Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYeşilyurt, Etem
dc.date.accessioned2017-04-06T08:40:09Z
dc.date.available2017-04-06T08:40:09Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1308-1659
dc.identifier.urihttp://www.keg.aku.edu.tr/arsiv/c1s2/c1s2m3.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/4491
dc.description.abstractEğitim programlarının hedeflerine ulaşılması bağlamında sınıf yönetimi dersinin öğretmen adaylarına olan kazanımlarını ortaya çıkarmak amacıyla yapılan bu çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. 2006–2007 akademik yılında, Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi ve Eğitim Fakültesinde öğrenim gören toplam 1242 üçüncü sınıf öğrencisi araştırmanın evrenini, evrenden yansız olarak seçilmiş 505 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, likert tipi maddelerden oluşan anketle toplanmış ve veriler SPSS for Windows programıyla analiz edilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda, eğitim programlarının hedeflerine ulaşılması bağlamında öğretmen adaylarının sınıf yönetimi dersinden, özellikle; disiplin ile öğretimin dengede tutulması, zaman kullanımı, sınıf kurallarını belirleme, sınıf yönetimini etkileyen sınıf içi ve dışı değişkenler, iletişim, demokratik tutum, motivasyon ve özdisiplin, rehberlik, model olma, arkadaşça davranma, demokratik ve özgür sınıf ortamı, açık, sade, anlaşılır dil kullanımı, uygun sınıf yönetim modeli kullanımı, sınıfın fiziksel özellikleri ve yerleşim düzeni, sınıf ve okul ortamında çeşitli fiziksel donanım ve yerlerin olması vb. konularda önemli kazanımlar elde ettikleri tespit edilmiştir. Ayrıca sınıf yönetimi dersinin, kadın öğretmen adayları üzerindeki kazanımlarının daha fazla olduğu belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this paper, which is in a descriptive scanning model, it is aimed to determine teacher candidates’ acquisitions from classroom management lesson in the aspect of the achievement level of the curriculum. The sample of this study consists of 505 third class students of Faculties of Education and Technical Education that were selected randomly from the population. Data were collected through a likert type scale and analyzed by SPSS for Windows program. As a result of this study, it was determined that the most prominent acquisitions of teacher candidates from classroom management lesson in the aspect of the achievement level of the curriculum is as follows; balancing between discipline and teaching, using time, determining classroom rules, inside and outside variables that effect on classroom management, communication, democratic attitude, motivation and self-discipline, guidance, modeling, fraternization, democratic and free classroom environment, using a clear, plain and understandable language, using appropriate classroom management model, physical features and location of classroom, and the necessity of some physical equipments and places in classroom and school. Besides, it was determined that female teacher candidates had more acquisitions from classroom management lesson.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHedefleren_US
dc.subjectSınıf Yönetimien_US
dc.subjectÖğretmen Adaylarıen_US
dc.titleEğitim Programlarının Hedeflerine Ulaşılması Bağlamında Sınıf Yönetimi Dersinin Öğretmen Adaylarına Olan Kazanımlarıen_US
dc.title.alternativeTeacher Candidates’ Acquisitions from Classroom Management Lesson in the Aspect of the Achievement Level of the Curriculumen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKuramsal Eğitimbilim Dergisien_US
dc.departmentFırat Üniversitesi Eğitim Fakültesien_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.startpage23en_US
dc.identifier.endpage42en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record