ortaya konmuştur. Çalışmada ...
  • Yeni dünya ekonomik düzeni ve güç dengeleri 

   Kutlu, Erol; Afşar, Muharrem (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
   Son 20-25 yılda dünya ekonomisinde önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Özellikle 1970'lerin sonlarında uygulamaya konulan yeni dünya ekonomik düzeni bazı oluşumları yaratmaktadır. Bu çalışmada hem yeni dünya ekonomik düzeni, ...