Advanced Search

Now showing items 1-20 of 1638

  • Birinci Cihan Harbi’nde Mukaddes Toprakların Müdafaası 

   Deniz DOĞRU (Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
   XIX. yüzyılda başlayan sömürgecilik yarışı, batılı büyük devletlerin Osmanlı Devleti üzerinde nüfuz kurma mücadelesinin başlangıcını teşkil etmektedir. Bu Yüzyılda Petrolün Orta Doğu’da Keşfi yarışı daha da hızlandıracak ...
  • Şirket birleşmeleri ve muhasebeleştirilmesi 

   Abdulaziz Ertaş (Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
   Günümüzde rekabetin artması, uluslararası ticaretin gelişmesi kütlesel imalatı teşvik etmektedir. Ancak bunun başarılabilmesi için büyük varlık ve ekonomik güç gerekmektedir. Şirketler, iç büyümeden daha avantajlı olan ...
  • Birinci Dünya Savaşında Sina Filistin Cephesinde Birinci Kanal Seferi 

   Cemil ÇELİK (Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999)
   Dünya coğrafyası üzerinde jeopolitik ve jeostratejik açıdan önemli bir konumda olan Süveyş Kanalı, Birinci Dünya Savaşı sırasında büyük güçlerin arasındaki çekişmenin ortaya çıktığı yerlerden birisidir. Osmanlı Devleti'’in ...
  • Kamu Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları Ve Sağlık Hizmetlerinde Bir Uygulama 

   Samet ERTAÇ (Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999)
   Bu çalýþmanýn amacý Kamu Sektörü’nün bir bölümü olan Saðlýk Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarýný incelemektir. Bu tez üç bölümden oluþmaktadýr. Ýlk iki bölüm Toplam Kalite Yönetimi ve uygulamalarýný içerirken ...
  • Toplam Kalite Yönetimine Geçişte Örgütsel Değişim Süreci 

   Turan ŞAKACI (Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999)
   Globalleşen ve küreselleşen dünyamızda her şey sürekli değişmekte ve yenilenmektedir. Bu değişim rüzgarının önüne katarak sürüklediği öğelerden biri de işletmeler ve yönetim modelleridir. İletişim Teknolojilerinin Etkisiyle ...
  • Birinci Dünya Savaşında Sina Filistin Cephesinde Birinci Kanal Seferi 

   Cemil ÇELİK (Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999)
   Dünya coğrafyası üzerinde jeopolitik ve jeostratejik açıdan önemli bir konumda olan Süveyş Kanalı, Birinci Dünya Savaşı sırasında büyük güçlerin arasındaki çekişmenin ortaya çıktığı yerlerden birisidir. Osmanlı Devleti'’in ...
  • Cumhuriyet Döneminde Denizli Kazası 

   Mehmet Ali UYSAL (Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999)
   Günümüzde; kuzeyinde Çal, Güney ve Akköy ilçeleri, güneyinde;Tavas ve Serinhisar ilçeleri, doğusunda;Honaz ilçesi, batısında; Babadağ ve Sarayköy ilçeleri bulunan Denizli kazası Çürüksu Vadisi tabanında yerleşmiştir. Çürüksu ...
  • Türkiye’de Tüketicinin Korunması 

   İbrahim DEMİRTAŞ (Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999)
   Günümüzde, serbest rekabetin tam anlamıyla sağlanamamış olması, mal ve hizmetlerin çeşitlenerek nitelik ve nicelik olarak artması, bunun yanında da tüketicilerin yeterli bilince sahip olmamaları nedeniyle tüketici haklarının ...
  • Er Sayın Destanı 

   Hüseyin Kahraman MUTLU (Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999)
   Kazak Dili ve Edebiyatı içerisinde destan geleneğinin çok önemli bir yeri vardır. Kazak edebiyatından günümüze kadar gelen en eski eserler destan örnekleridir. Bu çalışmada Kazak destan geleneği içerisinde çok önemli ...
  • Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı 

   Musa ŞENOL (Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999)
   Bu çalışmada, Ankara Millî Kütüphane'de bulunan süreli yayınlar ve kitap katalogları taranmıştır. 1938'den 1998'e kadar ortaya konan okuma-yazma öğretimiyle ilgili kitaplar ve makaleler tasvir edilerek değerlendirilmiştir. ...
  • Türkiye’de 1980 Sonrasında Dış Borçların Gelişimi Ve Ekonomik Etkileri 

   Kenan TOPRAKÇI (Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999)
   Günümüzde, Gelişmekte Olan Ülkelerin Gelişmiş Ülkelerin Gelişmiş Ülkelerden Borçlanması, esas olarak kalkınmış ülkeler seviyesine ulaşabilmek için gerekli yatırımlarını finanse edecek yabancı sermayeye muhtaç olmalarından ...
  • Eski Anadolu Türkçesinde Fiillerin Tasnifi 

   Süleyman BOZDAĞ (Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999)
   Bu tezde, Eski Anadolu Türkçesindeki Fiillerin Sınıflandırılma Denemesi yapılmıştır. GİRİŞ bölümünde, problem ortaya konmuş, daha sonra, mevcut gramerlerimizin fiil sınıflandırma anlayışları özetlenerek değerlendirilmiştir. ...
  • Bayat merkez ağzı (dil incelemesi, metin, sözlük) 

   Şahin, Eda (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999)
   Afyon iline bağlı Bayat ilçesinde ağız araştırması yapmaya karar verdikten sonra, 1998 yılı eylül ve ekim aylarında metinlerimizi derledik. Derlediğimiz metinleri Türk Dil Kurumu tarafından tavsiye edilen “Ağız Araştırmalarında ...
  • İRFAN GAZETESİ 

   Hasan BULUT (Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999)
   İrfan Gazetesi, Siverek'te 7 Mayıs 1923 tarihinde yayına başlayan bir gazetedir. 1928 yılına kadar Siverek'te haftada iki defa olarak çıkmıştır. Bu yıl içinde Urfa'ya taşınan İrfan, burada bir yıl çıktıktan sonra Halk Sesi ...
  • Türkiye’de Kamu Borçlanmasının Enflasyonist Etkisi 

   Davut AKBULUT (Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999)
   Türkiye’de kısaca kamu açıklarının GSMH’ya oranı olarak belirtebileceğimiz KKBG artış eğilimi içindedir. KKBG ile enflasyon arasında bir bağ mevcuttur. Bu bağ özellikle KKBG’nin finansman tekniklerinde kendini göstermektedir. ...
  • Bankalarda Hizmet Kalitesi Ve Halkla İlişkiler 

   Nuray HELVACIOĞLU (Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999)
   “Bankalarda Hizmet Kalitesi Ve Halkla İlişkiler”i konu alan bu çalışmada, bankalarda hizmet kalitesinin ve müşteri tatmininin artırılmasında halkla ilişkiler ile sağlanabilecek katkının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma ...
  • Zakircan Furkat Mesneviler 

   ÖErdal (Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999)
   Üzerinde çalışılan eser 19. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış olan Özbek şair Zakircan Furkat'a aittir. Bu eser Furkat'ın sağlığında bir araya toplanamayan ancak çeşitli gazetelerde yayınlanan şiirlerin bir araya ...
  • Afyon Halkevi ve Faaliyetleri 

   Kurnaz Şahin, Feyza (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002)
   Halkevleri Cumhuriyet dönemi Türkiye’sinin önemli kültürel kurumlarındandır. Atatürk ilke ve inkılaplarını yurt çapında yaymak ve Türk halkının bilgi ve kültürel seviyesini artırmak amacıyla 19 Şubat 1932 tarihinde ...
  • Afyon Merkezindeki İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı 

   Çiçek Çetinkaya, Songül (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002)
   Bu araştırma, Afyon Merkezindeki İlköğretim 8. sınıfa giden öğrencilerin okuma alışkanlıklarını incelemek amacıyla plânlanmıştır. Araştırmada sosyo-ekonomik düzey (S.E.D.)in, cinsiyetin ve son bir yılda okunan kitap sayısının ...
  • Ortaöğretimde (1-3. Sınıflar) Noktalama İşaretlerinin Kullanımında Bilgi-Beceri Oranlarının Tespiti 

   Güneri, Emin Emre (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002)
   Bu çalışma ortaöğretim okulları (1-3. sınıflarda) noktalama işaretlerinin kullanımında bilgi-beceri oranlarını tespit etmek amacıyla yapıldı. Çalışmada beş okul seçilip sekiz noktalama işareti incelendi. Çalışma toplam 300 ...